Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

2013r.

Aby wyszukać Zarządzenie, naciśnij "Ctrl" + "F", a następnie wpisz słowo kluczowe i nacisnij "Enter".

Aby wyszukać kolejną pozycję zawierającą wpisane słowo kluczowe, nacikaj kolejno klawisz "Enter".

 

L.p.

Nr

zarządzenia

Data

Tytuł (w sprawie)

Osoba sporządzająca

1

1/2013

02.01.2013

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie profilaktyki zdrowia i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2013r. przez podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

Małgorzata Kruszelnicka-Rogowska 

2.

2/2013

14.01.2013

 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Rady Gminy

 Brzezińska Wioletta

3

3/2013

17.01.2013

 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Rewal wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Małgorzata Kruszelnicka-Rogowska 

4

4/2013

18.01.2013

 w sprawie roztrzygniecia Otwartego Konkursu Ofert z dnia 21 grudnia 2012 roku na realizacje zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Gminie Rewal na rok 2013

 Małgorzata Kruszelnicka-Rogowska

5

5/2013

23.01.2013

 w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków dla Gminy Rewal

Kami.a Pietrzak 

6

6/2013

23.01.2013

w sprawie powołania Komisji w celu opiniowania wniosków o przyznanie stypendium sportowego w roku 2013 

Małgorzata Kruszelnicka-Rogowska 

7

7/2013

30.01.2013

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Rewal wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Małgorzata Kruszelnicka-Rogowska 

8

8/2013

31.01.2013

w sprawie: roztrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert z dnia 2 stycznia 2013roku na realizację zadań publicznych w zakresie profilaktyki zdrowia i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2013 w Gminie Rewal

Małgorzata Kruszelnicka-Rogowska 

9

9/2013

 08.02.2013

 w sprawie odwołania członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rewalu

Aleksandra Włodarczyk 

10

10/2013

18.02.2013

 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu do realizacji zadań Gminy wynikających z Porozumienia Nr 2/PSU/13 w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych z dnia 6 lutego 2013r.

 Małgorzata Kruszelnicka-Rogowska

11

11/2013

 21.02.2013

ustalenia cennika za reklamę w "Strefie Słońca"

 Daria Mazur

12

12/2013

 27.02.2013

 w sprawie zatwierdzenia planu audytu wewnetrznego

Małgorzata Kruszelnicka-Rogowska 

13

13/2013

29.03.2013

 w sprawie zmiany ceny przewodnika turystycznego

 Daria Mazur

14

14/2013

29.03.2013

 w sprawie ustalenia ceny Mini przewodnika turystycznego Gminy Rewal

Daria Mazur 

15

15/2013

09.04.2013

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla Urzedu Gminy w Rewalu za odpracowaniem 

Małgorzata Kruszelnicka-Rogowska 

16

16/2013

11.04.2013

w sprawie wprowadzenia do użytku planu obrony cywilnej Gminy Rewal

Wiesław Kalinkiewicz 

17

17/2013

 11.04.2013

 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rewal za 2012r.

Seweryn Babiło 

18

18/2013

 11.04.2013

w sprawie upowaznienia Dyrektorów oraz Kierowników jednostek organizacyjnych gminy do dokonywania zmian w planach wydatków jednostek

 Seweryn Babiło

19

19/2013

 20.05.2013

 w sprawie ustanowienia Regulaminu porządku domowego obowiązującego najemców (mieszkańców) budynków i lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Rewal

 Agnieszka Borowiecka-Sorbian

20

19/2013

28.05.2013

w sprawie powołania Komisji Przetargowej w postępowaniu pn.: Odbieranie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Rewal

Bartkowski Tomasz

21 20/2013 11.06.2013 w sprawie upoważnienia do dystrybucji i sprzedaży Bajkowego przewodnika turystycznego dla dzieci dotyczącego gminy Rewal  Daria Mazur 

22

21/2013

 20.06.2013

w sprawie upoważnienia do dystrybucji i sprzedaży certyfikowanych pamiątek gminy Rewal

Daria Mazur 

23

22/2013

20.06.2013

w sprawie ustalenia ceny detalicznej i hurtowej certyfikowanych pamiątek gminy Rewal (traci moc przez Zarządzenie nr 3/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Gminy w Rewalu oraz gminnych jednostkach organizacyjnych.)

 Daria Mazur

24

23/2013

25.06.2013

w sprawie zmiany godzin pracy w Urzędzie Gminy w Rewalu

Małgorzata Kruszelnicka-Rogowska 

25

24/2013

 08.07.2013

w sprawie upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu do
przeprowadzania wywiadów środowiskowych mających na celu ustalenie uprawnień w sprawach dodatków mieszkaniowych
(zm. w Zarządzeniu Nr 41/2013)

Justyna Żebrowska

26

25/2013

 08.07.2013

w sprawie powołania likwidatora jednostki budżetowej Gminy Rewal o nazwie Jednostka organizacyjna "Zieleń Gminy Rewal" z siedzibą w Pogorzelicy przy ul. Wojska Polskiego 17

Wioletta Brzezińska

27

26/2013

 22.07.2013

w sprawie przyjęcia harmonogramu czynności związanych z likwidacją Jednostki Organizacyjnej Zieleń Gminy Rewal z siedzibą w Pogorzelicy

Wioletta Brzezińska

28

27/2013

 12.08.2013

w sprawie ustalenia terminu składania wniosków w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 roku - "Wyprawa szkolna" celem uzyskania dofinansowania zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych

Małgorzata Kruszelnicka-Rogowska

29

28/2013

20.08.2013

 w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej spółki Nadmorska Kolej Wąskotorowa w Pogorzelicy z ograniczoną odpowiedzialnością

 Wioletta Brzezińska

30

29/2013

20.08.2013

 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora

Małgorzata Kruszelnicka-Rogowska

31

30/2013

 20.08.2013

 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora

Małgorzata Kruszelnicka-Rogowska

32

31/2013

22.08.2013

 w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rewal części miejscowości Pobierowo i Pustkowo - strona północna. II wyłożenie w dniach od 27 czerwca 2013 r. do 19 lipca 2013r.

Kamila Pietrzak

33

32/2013

06.08.2013

 w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do odbioru I etapu robót zrealizowanych w ramach umowynr ID.272.16.2013 z dnia 09.08.2013 r., dotyczącej projektu pn. „Rewitalizacja zabytkowej linii Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej w Gminie Rewal – remont budynków i budowli wraz z zagospodarowaniem terenu. Dokończenie robót kolejowych na odcinku Trzęsacz - Pogorzelica”

 Dariusz Sianoszek

34

33/FN/2013

06.09.2013

 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rewal za I półrocze 2013r.

Seweryn Babiło 

35

34/2013

23.09.2013

 w sprawie cyklicznego wyłączania oświetlenia ulicznego na terenie gminy Rewal

 Paweł Pławski

36

35/2013

26.09.2013

 w sprawie powierzenia obowiązków Kierownika Referatu Turystyki i Promocji w Urzędzie Gminy w Rewalu

Małgorzata Kruszelnicka-Rogowska

37

36/2013

27.09.2013

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal oraz zmian w planie finansowym budżetu na 2013r.

Seweryn Babiło 

38

37/2013

28.10.2013 

w sprawie powołania Komisji do wykonania czynności związanych z umową nr ID.272.04.2011 z dnia 01.06.2011r., dotyczącej Projektu pn. „Rewitalizacja zabytkowej linii Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej w Gminie Rewal – remont budynków i budowli wraz z zagospodarowaniem terenu”

Dariusz Sianoszek

39

38/2013

29.10.2013

 w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektów oraz urządzeń sportowych i rekreacyjnych Gminy Rewal w roku 2014

Lucjan F. Molenda

40 39/2013  31.10.2013  w sprawie powołania likwidatora jednostki budżetowej Gminy Rewal o nazwie "Centrum Informacji Promocji Rekreacji Gminy Rewal" z siedzibą w Rewalu przy ul. Szkolnej 1 Wioletta Brzezińska
41 40/2013 13.11.2013 w sprawie zasad rejestrowania umów, ugód i porozumień w Urzędzie Gminy w Rewalu

Wioletta Brzezińska

42 41/2013 13.11.2013 zmianiające zarządzenie w sprawie upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu do przeprowadzania wywiadów środowiskowych mających na celu ustalenie uprawnień w sprawach dodatków mieszkaniowych Wioletta Brzezińska
43 42/2013 20.11.2013 w sprawie organizacji akcji kurierskiej na terenie gminy Rewal Wiesław Kalinkiewicz
44 43/2013 25.11.2013 w sprawie przyjęcia harmonogramu czynności związanych z likwidacją Jednostki Organizacyjnej Centrum Informacji, Promocji, rekreacji Gminy Rewal z siedzibą w Rewalu Wioletta Brzezińska
45 44/2013 16.09.2013 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rewal za I półrocze 2013r. Seweryn Babiło
46 45/2013 29.11.2013 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy  Wioletta Brzezińska 
47 46/2013  02.12.2013 w sprawie organizacji stałego dyżuru UG Rewal Wiesław Kalinkiewicz 
48 47/2013 19.12.2013 w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do odbioru II etapu robót zrealizowanych w ramach umowynr ID.272.16.2013 z dnia 09.08.2013 r., dotyczącej projektu pn. "Rewitalizacja zabytkowej linii Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej w Gminie Rewal remont budynków i budowli wraz z zagospodarowaniem terenu". Dokończenie robót kolejowych na odcinku Trzęsacz - Pogorzelica Dariusz Sianoszek
49 48/2013 31.12.2013 w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2013r. Joanna Domańska
50 49/2013 31.12.2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal oraz zmian w planie finansowym budżetu na 2013r. Joanna Domańska

  

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Owczarek 05-11-2013 13:02:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Owczarek 05-11-2013
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Owczarek 17-01-2017 14:24:23