Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 12/2014 Wojta Gminy Rewal z dnia 11 marca 2014r. w sprawie zasad klasyfikowania wydatków strukturalnych, obiegu dokumentacji projektu, monitorowania planu finansowego projektów współfinansowanych ze środków UE w Urzędzie Gminy Rewal

Zarządzenie nr 12/2004r.

Wójta Gminy Rewal

z dnia 11 marca 2014 roku

  

w sprawie zasad klasyfikowania wydatków strukturalnych, obiegu dokumentacji projektu, monitorowania planu finansowego projektów współfinansowanych ze środków UE w Urzędzie Gminy  Rewal.

 

Na podstawie: art 33 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2013 r. poz. 594 z poz. zm. ) art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.  poz. 330, ze zm.) oraz art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.  z 2013 , poz. 885 ze zm.) – ustalam co następuje:

 

§ 1

 

 1. Wydatki Urzędu Gminy w Rewalu klasyfikuje się według dodatkowej klasyfikacji określającej kody wydatków strukturalnych.
 2. Klasyfikowania dokonuje się poprzez wskazanie na dokumencie będącym podstawą dokonania wydatku kwoty wydatku strukturalnego oraz kodu wydatku strukturalnego, wg obowiązującej klasyfikacji wydatków strukturalnych, określonej przepisami rozporządzenia przez Ministra Finansów  z dnia 10 stycznia 2010r.  w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych ( Dz. U z 2010 r. Nr 44 poz. 255)
 3. Referat Integracji Europejskiej i Środków Pomocowych jest odpowiedzialny merytorycznie za realizację określonych zadań, w tym również zadań, które zostały mu zlecone do realizacji poza zakresem jego merytorycznego działania, odpowiada za realizację planu finansowego dotyczącego tych zadań. Odpowiedzialność ta polega w szczególności na bieżącym monitorowaniu we własnym zakresie planu wydatków i nie dopuszczaniu do jego przekroczeń w szczegółowości określonej w klasyfikacji budżetowej (dział, rozdział, paragraf), okresowym weryfikowaniu i uzgadnianiu z Referatem Budżetu i Finansów  stanu realizacji planu wydatków.
 4. Odpowiedzialność za prawidłowe wskazanie paragrafu klasyfikacji budżetowej przy planowaniu budżetu oraz jego zmianach spoczywa na Kierowniku Referatu Budżetu i Finansów. Pracownik wnioskujący o dokonanie zmian w planie finansowym jest zobligowany do podania paragrafu klasyfikacji budżetowej.
 5. Referat Budżetu i Finansów  dokonuje rejestracji wydatków strukturalnych zgodnie z klasyfikacją wskazaną  na stosownym koncie, w ewidencji pozabilansowej wyznaczonej obowiązującym planem kont.

 

§ 2

 

 1. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji projektu zakłada się prowadzenie wewnętrznej kontroli realizacji zadań.
 2. Do wewnętrznej kontroli realizacji zadań uprawnieni są pracownicy Referatu Integracji Europejskiej i Środków Pomocowych.

  

 1. Obszarami kontrolowanymi są:

     a) zgodność realizacji projektu z wnioskiem aplikacyjnym i umową,

     b) zgodność realizacji projektu z harmonogramem,

     c) kwalifikowalność wydatków.

 

§ 3

Obieg dokumentacji projektu, w tym ewidencja finansowo – księgowa:

 1. Obieg dokumentów księgowych, ich ewidencja i rozliczenie jest zgodny z funkcjonującymi w Urzędzie procedurami, w tym z Polityką Rachunkowości. 
 2. Faktury i inne dowody księgowe powinny być właściwie opisane zgodnie
  z wytycznymi Instytucji Wdrążającej oraz z zatwierdzonym do realizacji w umowie harmonogramem i budżetem projektu  przez pracownika Referatu Integracji Europejskiej i Środków Pomocowych . Minimum informacji, które powinny być umieszczone na dokumencie to: numer umowy o dofinansowanie projektu, informację że projekt jest współfinansowany z danego funduszu,  nazwę zadania, zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie , kwotę kwalifikowaną i jej podział na strukturę dofinansowania, jeżeli jest dofinansowanie łączone ,  w zakresie stosowania ustawy prawa zamówień publicznych – numer zawartej umowy. 
 3. Dowody księgowe powinny być zatwierdzone:
 4.  pod względem merytorycznym przez pracownika Referatu Integracji Europejskiej i Środków Pomocowych,
 5. pod względem formalno–rachunkowym przez pracownika Referatu Budżetu i Finansów.
 6. przy opisywaniu dowodów księgowych, przy kontrolach merytorycznej i formalno – rachunkowej potwierdzenie ich dokonania powinno być udokumentowane poprzez podpis z pieczątką imienną i datą. 
 7. Dokument księgowy jest akceptowany jest przez Skarbnika  i zatwierdzony do zapłaty przez Wójta lub osobę upoważnioną. 
 8. Pracownik Referatu Budżetu i Finansów generuje elektroniczny przelew, który zostaje zaakceptowany przez Skarbnika i zatwierdzony do zapłaty przez Wójta lub upoważnioną osobę. Płatność jest realizowana drogą elektroniczną. 
 9. Po otrzymaniu wyciągu bankowego, potwierdzającego dokonanie płatności Referat Budżetu i Finansów  dekretuje wyciągi bankowe i je księguje, natomiast Referat Integracji Europejskiej i Środków Pomocowych otrzymuje kopię wyciągu. 
 10. Obieg dokumentów i ścieżka audytu w projekcie powinien zostać uzgodniony ze Skarbnikiem. 

 

§ 4

Zobowiązuje się pracowników właściwych merytorycznie z tytułu powierzonych obowiązków do zapoznania się z powyższymi zasadami, przestrzegania zawartych w nich postanowień oraz przyjęcia odpowiedzialności za ich stosowanie.

 Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Budżetu i Finansów i Kierownikowi Referat Integracji Europejskiej i Środków Pomocowych.

Nadzór merytoryczny nad realizacją zarządzenia sprawuje Skarbnik.

  

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązują od 1 stycznia 2014r.

         

                                                                                                      Wójt Gminy  

Robert Skraburski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Owczarek 13-03-2014 15:03:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Owczarek 13-03-2014
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Owczarek 13-03-2014 15:05:55