Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

uchwała wnioski prokuratury.


U C H W A Ł A Nr XXXVIII/290/05

Rady Gminy Rewal

z dnia 24 sierpnia 2005 roku

w sprawie wniosków Prokuratury Rejonowej.

Na podstawie art. 18 ust. 1 stawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 - zmiany: Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203) w związku z art. 244 i 247 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 - zmiany: Dz.U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509; z 2002 r. Nr 113, poz. 984; z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 169, poz. 1387, Nr 170, poz. 1660; z 2004 r. Nr 153, poz. 1271; Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Nie przychyla się do wniosków Nr Pa 36/05 i Nr Pa 50/05 Prokuratury Rejonowej w Gryficach z dnia 2 sierpnia 2005 r. dotyczących uchylenia bądź zmiany uchwał Rady Gminy:

  1. Nr XXIX/ 248/05 z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie określenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku.

  2. Nr XXXII/265/05 z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rewal.

§ 2. Uznaje, iż podjęte przez Radę Gminy uchwały wymienione w § 1, nie są nie zgodne z przepisami, ponieważ nie naruszają norm prawa powszechnie obowiązującego.

§ 3. Zamieszczenie Regulaminów w załączniku do uchwały nie stanowi istotnego naruszenia prawa w związku z czym nie pozbawia go charakteru normatywnego.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady

Stanisław Hoffmann

U Z A S A D N I E N I E .

Nie przychylenie się do wniosków Prokuratury Rejonowej w Gryficach w sprawie uchylenia bądź zmiany uchwał podyktowane jest następującym faktem.

  1. Nie skorzystaniu przez nadzór Wojewody z przysługującego prawa stwierdzenia nieważności uchwał w myśl art. 91 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. Nadzór nie uznał takiego zapisu uchwały za rażące naruszenie prawa, które powodowałoby uchylenie uchwały w ramach stwierdzenia nieważności - zawartego w treści rozstrzygnięcia nadzorczego.

  2. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem Syg. Akt OSK 1356/04 z 7.04.2005 r. zważył, iż „nie ma oparcia w obowiązujących przepisach, że załącznik do uchwały (w tym przypadku Regulaminy) nie ma charakteru normatywnego, a tym samym że zamieszczenie w nim Statutu (w naszym przypadku Regulaminu) stanowi istotne naruszenie prawa i pozbawia ten akt rangi obowiązującego przepisu prawa miejscowego.”

  3. W uzasadnieniu tegoż wyroku podano również, iż art. 87 Konstytucji RP nie przesądza formy w jakiej powinny być stanowione akty prawa miejscowego.

  4. Najwyższy Sąd Administracyjny uznaje również, iż „żaden z przepisów nie zastrzega, że zamieszczenie w załączniku do uchwały przepisów merytorycznych powoduje, że przepisy te nie mają charakteru normatywnego”.

Biorąc powyższe pod uwagę Rada Gminy nie przychyliła się do wniosków z dnia 2 sierpnia 2005 roku Nr Pa 36/05 i Pa 50/05.

1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Zwoliński 01-09-2005 15:37:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wojciech Zwoliński 01-09-2005
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Zwoliński 01-09-2005 15:37:23