NABÓR KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWYCH DO OCENY OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY REWAL W ROKU 2014 W RAMACH OGŁOSZONYCH OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT

OGŁOSZENIE WS. NABORU KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWYCH DO OCENY OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY REWAL W ROKU 2014  W RAMACH OGŁOSZONYCH OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT

     Wójt Gminy Rewal na podstawie art.15 ust 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. 2010 .234.1536- j.t. )  zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów w celu zapewnienia ich uczestnictwa w pracach komisji konkursowych do oceny ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rewal w roku 2014 w obszarach:

 

1)      pomoc w szkoleniu sportowym dzieci i młodzieży

2)       wpieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

3)       wspieranie działań sportowych o znaczeniu lokalnym i regionalnym

4)       wspieranie klubów sportowych działających na terenie Gminy.

5)       wspieranie przedsięwzięć artystycznych o charakterze regionalnym

6)       wspomaganie rozwoju i uzdolnień dzieci i młodzieży

7)       wspieranie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa

narodowego

8)      działania  na rzecz ochrony i promocji zdrowia

9)      działania na rzecz osób w wieku emerytalnym

10)  przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

11)  ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

12)  turystyki i krajoznawstwa

13)  działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

 

Komisje Konkursowe powoływane są w celu opiniowania ofert złożonych w ramach ogłoszonych przez Gminę Rewal otwartych konkursów ofert.

 

Kandydaci na członków Komisji Konkursowej mogą zostać osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ww. ustawy, mające siedzibę na terenie Gminy Rewal lub działające na rzecz jego mieszkańców, pod warunkiem, że organizacja, którą reprezentuje nie będzie brała udziału w konkursie. Wybór nastąpi na podstawie kwalifikacji kandydatów w danym obszarze merytorycznym.

Zgłoszenie należy składać na formularzu stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia, który jest dostępny w formie elektronicznej na stronie www.bip.rewal.pl ( zakładka Otwarte Konkursy Ofert  ) oraz w siedzibie Urzędu Gminy Rewal  przy ul. Mickiewicza 19 w Rewalu, pok.105.

Kandydatury należy zgłaszać do 30 maja 2014 roku pocztą elektroniczną na adres: oswiata@rewal.pl lub w siedzibie Urzędu Gminy Rewal  ( w sekretariacie ) przy ul. Mickiewicza 19 w Rewalu.

Spośród zgłoszonych kandydatur na podstawie kwalifikacji i doświadczenia zostanie dokonany wybór członków Komisji Konkursowych z uwzględnieniem wskazanych w formularzu zgłoszeniowym zadań publicznych, w których kandydat gotów jest opiniować oferty.

Załączniki do pobrania

1 Formularz zgłoszenia.doc (DOC, 42KB) 2014-05-19 08:45:34 380 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Owczarek 19-05-2014 08:45:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Owczarek 19-05-2014
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Owczarek 19-05-2014 08:45:34