Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

OLSZAK


U C H W A Ł A Nr XL/298/05

Rady Gminy Rewal

z dnia 12 października 2005 r.

w sprawie zbywania nieruchomości.

__________________________________________________________________________

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 9 lit „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 Nr 142 poz. 1591 - zmiana : Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 , Nr 113 poz. 984, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;

z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441) i art. 13 ust. 1, art. 37 ust. 2, pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

( Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ) Rada Gminy uchwala, co następuje :

§ 1. 1. Zwalnia się z obowiązku zbycia, w drodze przetargu, nieruchomości:

1) działki 239/4 o pow. 400 m2 obręb Pobierowo na polepszenie warunków zagospodarowania działki 239/2 obręb Pobierowo;

  1. działki 706/1 o pow. 555 m2 obręb Pobierowo na polepszenie warunków

zagospodarowania działki sąsiedniej 704 obręb Pobierowo

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Anna Dejnakowska

Uzasadnienie

Adn. do § 1 ust. 1

Zbycie działki 239/4 Obr. Pobierowo nastąpi na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej 239/2. Działka 239/4 jest wąska i długa - nie spełnia kryteriów samodzielnej nieruchomości budowlanej. Ponadto zgodnie z treścią decyzji o warunkach zabudowy nr 144/2005 przedmiotowa działka stanowi część gruntu pod inwestycję budowlaną dotyczącą budynku usługowego pomocniczego o funkcji zakwaterowania turystycznego. Zgodnie z oświadczeniem właścicielki działki sąsiedniej inwestycja budowlana będzie obejmowała również budowę basenu.

Adn. do § 1 ust. 2

Sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka 706/1 obr. Pobierowo następuje na polepszenie warunków zagospodarowania ze względu na charakter przeznaczenia tej działki w planie zagospodarowania przestrzennego przyjętego uchwałą Rady Gminy Rewal Nr XVI/136/03 z dnia 30 grudnia 2003r.

Powołany plan zagospodarowania sugeruje dwojaki sposób funkcjonowania tej działki - jako odrębnej - ze względu na wskazana komunikację z ulicy powstańców, oraz - jako funkcjonującej wraz z nieruchomością sąsiednią - działką 704.

Zgodnie z treścią zmiany do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rewal dotyczącej części działki nr 706 w Pobierowie , oznaczonej symbolem UT ustalono funkcję terenu - teren zieleni urządzonej o funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej, zakaz zabudowy kubaturowej, miejsca postojowe dla max 3 samochodów osobowych, obiekty małej architektury ogrodowej, ogrodzenie terenu do 1,5m, dostęp komunikacyjny bezpośredni z ul. Powstańców lub poprzez dz. 704. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej określają zapotrzebowanie w wodę i energię elektryczną z istniejącego wodociągu i sieci energetycznej w ulicy Powstańców, lub przyłącza na działce 704 .

Zgodnie z treścią powołanego planu zagospodarowania przestrzennego - w przypadku połączenia terenu z inwestycją na działce 704 , powierzchnia przedmiotowej działki nie wlicza się do powierzchni stanowiącej podstawę określenia powierzchni stanowiącej podstawę określenia powierzchni dopuszczalnego dla niej zainwestowania.

Mając na uwadze wskazania planu zagospodarowania w kierunku dołączenia przedmiotowej działki do nieruchomości sąsiedniej oraz charakter tej działki - która zgodnie z nasza analizą może funkcjonować wyłącznie jako uzupełnienie działki budowlanej, zdecydowano o przygotowaniu do sprzedaży działki 706/1 w trybie bezprzetargowym.

Przeprowadzona została również analiza dotycząca sprzedaży w trybie przetargowym ( przetarg ograniczony ) w aspekcie sprzedaży na rzecz właścicieli nieruchomości bezpośrednio sąsiadujących z działką .

Odrzucono jednakże taką możliwość ze względu, iż właścicielem nieruchomości sąsiednich jest Gmina Rewal.

Sprzedaż działki w przetargu nieograniczonym nasuwa wiele wątpliwości w kwestii pozyskania ewentualnych kandydatów na nabywców - więcej niż jednego - co gwarantuje spełnienie warunku ustawowego - czyli uzyskania najwyższej ceny. Teren rekreacyjo - wypoczynkowy z zakazem zabudowy kubaturowej z możliwością lokalizacji 3 miejsc parkingowych może okazać się terenem nie znajdującym zainteresowania. Sprzedając nieruchomość w trybie bezprzetargowym Gmina Rewal zaoszczędzi koszty przygotowania procedury przetargowej - koszty ogłoszenia prasowego itp.

Bezsprzeczna natomiast jest zadeklarowana chęć nabycia przedmiotowej działki przez właścicieli działki sąsiedniej Zofii i Andrzeja Olszak.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Zwoliński 21-10-2005 10:44:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wojciech Zwoliński 21-10-2005
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Zwoliński 21-10-2005 10:44:17