Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego CENTRUM USŁUGOWE m. Pobierowo, gm. Rewal wraz z prognozą oddziaływania na środowisko


0x01 graphic
OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Rewal

z dnia 28 maja 2014 r.

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego CENTRUM USŁUGOWE m. Pobierowo gm. Rewal wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 t.j. z późniejszymi zmianami), uchwały nr LXV/453/10 z dnia 29 października 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego CENTRUM USŁUGOWE m. Pobierowo gm. Rewal zmienionej uchwałą nr III/11/10 Rady Gminy Rewal z dnia 17 grudnia 2010 r.
w sprawie zmiany uchwały nr LXV/453/10 Rady Gminy Rewal z dnia 29 października 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego CENTRUM USŁUGOWE m. Pobierowo gm. Rewal oraz na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 j.t. z późniejszymi zmianami) zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu:

projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego CENTRUM USŁUGOWE m. Pobierowo, gm. Rewal wraz z prognozą oddziaływana na środowisko

Projekt w/w planu wraz z niezbędną dokumentacją wyłożony zostanie do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 4 czerwca 2014 r. do 26 czerwca 2014 r. w siedzibie Urzędu Gminy Rewal, ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal, pok. Nr 101 w godz. od 8.00 do 15.00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie w/w planu rozwiązaniami odbędzie się
w dniu 18 czerwca 2014 r. w Centrum Ratownictwa w Pobierowie, ul. Zgody 7, godz. 10.00

Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zmianami) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013 r., poz. 1235 z późniejszymi zmianami) każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte
w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie, do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: sekretariat@rewal.pl do Wójta Gminy Rewal, który jest organem właściwym do ich rozpatrzenia, na adres Urzędu Gminy Rewal, ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia
11 lipca 2014 r.

Wójt Gminy Rewal

Robert Skraburski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamila Pietrzak 28-05-2014 08:04:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamila Pietrzak 28-05-2014
Ostatnia aktualizacja: Kamila Pietrzak 28-05-2014 08:04:46