Program zapobiegania bezdomności zwierząt - kastracja, sterylizacja, usypianie ślepych miotów