Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

2012r.

Aby wyszukać Zarządzenie, naciśnij "Ctrl" + "F", a następnie wpisz słowo kluczowe i nacisnij "Enter".

Aby wyszukać kolejną pozycję zawierającą wpisane słowo kluczowe, nacikaj kolejno klawisz "Enter".

L.p. Nr Zarządzenia Data Tytuł (w sprawie)
1.      1/12 02.01.2012r. Zarządzenia wyboru sołtysa w Sołectwie Pobierowo
2.      2/12 09.01.2012r. Określenia sposobu wykonania uchwał rady Gminy
3.      3/12 16.01.2012r. powołania Gminnego Zespołu zarządzania Kryzysowego
4.      4/12 24.01.2012r. Dofinansowania kosztów poniesionych na usuwanie azbestów i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Rewal
5.      5/12 24.01.2012r. Powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Rewal wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
6.      6/12 27.01.2012r. Rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert 23.12.2011r. na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Gminie Rewal na 2012r.
7.      7/12 27.01.2012r. Rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert 23.12.2011r.na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w gminie Rewal na 2012r.
8.      8/12 27.01.2012r. Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2012r. przez podmioty wymienione w art.11 ust. 3 ustawy 24 kwietnia 2003r.
9.      9/12 27.01.2012r. Upoważnienia dyrektora oraz kierowników jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w planach wydatków jednostek (Straciło moc przez Zarządzenie nr 7/2014 z dnia 12 lutego 2014r. w sprawie powierzenia obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych)
10.  10/12 09.01.2012r. Ustalenia szczegółowego planu finansowego dochodów i wydatków budżetowych do uchwały rady gminy Rewal na XV/118/11 19 grudnia 2011r.
11.  11/12 31.01.2012r. Zmian w budżecie Gminy Rewal oraz zmian w planie finansowym budżetu na 2012r
12.  12/12 09.02.2012r. Odwołania i powołania członków zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
13.  13/12 29.02.2012r. Zmian w budżecie Gminy Rewal oraz zmian w planie finansowym budżetu na 2012r.
14.  14/12 29.02.2012r. Zatwierdzenia planu audytu wewnętrznego
15.  15/12 26.02.2012r. Kontroli zarządczej i finansowej w jednostkach organizacyjnych gminy Rewal
16.  16/12 05.03.2012r. Powołania koordynatora ds. „Programu Ubezpieczeniowego dla Gminy Rewal”
17.  17/12 05.03.2012r. Zasad rejestrowania umów, ugód i porozumień w Urzędzie Gminy w Rewalu (Zarządzenie utraciło moc z Zarządzeniem 40/2013 z dnia 13 listopada 2013 r.  w sprawie zasad rejestrowania umów, ugód i porozumień w Urzędzie Gminy w Rewalu).
18.  18/12 05.03.2012r. Udzielenia kierownikowi gminnego ośrodka pomocy społecznej w Rewalu upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania w tych sprawach decyzji
19.  19/12 05.03.2012r. Wyznaczenia administratora bezpieczeństwa informacji
20.  20/12 06.03.2012r. Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w 2012r. przez podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
21.  21/12 12.03.2012r. Powołanie komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Rewal ogłoszonego Zarządzeniem nr  8/12 27 stycznia 2012r.
22.  22/12 19.03.2012r. Wprowadzenia karty audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy w Rewalu oraz gminnych jednostkach organizacyjnych
23.  23/12 19.03.2012r. Kontroli zarządczej w Gminie Rewal
24.  24/12 30.03.2012r. Przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rewal za 2011r
25.  25/12 30.03.2012r. Zmian w planie finansowym budżetu na 2011r.
26.  26/12 30.03.2012r. Zmiany w budżecie Gminy Rewal oraz zmian w planie finansowym budżetu na 2012r.
27.  27/12 30.03.2012r. Powołanie komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Rewal ogłoszonego Zarządzeniem nr  20/12 6 marca 2012r.
28.  28/12 30.03.2012r. Rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert 6 marca 2012 roku na realizację zadań publicznych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie Rewal na 2012
29.  29/12 30.03.2012r. Zatwierdzenia regulaminu Organizacyjnego CIPR
30.  30/12 30.03.2012r. Upoważnienia do dystrybucji i sprzedaży przewodnika turystycznego gminy Rewal
31.  31/12 30.03.2012r. Powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu i zakończenia służby przygotowawczej
32.  32/12 12.04.2012r. Zasad wydawania i rejestracji upoważnień i pełnomocnictw w Urzędzie Gminy Rewal
33.  33/12 17.04.2012r. Ustalenia dnia wolnego od pracy
34.  34/12 19.04.2012r. Wyznaczenia komisji przetargowej
35.  35/12 19.04.2012r. Powołania komisji stypendialnej w celu opiniowania wniosków o przyznanie stypendium sportowego
36.  36/12 27.04.2012r. Powołania gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w Rewalu
37.  37/12 27.04.2012r. Regulaminu gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w Rewalu
38.  38/12 27.04.2012r. Przeprowadzenia inwentaryzacji
39.  39/12 30.04.2012r. Zmian w planie finansowym budżetu na 2011r.
40.  40/12 30.04.2012r. Zmian w budżecie Gminy Rewal oraz zmian w planie finansowym budżetu na 2012r.
41.  41/12 14.05.2012r. Powołania stałej komisji likwidacyjnej do oceny, likwidacji składników majątku ruchomego Urzędu Gminy w Rewalu i ustalenia zasad przeprowadzania likwidacji
42.  42/12 29.06.2012r. Zmian w planie finansowym budżetu na 2012r.
43.  43/12 29.06.2012r. Zmian w budżecie Gminy Rewal oraz zmian w planie finansowania budżetu na 2012r.
44.  44/12 17.07.2012r. Udostępniania informacji publicznej
45.  45/12 17.07.2012r. Wykonania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy w Rewalu
46.  46/12 17.07.2012r. Ułatwienia spłaty zadłużenia osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej w formie odpracowania należności dla Gminy Rewal
47.  47/12 17.08.2012r. Ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012r wyprawka szkolna
48.  48/12 17.08.2012r. Powołania komisji egzaminacyjnej do podjęcia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
49.  49/12 17.08.2012r. Przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora
50.  50/12 17.08.2012r. Przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora
51.  51/12 23.08.2012r. Powołania komisji egzaminacyjnej do podjęcia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
52.  52/12 23.08.2012r. Upoważnienia do dystrybucji i sprzedaży mini przewodnika turystycznego gminy Rewal
53.  53/12 23.08.2012r. Zatwierdzenia „Planu Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Gminy Rewal”
54.  54/12 24.08.2012r. Rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rewal część miejscowości Pobierowo – strona południowa
55.  55/12 31.08.2012r. Przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rewal za I półrocze 2012r
56. 56/12    
57. 57/12 10.09.2012r. Powołania Stałej Komisji Likwidacyjnej do oceny, likwidacji składników majątku ruchomego Urzędu Gminy w Rewalu i ustalania zasad przeprowadzania likwidacji - zmiana Zarządzenia: Zarządzenie nr 46/2016 Wójta Gminy Rewal z dnia 4 października 2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Stałej Komisji Likwidacyjnej do oceny, likwidacji składników majątku ruchomego Urzędu Gminy w Rewalu i ustalania zasad przeprowadzania likwidacji
58. 58/12    
59. 59/12    
60. 60/12 10.09.2012r. Zmian w harmonogramie realizacji uchwały budżetowej na 2012r.
61.  61/12 26.09.2012r. Ustalenia „polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym systemów informatycznych służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy w Rewalu
62. 62/12 28.09.2012r. Powierzenia obowiązków kierownika referatu turystyki i promocji w Urzędzie Gminy w Rewalu
63. 63/12 28.09.2012r. Ustalenia dnia wolnego od pracy dla Urzędu Gminy w Rewalu za odpracowaniem
64. 64/12 25.10.2012r. Rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rewal obręb geodezyjny – część północna
65. 65/12 08.10.2012r. Ustalenia wysokości opłat za przejazd nadmorską Koleją Wąskotorową Gminy Rewal w roku 2013
66. 66/12 08.10.2012r. Ustalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń administrowanych przez CIPR w roku 2013
67. 67/12 12.11.2012r. Powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu i zakończenia służby przygotowawczej
68. 68/12 13.11.2012r. Powołania społecznej komisji mieszkaniowej
69. 69/12 13.11.2012r. Cyklicznego wyłączania oświetlenia ulicznego na terenie gminy Rewal
70. 70/12 19.11.2012r. Powołania stałej komisji Inwentaryzacyjnej

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Owczarek 25-08-2014 08:18:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Owczarek 25-08-2014
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Owczarek 17-01-2017 14:35:23