Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach samorządowych

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich
w wyborach samorządowych zarządzonych na 16 listopada 2014r.Obywatele polscy mogą głosować i kandydować w wyborach do Rady Gminy Rewal oraz Wójta Gminy Rewal, które zostały zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r., pod warunkiem, że są wpisani do stałego rejestru wyborców prowadzonego przez Wójta Gminy Rewal.

I. Wpis do rejestru wyborców.

Wpis do rejestru wyborców obywatela polskiego następuje:

 1. z urzędu — w przypadku osób zameldowanych na obszarze gminy Rewal na pobyt stały;
 2. na wniosek wyborcy złożony w Urzędzie Gminy w Rewalu — w przypadku osób stale zamieszkujących na obszarze gminy Rewal bez zameldowania na pobyt stały, osób stale zamieszkujących na obszarze gminy Rewal pod innym adresem aniżeli adres ich zameldowania na pobyt stały oraz osób nigdzie niezamieszkujących przebywających stale na obszarze gminy Rewal.


We wniosku o wpisanie do rejestru wyborców podaje się:

 • nazwisko i imiona,
 • imię ojca,
 • datę urodzenia,
 • numer PESEL,
 • adres zameldowania wyborcy na pobyt stały lub adres ostatniego zameldowania na pobyt stały w Polsce.


Do wniosku dołącza się:

 • kserokopię ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy,
 • pisemną deklarację, w której wnioskodawca podaje:
  - swoje obywatelstwo,
  - adres stałego zamieszkania na obszarze gminy Rewal.

Zgodnie z art. 20 § 2 Kodeksu wyborczego Wójt Gminy Rewal - przed wydaniem decyzji o wpisaniu lub odmowie wpisania do rejestru wyborców - jest obowiązany sprawdzić, czy osoba wnosząca wniosek spełnia warunki stałego zamieszkiwania pod wskazanym adresem na obszarze gminy Rewal. Dowodami potwierdzającymi fakt stałego zamieszkiwania mogą być np. tytuł prawny do lokalu (akt własności, umowa najmu), rachunki za prąd lub gaz dotyczące zamieszkiwanego lokalu albo zeznania świadków.

Przepisy nie wskazują terminu, do którego najpóźniej wniosek o wpisanie do rejestru wyborców musi zostać złożony, aby wyborca mógł wziąć udział w wyborach. Jednakże należy mieć na uwadze, że Wójt ma 3 dni na rozpatrzenie wniosku.

Wzór wniosku o wpisanie do rejestru wyborców oraz pisemnej deklaracji załączanej do wniosku są do pobrania na dole strony

Wnioski o dopisanie do rejestru wyborców przyjmuje Referat Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy w Rewalu ul. Mickiewicza 19, pokój 106 w godzinach: 7:30 – 15:30, tel. kont.: 91-38-49-028.

II. Czynne prawo wyborcze (prawo wybierania) i bierne prawo wyborcze (prawo wybieralności).

1. Czynne prawo wyborcze, tj. prawo udziału w głosowaniu (prawo wybierania)
w wyborach samorządowych
ma obywatel polski, który:

 • najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
 • stale zamieszkuje na obszarze gminy Rewal tj. posiada zameldowanie na pobyt stały w gminie Rewal albo został wpisany do rejestru wyborców w gminie Rewal na swój wniosek,
 • nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
 • nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,
 • nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu (art. 10 § 1 pkt 3 i 4 oraz § 2 Kodeksu wyborczego).

Wyborca jest wpisywany do spisu wyborców. Można być wpisanym tylko do jednego spisu.

2. Bierne prawo wyborcze (prawo wybieralności) w wyborach samorządowych ma obywatel polski mający prawo wybierania w wyborach do Rady Gminy Rewal.

Prawa wybieralności nie ma osoba:

 • skazana prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  W przypadku skazania prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, osoby, wobec których zapadł taki wyrok nie mają biernego prawa wyborczego, tj. nie mogą kandydować w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego w okresie, w którym są wpisane do ewidencji Krajowego Rejestru Karnego.
 • wobec której wydano prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające utratę prawa wybieralności w związku ze złożeniem niezgodnego z prawdą oświadczenia lustracyjnego (art. 11 § 1 pkt 5 i § 2 Kodeksu wyborczego).

3. Bierne prawo wyborcze (prawo wybieralności) w wyborach Wójta Gminy Rewal ma obywatel polski mający prawo wybierania w wyborach do Rady Gminy Rewal, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 25 lat.


Prawa wybieralności nie ma osoba:

 • skazana prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  W przypadku skazania prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, osoby, wobec których zapadł taki wyrok nie mają biernego prawa wyborczego, tj. nie mogą kandydować w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego w okresie, w którym są wpisane do ewidencji Krajowego Rejestru Karnego.
 • wobec której wydano prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające utratę prawa wybieralności w związku ze złożeniem niezgodnego z prawdą oświadczenia lustracyjnego (art. 11 § 1 pkt 6 i § 2 Kodeksu wyborczego).
   

III. Warunki udziału w głosowaniu w gminie Rewal.


Głosowanie w wyborach do Rady Gminy Rewal oraz w wyborach Wójta Gminy Rewal odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wyborcy głosują w obwodzie głosowania właściwym dla miejsca ich stałego zamieszkania, za wyjątkiem osób przebywających w szpitalach, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych.

Zaświadczeń o prawie do głosowania poza miejscem stałego zamieszkania nie wydaje się.

1. Głosowanie w miejscu stałego zamieszkania

Wyborca zameldowany na pobyt stały w gminie Rewal, który nie złożył wniosku
o wpisanie do stałego rejestru wyborców w innym miejscu oraz wyborca wpisany do rejestru wyborców na własny wniosek, zostanie wpisany z urzędu do spisu wyborców w gminie Rewal, sporządzanego dla obwodu głosowania właściwego dla jego miejsca zamieszkania.

Wyborca zameldowany na pobyt czasowy (przebywający czasowo), który nie został wpisany do stałego rejestru wyborców w gminie Rewal zostanie ujęty w spisie wyborców
w miejscu jego zameldowania na pobyt stały.

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Załącznik - Pisemna deklaracja.doc (DOC, 32KB) 2014-09-17 09:30:33 422 razy
2 Załącznik - Wniosek o wpisanie do Rejestru Wyborców.doc (DOC, 38KB) 2014-09-17 09:30:33 425 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Owczarek 17-09-2014 09:30:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Owczarek 17-09-2014
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Owczarek 17-09-2014 09:30:33