Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Informacja o warunkach udziału w wyborach obywateli Unii Europejskiej

Informacja o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.

 

Obywatele Unii Europejskiej niebędący obywatelami polskimi mogą głosować i kandydować w wyborze do rady gminy Rewal oraz głosować w wyborze Wójta Gminy Rewal, które zostały zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r., pod warunkiem, że są wpisani do stałego rejestru wyborców prowadzonego przez gminę (art. 10 § 1 pkt 3 lit. a i 4 oraz art. 11 § 1 pkt 5 Kodeksu wyborczego).

I. Wpis do rejestru wyborców

 1. Wpis do rejestru wyborców obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim następuje na jego wniosek złożony w urzędzie gminy właściwym ze względu na jego miejsce stałego zamieszkania.

We wniosku podaje się:

-       nazwisko i imiona,

-       imię ojca,

-       datę urodzenia,

-       numer paszportu lub nazwę i numer innego dokumentu stwierdzającego tożsamość,

-      adres zameldowania wyborcy na pobyt stały lub adres ostatniego zameldowania na pobyt    stały w Polsce.

Do wniosku dołącza się:

-       kserokopię ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy,

-       pisemną deklarację, w której wnioskodawca podaje:

 • swoje obywatelstwo,
 • adres stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dokumenty niesporządzone w języku polskim są składane wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego. Dotyczy to również innych dokumentów składanych przez obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi.

 1. Przepisy nie wskazują terminu, do którego najpóźniej wniosek o wpisanie do rejestru wyborców musi zostać złożony, aby wyborca mógł wziąć udział w wyborach. Jednakże należy mieć na uwadze, że wójt ma 3 dni na rozpatrzenie wniosku.
 2. Wzory wniosku o wpisanie do rejestru wyborców oraz pisemnej deklaracji załączanej do wniosku są dostępne w urzędzie gminy oraz na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej www.pkw.gov.pl.

 

 

II. Czynne prawo wyborcze (prawo wybierania) i bierne prawo wyborcze (prawo   wybieralności)

 1. Czynne prawo wyborcze, tj. prawo udziału w głosowaniu (prawo wybierania)
  w wyborach do rady gminy oraz wyborach wójta ma obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim wpisany do rejestru wyborców, który:

-       najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,

-       stale zamieszkuje na terenie danej gminy,

-       nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,

-       nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu (art. 10 § 1 pkt 3   lit. a i 4 oraz § 2 Kodeksu wyborczego).

Wyborca jest wpisywany do spisu wyborców. Można być wpisanym tylko do jednego spisu.

 1. Bierne prawo wyborcze (prawo wybieralności) w wyborach do rady gminy Rewal ma obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim mający prawo wybierania w wyborach do rady gminy Rewal.

Prawa wybieralności nie ma osoba:

-     skazana prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
W przypadku skazania w Polsce prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe osoby, wobec których zapadł taki wyrok nie mają biernego prawa wyborczego, tj. nie mogą kandydować w wyborach do rady gminy w okresie,
w którym są wpisane do ewidencji Krajowego Rejestru Karnego. 

-       pozbawiona prawa wybieralności w państwie członkowskim Unii Europejskiej, którego Obywatele Unii Europejskiej niebędący obywatelami polskimi nie mają biernego prawa wyborczego w wyborach do rady powiatu i sejmiku województwa oraz wyborach wójta.

III.   Warunki udziału w głosowaniu

Głosowanie w wyborach do rady gmin Rewal oraz w wyborach wójta odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wyborcy głosują w obwodzie głosowania właściwym dla miejsca ich stałego zamieszkania, za wyjątkiem osób przebywających w szpitalach, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych.

Zaświadczeń o prawie do głosowania poza miejscem stałego zamieszkania nie wydaje się.

 1. Głosowanie w miejscu stałego zamieszkania

Wyborca wpisany do rejestru wyborców w gminie Rewal, zostanie wpisany z urzędu do spisu wyborców w gminie Rewal, sporządzanego dla obwodu głosowania właściwego dla jego miejsca zamieszkania.

 

Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że w dniu wyborów obwodowe komisje wyborcze dopisują do spisu wyborców jedynie tych wyborców, którzy:

 • zostali pominięci w spisie wyborców, jeżeli udokumentują, że stale zamieszkują na terenie danego obwodu głosowania, a urząd gminy potwierdzi, że są ujęci w rejestrze wyborców, a urząd nie otrzymał zawiadomienia o utracie przez nich prawa wybierania,
 • zostali skreśleni ze spisu wyborców dla danego obwodu głosowania w związku z wpisaniem do spisu wyborców w szpitalu, domu pomocy społecznej, zakładzie karnym lub areszcie śledczym, jeżeli udokumentują, że opuścili tę placówkę przed dniem wyborów;
 • chcą głosować w obwodzie utworzonym w zakładzie opieki zdrowotnej, domu pomocy społecznej, zakładzie karnym lub areszcie śledczym, a przybyli do tej jednostki przed dniem wyborów.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Owczarek 17-09-2014 09:31:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Owczarek 17-09-2014
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Owczarek 17-09-2014 09:31:47