UWAGA. Zmiany po 1 marca 2015r.

Uwaga! Ważne zmiany od 1 marca
1 marca 2015r. weszły w życie nowe ustawy: Prawo o aktach stanu cywilnego, Ustawa o dowodach osobistych, Ustawa o ewidencji ludności.

Wprowadzają one zmiany, które docelowo mają ułatwić mieszkańcom załatwianie spraw
w urzędzie.

Najważniejsze ze zmian to:


REJESTRACJA STANU CYWILNEGO


Rejestracja noworodków: wraz z rejestracją nowo narodzonego dziecka, w urzędzie dokonywać się będzie jego zameldowanie. Ponadto System Rejestrów Państwowych wygeneruje dla dziecka
nr PESEL.

Odpisy aktów stanu cywilnego: Urząd Stanu Cywilnego w Rewalu będzie właściwy, jak dotychczas dla rejestracji zdarzeń 
z zakresu rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów, które następują na terenie gminy Rewal.
Natomiast w nowej ustawie określono, iż odpisy aktów stanu cywilnego pobrać będzie można w każdym urzędzie stanu cywilnego, niezależnie od tego, gdzie nastąpiło urodzenie, zgon czy zawarcie małżeństwa. Jest to odmiejscowienie wydawania odpisów 
z aktów stanu cywilnego. Np.: urodzenie zarejestrowano w USC w Gryficach czy w Szczecinie, odpis aktu urodzenia pobrać można w Rewalu lub każdym innym USC. Związek małżeński zawarto w Rewalu czy Niechorzu, odpis aktu małżeństwa pobrać można
w USC w Krakowie i każdym innym USC. Będzie również istniała możliwość pozyskania odpisu poprzez platformę E-PUAP.

Zawarcie związku małżeńskiego poza urzędem stanu cywilnego: Ustawodawca rozszerzył możliwość zawarcia związku małżeńskiego poza urzędem stanu cywilnego. Dotyczyć to będzie nie tylko osób w stanie zagrożenia życia lub zdrowia albo pozbawionych wolności, ale także narzeczonych, którzy wskażą miejsce zawarcia małżeństwa zapewniające zachowanie uroczystej formy jego zawarcia oraz bezpieczeństwa osób obecnych na uroczystości.
 
DOWODY OSOBISTE:
1. Możliwość złożenia wniosku o dowód osobisty w dowolnym urzędzie miasta/gminy w Polsce,
2. Możliwość złożenia wniosku o dowód osobisty drogą elektroniczną na zasadach określonych
w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
3. W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego wniosek składa jeden rodzic lub opiekun prawny,
4. Możliwość działania przez pełnomocnika, w sprawie odbioru dowodu osobistego, w przypadku, gdy wnioskodawca jest osobą niepełnosprawną, chorą, nie wychodzącą z domu,
5. Możliwość dokonania zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego drogą elektroniczną, na zasadach określonych
w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
6. Ujednolicenie wzoru fotografii dołączanej do wniosku o wydanie dowodu osobistego z przepisami ustawy o paszportach,
7. Obowiązek dostarczania przez wnioskodawcę dodatkowych dokumentów, w formie aktów stanu cywilnego, został ograniczony wyłącznie do przypadku niezgodności danych wskazanych
we wniosku, z informacjami istniejącymi w posiadanych przez organ rejestrach,
8. Brak adnotacji o miejscu zameldowania w dowodzie osobistym. Do tej pory każda zmiana adresu zameldowania, wymagała wymiany dowodu osobistego,
9. Prosty do wypełnienia wniosek o wydanie/wymianę dowodu osobistego.

EWIDENCJA LUDNOŚCI:
1. Możliwość dokonania wymeldowania lub zgłoszenia wyjazdu za granicę drogą elektroniczną,
na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
2. Możliwość uzyskania numeru PESEL przez cudzoziemca bezpośrednio po dokonaniu
zameldowania.
 
 
Uwaga! Nowe rozwiązania, mimo że docelowo mają być dla klientów korzystne, to w pierwszym okresie po wprowadzeniu nowych zasad czas załatwiania spraw może się wydłużyć.
 
Utrudnienia, jakie mogą wystąpić po 1 marca 2015 r. w czasie obsługi klientów w zakresie ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych i rejestracji stanu cywilnego mają związekz tworzonym przez MSW od kilku lat systemem opartym na budowie centralnych rejestrów, aplikacja informatyczna, która wspierać będzie System Rejestrów Państwowych obarczona jest wadami
i nadal modyfikowana.
 
 
Aby otrzymać odpis aktu stanu cywilnego znajdującego się w rejestrach poza gminą Rewal, wymagane będzie, zgodnie z ustawą, kilka dni, potrzebnych na wprowadzenie do centralnego rejestru stanu cywilnego aktu, przez właściwy urząd stanu cywilnego. Ostatecznie o sprawności działania nowego systemu zadecyduje realne działanie.
 
 
Prosimy mieszkańców o wyrozumiałość w tym trudnym, pierwszym okresie funkcjonowania nowych rozwiązań. Deklarujemy, że nie zaniedbujemy staranności dla najlepszej realizacji nowych zadań leżących po stronie Urzędu Gminy Rewal.
 
Wszelkich informacji udzielają pracownicy:
Referatu Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy Rewal
pokój 106, tel. kont. 91-38-49-028

 
 
 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ewelina Trytek 10-03-2015 15:13:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ewelina Trytek 10-03-2015
Ostatnia aktualizacja: Ewelina Trytek 10-03-2015 15:18:01