Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

WYKONANIE REMONTU I REWIZJI LOKOMOTYWY PAROWEJ PX -48


0x01 graphic

Rzeczpospolita Polska

Urząd Zamówień Publicznych

Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa

Faks: (022) 45 87 700

Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Roboty budowlane *

Dostawy *

Usługi x

Wypełnia Urząd Zamówień Publicznych

Data otrzymania ogłoszenia__________________________

Numer identyfikacyjny_________________________________

SEKCJA I: Zamawiający

I.1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego

Nazwa

Urząd Gminy Rewal

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów

Hanna Nowak

Adres

Ul. Mickiewicza 19

Kod pocztowy

72-344

Miejscowość

Rewal

Województwo

Zachodniopomorskie

Telefon

091 38 62 624

Faks

091 38 62 758

Poczta elektroniczna (e-mail)

UG@REWAL.PL

Adres internetowy (URL)

WWW.REWAL.PL

I.2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje

Taki jak w pkt. I.1 x Jeśli inny, wykorzystać Załącznik A

I.3) Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówienia

Taki jak w pkt. I.1 x Jeśli inny, wykorzystać Załącznik A

I.4) Adres, na który należy przesyłać oferty/ wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Taki jak w pkt. I.1 x Jeśli inny, wykorzystać Załącznik A

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Opis

II.1.2) Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego

WYKONANIE REMONTU I REWIZJI LOKOMOTYWY PAROWEJ

PX -48

II.1.3) Opis przedmiotu zamówienia:

- naprawa kotła parowego po przeprowadzonej przez Wykonawcę rewizji wewnętrznej z próbą ciśnieniową

- wykonanie remontu, rewizji i odbiorów dozorowych

- regeneracja części zgodna z dokumentacją techniczną

- naprawa rewizyjna kotła ciśnieniowego i podzespołów

- dokonanie odbioru urządzeń pracujących pod ciśnieniem przez państwowy dozór techniczny i uzyskanie

świadectw dopuszczenia do ruchu

II.1.4) Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw

U Wykonawcy .

II.1.5) Nomenklatura

II.1.5.1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Główny przedmiot

50221000-0

Dodatkowe przedmioty

**.**.**.**-*

**.**.**.**-*

**.**.**.**-*

**.**.**.**-*

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej

NIE x TAK *

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

NIE x TAK *

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

Do 60.000 Euro

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania

Okres w miesiącach do ***i/ lub w dniach 90 dni od podpisania umowy (licząc od daty udzielenia zamówienia)

lub: Data rozpoczęcia **/**/**** i/ lub zakończenia (dd/mm/rrrr) **/**/****

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) Wymagane wadium

Nie dotyczy/

III.2) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne

Wykonawca musi spełniać kryteria zawarte w Ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. Nr19, poz. 177) w szczególności art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2.

Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania przedmiotowych usług.

Dodatkowo musi wykazać się wykonaniem, w ostatnich 3 latach, przynajmniej 1 usługi podobnej do przedmiotu zamówienia

SEKCJA IV: TRYBY

IV.1) tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony x

Przetarg ograniczony *

Negocjacje z ogłoszeniem *

IV.1.2) Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące tego samego zamówienia (o ile dotyczy)

Numer ogłoszenia w spisie BZP

Nr**** poz.****** z **/**/**** (dd/mm/rrrr)

IV.1.3) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu (jeśli dotyczy)

Liczba ** lub: Minimum ** / Maksimum **

IV.2) Kryteria oceny ofert

A) x Najniższa cena

lub

B) * Cena oraz dodatkowe kryteria i ich wagi:

  1. _________________________________________________________ - ____ %

  2. _________________________________________________________ - ____ %

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień

Dostępne do 30.11.2004 r. (dd/mm/rrrr)

Cena (o ile dotyczy) nie dotyczy

IV.3.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (w zależności od tego, czy stosuje się tryb przetargu nieograniczonego, ograniczonego czy negocjacji z ogłoszeniem)

30.11.2004 r. (dd/mm/rrrr)

Godzina 12:00 (gg:mm)

IV.3.3) Termin związania ofertą (w przypadku trybu przetargu nieograniczonego)

Do 29.12.2004 r. (dd/mm/rrrr) lub  miesięcy i/ lub  dni od ostatecznego terminu składania ofert

IV.3.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert

Data 30.11.2004 r. (dd/mm/rrrr) Godzina 12:00 (gg:mm)

Miejsce Urząd Gminy Rewal pok. nr 6

SEKCJA V: INNE INFORMACJE

V.1) Czy zamówienie dotyczy projektu/ programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej?

NIE x TAK *

Jeśli tak, wskazać projekt/ program oraz wszelkie pomocne odniesienia

V.2) Data wysłania ogłoszenia 28.10.2004 r. (dd/mm/rrrr)

.......................................................

zatwierdzam

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Zwoliński 28-10-2004 13:26:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wojciech Zwoliński 28-10-2004
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Zwoliński 28-10-2004 13:26:46