Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

2017r.

Aby wyszukać Zarządzenie, naciśnij "Ctrl" + "F", a następnie wpisz słowo kluczowe i nacisnij "Enter".

Aby wyszukać kolejną pozycję zawierającą wpisane słowo kluczowe, naciskaj kolejno klawisz "Enter".

 

L.p.

Nr

zarządzenia

Data

Tytuł (w sprawie)

Osoba sporządzająca

1

1/2017

12.01.2017

w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Rewalu do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w sprawach związanych 
z realizacją ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

Wioletta Brzezińska

2 2/2017 12.01.2017 w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w sprawach związanych 
z realizacją ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.
Wioletta Brzezińska
3 3/2017 12.01.2017 w sprawie wyznaczenia zastępcy administratora bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Gminy w Rewalu Wioletta Brzezińska
4 4/2017 13.01.2017 w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Rewal Agata Smoczyk
5 5/2017 13.01.2017 w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektów oraz urządzeń sportowych i rekreacyjnych Gminy Rewal Łukasz Tylka
6 6/2017 24.01.2017 w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze Wioletta Brzezińska
7 7/2017 30.01.2017 w sprawie zasad przygotowania i obiegu umów oraz prowadzenia Centralnego Rejestru Umów w Urzędzie Gminy w Rewalu Wioletta Brzezińska
8 8/2017 30.01.2017 w sprawie wprowadzenia zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami jednoosobowymi Gminy Rewal Wioletta Brzezińska
9 9/2017 02.02.2017 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz w zakresie profilaktyki zdrowia i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2017 przez podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o  działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Agata Smoczyk
10 10/2017 02.02.2017 w sprawie powołania likwidatora samorządowej instytucji kultury Gminy Rewal o nazwie "Gminny Ośrodek Kultury w Rewalu" z siedzibą w Rewalu przy ul. Słowackiego 1 Wioletta Brzezińska
11 11/2017 03.02.2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy Rewal Iwona Bulanowska
12 12/2017 07.02.2017 zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Rewalu Wioletta Brzezińska
13 13/2017 16.02.2017 Zarządzenie Nr 13/2017 Wójta Gminy Rewal z dnia 16 lutego 2017r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Rewal Iwona Bulanowska
14 14/2017 20.02.2017 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania  ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Rewal  wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Agata Smoczyk
15 15/2017 24.02.2017 w sprawie powołania Komisji w celu opiniowania wniosków o przyznanie stypendium sportowego w 2017r. Agata Smoczyk
16 16/2017 24.02.2017 w sprawie rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert z dnia 2 lutego 2017 roku na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz w zakresie profilaktyki zdrowia i rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie Rewal na rok 2017 Agata Smoczyk
17 17/2017 28.02.2017 w sprawie zmian w w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Rewal Wioletta Brzezińska
18 18/2017 28.02.2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy Rewal Iwona Bulanowska
19 19/2017 01.03.2017 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół Sportowych w Rewalu Pani Jolancie Tomczuk-Zając Joanna Błachuta
20 20/2017 01.03.2017 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Pani Wandzie Szukała-BłachutaTomczuk-Zając Joanna Błachuta
21 21/2017 01.03.2017 uchylające Zarządzenie nr 10/2017 Wójta Gminy Rewal Wioletta Brzezińska
22 22/2017 09.03.2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Wioletta Brzezińska
23 23/2017 09.03.2017 w sprawie przekazania kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w następnych latach jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki Wioletta Brzezińska
24 24/2017 15.03.2017 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Rewal w roku szkolnym 2017/2018 Joanna Błachuta
25 25/2017 15.03.2017 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rewal w roku szkolnym 2017/2018 Joanna Błachuta
26 26/2017 22.03.2017 w sprawie nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Rewal działki 1019/1 obr. Pobierowo Ewa Korczyńska
27 27/2017 24.03.2017 w sprawie odstąpienia od naliczenia opłaty adiacenckiej Ewa Korczyńska
28 28/2017 24.03.2017 w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w Urzędzie Gminy w Rewalu Wioletta Brzezińska
29 29/2017 28.03.2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami w sprawie statutów Sołectwa Pobierowo i Niechorze Wioletta Brzezińska
30 30/2017 31.03.2017 w sprawie zasad przygotowywania projektów zarządzeń Wójta Gminy i uchwał Rady Gminy Rewal Wioletta Brzezińska
31 31/2017 31.03.2017 w sprawie określenia zasad delegowania oraz rozliczania kosztów związanych z podróżami służbowymi pracowników Urzędu Gminy Rewal Wioletta Brzezińska
32 32/2017 31.03.2017 w sprawie określenia zasad gospodarowania drewnem pozyskanym z nieruchomości Gminy Rewal Wioletta Brzezińska
33 33/2017 31.03.2017 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Rewal Iwona Bulanowska
34 34/2017 11.04.2017 w sprawie zmiany składu członków Rady Sportu w Rewalu Agata Smoczyk
35 35/2017 21.04.2017 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania przedsięwzięć artystycznych o charakterze regionalnym na rok 2017 przez podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Agata Smoczyk
36 36/2017 21.04.2017 w sprawie ogłoszenia ws. naboru kandydatów na członków komisji konkursowych do oceny ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rewal w roku 2017 w ramach ogłoszonych otwartych konkursów ofert Agata Smoczyk
37 37/2017 25.04.2017 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu w organizacji, powołania komisji konkursowej oraz określenia szczegółowego trybu pracy komisji konkursowej Wioletta Brzezińska
38 38/2017 28.04.2017 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania  ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Rewal  wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Agata Smoczyk
39 39/2017 28.04.2017 w sprawie zmian budżetu Gminy Rewal Iwona Bulanowska
40 40/2017 28.04.2017 sprawie wytycznych dotyczących sporządzania arkuszy organizacji pracy szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Rewal na rok szkolny 2017/2018 Joanna Błachuta
41 41/2017 12.05.2017 w sprawie powołania członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rewalu Agata Smoczyk
42 42/2017 17.05.2017 w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert z dnia 21 kwietnia 2017 roku na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania przedsięwzięć artystycznych o charakterze regionalnym na rok 2017 Agata Smoczyk
43 43/2017 18.05.2017 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Sportowych w Rewalu Joanna Błachuta
44 44/2017 23.05.2017 w sprawie powołania likwidatora samorządowej instytucji kultury Gminy Rewal o nazwie "Gminny Ośrodek Kultury w Rewalu" z siedzibą w Rewalu przy ul. Słowackiego 1 Wioletta Brzezińska
45 45/2017 31.05.2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy Rewal Iwona Bulanowska
46 46/2017 31.05.2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy Rewal Iwona Bulanowska
47 47/2017 06.06.2017 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Sportowych w Rewalu Joanna Błachuta
48 48/2017 12.06.2017 w sprawie przyjęcia harmonogramu czynności związanych z likwidacją samorządowej instytucji kultury Gminy Rewal o nazwie "Gminny Ośrodek w Rewalu" z siedzibą w Rewalu przy ul. Słowackiego 1 Wioletta Brzezińska
49 49/2017 12.06.2017 w sprawie powołania pełnomocnika Wójta do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Wioletta Brzezińska
50 50/2017 14.06.2017 w sprawie powołania dyrektora Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu Wioletta Brzezińska
51 51/2017 14.06.2017 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Sportowych w Rewalu Wioletta Brzezińska
52 52/2017 14.06.2017 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Rewal Wioletta Brzezińska
53 53/2017 14.06.2017 w sprawie powołania zastępcy wójta Wioletta Brzezińska
54 54/2017 23.06.2017 w sprawie powołania składu komisji odbiorowej Robert Tatarzyński
55 55/2017 28.06.2017 w sprawie powołania dyrektora Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu Wioletta Brzezińska
56 56/2017 30.06.2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy Rewal Iwona Sielska
57 57/2017 30.06.2017 w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Rewal Iwona Sielska
58 58/2017 04.07.2017 w sprawie zasad powoływania biegłych rzeczoznawców majątkowych na potrzeby postępowań administracyjnych prowadzonych przez Wójta Gminy Rewal Justyna Ryczko
59 59/2017 04.07.2017 w sprawie wyznaczenia pracownika do prowadzenia listy rzeczoznawców majątkowych - biegłych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Wójta Gminy Rewal oraz sporządzenia i prowadzenia cennika Justyna Ryczko
60 60/2017 06.07.2017 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w sprawach związanych z realizacją ustawy o dodatkach mieszkaniowych Justyna Żebrowska
61 61/2017 27.07.2017 zmieniające zarządzenie w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Niechorzu Pani Wandzie Szukała-Błachuta Joanna Błachuta
62 62/2017 31.07.2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy Rewal Iwona Sielska
63 63/2017 03.08.2017 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Sportowych w Rewalu Pani Jolancie Tomczuk-Zając Joanna Błachuta
64 64/2017 03.08.2017 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do podjęcia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Joanna Błachuta
65 65/2017 03.08.2017 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do podjęcia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Joanna Błachuta
66 66/2017 09.08.2017 w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Zastępcy Wójta Gminy Rewal Wioletta Brzezińska
67 67/2017 17.08.2017 w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2018 rok Iwona Sielska
68 68/2017 31.08.2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy Rewal Beata Żoła
69 69/2017 31.08.2017 zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia harmonogramu czynności związanych z likwidacją samorządowej instytucji kultury Gminy Rewal o nazwie "Gminny Ośrodek Kultury w Rewalu" z siedzibą w Rewalu przy ul. Słowackiego 1 Wioletta Brzezińska
70 70/2017 14.09.2017 w sprawie powierzenia obowiązków Kierownika Referatu Turystyki i Rozwoju Społecznego Tomasz Bartkowski
71 71/2017 27.09.2017 w sprawie cyklicznego wyłączania oświetlenia ulicznego na terenie gminy Rewal Paweł Pławski
72 72/2017 28.09.2017 w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdów dzieci, uczniów i młodzieży oraz ich opiekunów z miejsca zamieszkania do placówki oświatowej w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców Joanna Błachuta
73 73/2017 29.09.2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy Rewal Beata Żoła
74 74/2017 29.09.2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Rewalu w likwidacji Iwona Sielska
75 75/2017 12.10.2017 w sprawie wykorzystania dnia wolnego od pracy przez pracowników Urzędu Gminy Rewal za święto przypadające w dniu 11 listopada 2017r. Izabela Fiedukowicz-Pabin
76 76/2017 24.10.2017 w sprawie powołania Komisji do oceny i wyboru oferty na zadanie: "Sporządzenie inwentaryzacji dendrologicznej (ok. 420 drzew) nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 296/7 (ok. 1,2 ha) w miejscowości Pobierowo” Karolina Myroniuk
77 77/2017 27.10.2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy Rewal Iwona Sielska
78 78/2017 27.10.2017 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Niechorzu Joanna Błachuta
79 79/2017 27.10.2017 w sprawie owierzenia obowiązków Kierownika Referatu Planowania Przestrzennego o Ochrony Środowiska Tomasz Bartkowski
80 80/2017 31.10.2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy Rewal Iwona Sielska
81 81/2017 31.10.2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy Rewal Iwona Sielska
82 82/2017 20.11.2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy Rewal Iwona Sielska
83 83/2017 24.11.2017 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Niechorzu Joanna Błachuta
84 84/2017 28.11.2017 w sprawie powołania Komisji Socjalnej Wioletta Brzezińska
85 85/2017 28.11.2017 w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze Wioletta Brzezińska
86 86/2017 28.11.2017 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Rewal Wioletta Brzezińska
87 87/2017 30.11.2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy Rewal Iwona Sielska
88 88/2017 04.12.2017 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Niechorzu Joanna Błachuta
89 89/2017 07.12.2017 w sprawie wyznaczenia komisji przetargowej Ewa Korczyńska
90 90/2017 07.12.2017 w sprawie uchylenia zarządzeń w sprawie ponoszenia kosztów sporządzania dokumentacji Ewa Korczyńska
91 91/2017 12.12.2017 w sprawie wyboru przedstawiciela pracowników w Urzędzie Gminy w Rewalu Wioletta Brzezińska
92 92/2017 13.12.2017 sprawie wprowadzenia ?Regulamin Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy w Rewalu Karolina Myroniuk
93 93/2017 14.12.2017 w sprawie odwołania Zastępcy Wójta Gminy Rewal Wioletta Brzezińska
94 94/2017 14.12.2017 w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze Wioletta Brzezińska
95 95/2017 18.12.2017 w sprawie wykorzystania dnia wolnego od pracy za święto przypadające w dniu 06 stycznia 2018r. Wioletta Brzezińska
96 96/2017 28.12.2017 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Niechorzu Pani Ewie Łozdowskiej Joanna Błachuta
97 97/2017 29.12.2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy Rewal Beata Żoła
98 98/2017 29.12.2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy Rewal Iwona Sielska

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Owczarek 12-01-2017 13:21:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Owczarek 12-01-2017
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Owczarek 16-01-2018 12:18:34