Zarządzenie Nr 30/2017 Wójta Gminy Rewal z dnia 31 marca 2017r. w sprawie zasad przygotowywania projektów zarządzeń Wójta Gminy i uchwał Rady Gminy Rewal

Zarządzenie Nr 30/2017
Wójta Gminy Rewal

z dnia 31 marca 2017 r.

w sprawie zasad przygotowywania projektów zarządzeń Wójta Gminy  i uchwał Rady Gminy Rewal.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

1.    Zarządzenie wydaje się w celu ujednolicenia zasad sporządzania i zatwierdzania projektów uchwał Rady Gminy oraz przygotowywania, zatwierdzania i podpisywania zarządzeń Wójta.
2.    Projekty zarządzeń Wójta i uchwał Rady Gminy opracowują i przygotowują właściwe merytorycznie komórki organizacyjne Urzędu Gminy (wydziały, referaty, samodzielne stanowiska) lub jednostki organizacyjne Gminy.

§ 2.

1.    Projekt uchwały bądź zarządzenia powinien być sporządzony zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002r. w sprawie Zasad techniki prawodawczej (tekst jedn. Dz. U. 2016, poz.283) i zawierać w szczególności:

1)    tytuł;
2)    podstawę prawną;
3)    postanowienia merytoryczne;
4)    określenie organu lub osoby odpowiedzialnej za wykonanie aktu;
5)    termin obowiązywania lub wejścia w życie aktu.

2.    Projekt uchwały powinien zawierać uzasadnienie, które:

1)    wyjaśnia cel i przewidywane skutki podjęcia uchwały;
2)    przedstawia aktualny stan faktyczny i prawny w dziedzinie, której ma dotyczyć uchwała;
3)    wskazuje różnicę pomiędzy dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym;
4)    określa źródła finansowania – jeżeli projektowana uchwała pociąga za sobą skutki finansowe.

§ 3.

1.    Projekty uchwał i zarządzeń należy sporządzać na bieżąco w terminach wynikających z aktów prawa powszechnie obowiązującego lub w terminach określonych przez bezpośredniego przełożonego danego pracownika.
2.    Projekt uchwały i zarządzenia należy skonsultować z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu,  jednostkami organizacyjnymi Gminy, jeśli projekt uchwały bądź zarządzenia dotyczy również ich zakresu działania, a także z innymi podmiotami, jeżeli konieczność uzgodnień lub uzyskania opinii wynika z przepisów prawa.
3.    Pod projektem uchwały i zarządzenia powinien być podpisany zarówno pracownik odpowiedzialny za jego sporządzenie jak i jego bezpośredni przełożony.
4.    Przygotowany projekt zarządzenia posiadający pozytywną opinię radcy prawnego pełniącego obsługę prawną w Urzędzie oraz akceptację Sekretarza przedkłada się Wójtowi celem podpisania.
5.    Przygotowany projekt uchwały, posiadający akceptację radcy prawnego, o którym mowa w ust. 4, przedkłada się Sekretarzowi, w terminie 10 dni roboczych przed planowanym terminem sesji,           a w przypadku sesji poświęconej uchwalaniu budżetu lub sprawozdaniu z wykonania budżetu –        w terminie co najmniej 15 dni roboczych przed planowanym terminem sesji.
6.    W przypadku niedochowania terminów, o których mowa w ust. 5, decyzję o skierowaniu projektu uchwały pod obrady Rady Gminy każdorazowo podejmuje Wójt Gminy.
7.    Projekty uchwał przedkłada się Sekretarzowi w wersji papierowej i elektronicznej.

§ 4.

Zaakceptowane przez Wójta projekty uchwał w wersji papierowej i elektronicznej Sekretarz przekazuje do biura Rady Gminy celem przekazania ich Przewodniczącemu Rady.

§ 5.

O planowanym terminie sesji, kierowników komórek organizacyjnych oraz gminnych jednostek organizacyjnych informuje pracownik ds. obsługi Rady Gminy.

§ 6.

1.    Rejestr zarządzeń prowadzony jest w formie elektronicznej przez Referat Organizacyjno-Administracyjny i publikowany jest w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Gminy Rewal.
2.    Do rejestru prowadzonego na stanowisku ds. informatyki  przekazuje się bezzwłocznie  podpisane zarządzenie w wersji papierowej i elektronicznie.

§ 7

1.    Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikom Referatów Urzędu Gminy Rewal oraz Kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych.
2.    Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Rewal.

§ 8.

Traci moc Zarządzenie Nr 1/2011 Wójta Gminy Rewal z dnia 04 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia przygotowywania i przekazywania projektów uchwał do Biura Rady Gminy.


§ 9.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Robert Skraburski


Sporządziła:
Sekretarz Gminy
Wioletta Brzezińska

Rozdzielnik:
1.    Oryginał: Referat Organizacyjno-Administracyjny Urzędu.
2.    Kopia użytkowa: www.bip.rewal.pl, intranet.
 

Załączniki do pobrania

1 04_04_2017_12_04_13_Zarzadzenie Nr 30-2017.pdf (PDF, 41KB) 2017-04-04 12:04:13 276 razy
2 Zarzadzenie Nr 30-2017.pdf (PDF, 20KB) 2017-04-03 12:01:02 5 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Owczarek 03-04-2017 12:01:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Owczarek 03-04-2017
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Owczarek 04-04-2017 12:04:13