Informacja Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w sprawie aktualizacji planów gospodarowania wodami

Zgodnie z art. 113 ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, z późn. zm.), jednym z dokumentów planistycznych w gospodarowaniu wodami jest program wodno-środowiskowy kraju (PWŚK). Dokument ten stanowi realizację wymagań wskazanych w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/60/WE z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej, tzw. Ramowej Dyrektywie Wodnej, w zakresie konieczności opracowania programów działań niezbędnych do wprowadzenia w celu osiągnięcia zakładanych celów środowiskowych. PWŚK określa działania podstawowe i uzupełniające zmierzające do poprawy lub utrzymania dobrego stanu wód, a jego podsumowanie stanowi kluczowy element planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy.
PWŚK podlega przeglądowi co 6 lat. W związku z tym, w 2014 r. rozpoczęły się prace nad aktualizacją PWŚK. Projekt dokumentu został poddany procedurze strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zgodnie ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 353, z późn. zm.). Dodatkowo, aPWŚK podlegała półrocznym konsultacjom społecznym (od listopada 2014 r. do czerwca 2015 r.) wraz z aktualizacją planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy.

Więcej informacji dostępne jest pod adresami:

http://www.kzgw.gov.pl/pl/Aktualizacja-programu-wodno-srodowiskowego-kraju.html


http://www.kzgw.gov.pl/pl/Wiadomosci/Baza-danych-i-geobaza-do-aktualizacji-planow-gospodarowania-wodami-na-obszarach-dorzeczy.html

Załączniki do pobrania

1 aPWSK.pdf (PDF, 3.MB) 2017-04-05 08:14:06 201 razy
2 zalaczniki_aPWSK.zip (ZIP, 9.MB) 2017-04-05 08:14:06 216 razy
3 Informacja Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.pdf (PDF, 10KB) 2017-04-05 08:14:06 255 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karolina Myroniuk 05-04-2017 08:14:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Karolina Myroniuk 05-04-2017
Ostatnia aktualizacja: Karolina Myroniuk 05-04-2017 08:14:06