Konkurs na kandydata na stanowisko DYREKTORA MUZEUM RYBOŁÓWSTWA MORSKIEGO w Niechorzu

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 37/2017
Wójta Gminy Rewal
z dnia 25… kwietnia 2017 r.


Wójt Gminy Rewal
OGŁASZA KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA
MUZEUM RYBOŁÓWSTWA MORSKIEGO W NIECHORZU W ORGANIZACJI
AL. Bursztynowa 28, 72-350 Niechorze

I. Kandydaci ubiegający się o stanowisko powinni posiadać:
1. Wymagania niezbędne:
1)    wykształcenie wyższe magisterskie z nauk humanistycznych,
2)    minimum 2 letni staż pracy w instytucjach związanych z działalnością kulturalną, w tym doświadczenie na kierowniczym stanowisku;
3)    obywatelstwo polskie,
4)    znajomość prawa regulującego funkcjonowanie publicznych instytucji kultury,     w tym, przede wszystkim:
a)    ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
b)    ustawy o zamówieniach publicznych,
c)    ustawy o muzeach,
d)    ustawy o finansach publicznych,
e)    prawa pracy,
5)    niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane       z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
6)    brak orzeczonej kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w postaci zakazu pełnienia  funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi o których mowa w art. 31 ust. I pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
7)    stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na kierowniczym stanowisku.
2. Kryteria dodatkowe:
1)    umiejętność kierowania zespołem oraz predyspozycje i zdolności organizatorskie    i menadżerskie,
2)    dysponowanie wiedzą i doświadczeniem w pozyskiwaniu środków finansowych pozabudżetowych na działalność kulturalną i artystyczną,
3)    znajomość języków obcych,
4)    doświadczenie w organizacji wystaw i imprez kulturalnych.
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1)    kierowanie pracą Muzeum,
2)    realizacja zadań statutowych Muzeum,
3)    współpraca z jednostkami organizacyjnymi Gminy Rewal.
4. Oferty kandydatów powinny zawierać:
1)    wniosek z motywacją przystąpienia do konkursu,
2)    życiorys z opisem dotychczasowego przebiegu pracy i osiągnięć,
3)    pisemną autorską koncepcję funkcjonowania i rozwoju Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu na okres 3 lat od objęcia stanowiska dyrektora Muzeum,
4)    kwestionariusz osobowy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r.              w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. Nr 62, poz. 286, z 2002 r. Nr 214, poz. 1812, z 2003 r. Nr 230, poz. 2293, z 2006 r. Nr 125, poz. 869, z 2009 r. Nr 115, poz. 971 i z 2015 r. poz. 2005)
5)    dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie, kwalifikacje i przebieg pracy zawodowej potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem na każdej stronie (świadectwa pracy, zaświadczenia, umowy cywilnoprawne wraz                z potwierdzeniem ich wykonania, wypis z rejestru działalności gospodarczej prowadzonej przez kandydata, odpis z KRS),
6)    kserokopię dowodu osobistego,
7)    zaświadczenie o stanie zdrowia na stanowisku kierowniczym,
8)    oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. I pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
9)    oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
10)    oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
11)    oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie    z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922),
12)    adres do korespondencji elektronicznej.
Do oferty mogą być dołączone referencje, rekomendacje, opinie.
Dokumenty wymienione w pkt. 1)-4) i 8)-11) powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydata. Dokumenty wymienione w pkt. 5) powinny być własnoręcznie potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

II. Informacje o sposobie składnia ofert:

1. Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie przez kandydata wniosku o przystąpienie do konkursu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 maja 2017r., do godz. 15.30.
2. Wniosek o przystąpienie do konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu z wymaganymi załącznikami należy złożyć              w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Konkurs na stanowisko Dyrektora Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu w organizacji" z podanym wewnątrz adresem zwrotnym wraz z numerem telefonu kontaktowego kandydata.
3. Wniosek należy złożyć w sekretariacie pok. nr 6 Urzędu Gminy w Rewalu, lub wysłać drogą pocztową na adres: Urząd Gminy w Rewalu ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal.
4. Za datę złożenia wniosku uważa się datę wpływu do Urzędu Gminy w Rewalu.

III. Informacje dodatkowe

1. Postępowanie konkursowe rozpoczyna się z dniem wejścia w życie zarządzenia o ogłoszeniu konkursu.
2. Oferty konkursowe zostaną rozpatrzone przez Komisję Konkursową w terminie 30 dni od terminu składania wniosków.
3. Przed powołaniem kandydata na stanowisko dyrektora zostanie zawarta z nim odrębna umowa określająca warunki organizacyjno-finansowe działalności Muzeum oraz program jego działania - zgodnie z art. 15 ust 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406, z 2014 r. poz. 423, z 2015 r. poz. 337 i 1505 oraz z 2016 r. poz. 1020).
4. Odmowa zawarcia umowy, o której mowa w pkt. 3 przez kandydata na stanowisko dyrektora powoduje jego niepowołanie na to stanowisko.
5. Dyrektor zostanie powołany na okres 43  lat - zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
6. Konkurs odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Rewalu, ul. Mickiewicza 19.
7. Informacja o wynikach postępowania konkursowego umieszczona zostanie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.rewal.pl  oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy oraz Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu.
8. Kandydaci na stanowisko dyrektora mogą zapoznać się z warunkami organizacyjno-finansowymi działalności Muzeum Rybołówstwa Morskiego w siedzibie Urzędu Gminy w Rewalu, pok. 103 - Sekretarz Gminy, tel. 91 3849 022 (od poniedziałku do piątku w godz. 10.oo - 14.oo) .

 

Załączniki do pobrania

1 Konkurs - Dyrektor Muzeum.pdf (PDF, 65KB) 2017-04-25 13:22:42 253 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kapela 25-04-2017 13:22:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Tomasz Kapela 25-04-2017
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kapela 22-05-2017 11:58:22