Zarządzenie Nr 42/2017 Wójta Gminy Rewal z dnia 17 maja 2017 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert z dnia 21 kwietnia 2017 roku na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania przedsięwzięć artystycznych o charakterze regionalnym na rok 2017

Zarządzenie  Nr 42/2017

Wójta Gminy Rewal

z dnia 17 maja 2017 roku

 

w sprawie:  rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert z dnia 21 kwietnia 2017 roku na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania przedsięwzięć artystycznych o charakterze regionalnym na rok 2017

 

Na podstawie art. 30  ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 poz. 446,1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz.730) i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016 poz. 1817 i 1948 oraz z 2017 r. poz.573) oraz Uchwały Nr XXXVIII/186/16 Rady Gminy Rewal z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Rewal z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017” zarządza się, co następuje:

 

§ 1

Rozstrzyga się otwarte konkursy ofert  z dnia 21 kwietnia 2017 roku  na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania przedsięwzięć artystycznych o charakterze regionalnym na rok 2017.

 

§ 2

W wyniku rozstrzygnięcia konkursów, powierza się wykonanie zadań następującym podmiotom:

        1. Na upowszechnianie lokalnego dziedzictwa kulturowego, potraw regionalnych oraz tradycji rybołówstwa w postaci organizacji imprezy pn. Święto Śledzia Bałtyckiego w Niechorzu – Stowarzyszenie Miłośnicy Tradycji Rybołówstwa Bałtyckiego w Niechorzu – wsparcie realizacji zadania w kwocie 15 000 zł.
        2. Na kultywowanie tradycji obszarów wiejskich w postaci organizacji imprezy pn. Święto Ludowe w Śliwinie – Stowarzyszenie „Nasz Śliwin” – wsparcie realizacji zadania w kwocie 15 000 zł

 

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Robert Skraburski

Załączniki do pobrania

1 Zarzadzenie Nr 42-2017.pdf (PDF, 28KB) 2017-05-18 09:38:17 144 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Owczarek 18-05-2017 09:28:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agata Smoczyk 18-05-2017
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Owczarek 18-05-2017 13:30:11