Zarządzenie Nr 56/2017 Wójta Gminy Rewal z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Rewal

Zarządzenie nr  56.2017
Wójta Gminy Rewal
z dnia 30.06.2017 roku
w sprawie zmiany budżetu Gminy Rewal

Na podstawie art. 257 pkt. 1 i pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku  – o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z poźn. zm), zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 30,00 zł.
        Zgodnie z załącznikiem Nr 1
§ 2.  Zwiększa się plan wydatków o kwotę 324.177,85 zł.
         Zgodnie z załącznikiem Nr 2
§ 3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 324.147,85 zł.
        Zgodnie z załącznikiem Nr 2
 § 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
 § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Zastępca Wójta

Wioletta Brzezińska

    

Uzasadnienie

Do właściwości Wójta Gmina Rewal należy dokonywanie zmian w budżecie Gminy  związanych ze zmianą kwot:
1.    Zwiększono dochody o kwotę ogółem 30,00 zł, zgodnie z załącznikiem 
nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym:
•    na podstawie pisma FB-1.3111.13.4.2017.MR w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2017 rok, zarządzeniem Nr 1/2017 
z dnia 06 czerwca 2017 roku zwiększono dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami. Podział dotacji celowych dla jst szczebla gminnego na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających 
z ustawy i Karcie Dużej Rodziny. 
2.    Zwiększono wydatki o kwotę ogółem 324.177,85 zł, zgodnie z załącznikiem 
nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym:
•    na podstawie pisma FB-1.3111.13.4.2017.MR w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2017 rok, zarządzeniem Nr 1/2017 
z dnia 06 czerwca 2017 roku zwiększono dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami. Podział dotacji celowych dla jst szczebla gminnego na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających 
z ustawy i Karcie Dużej Rodziny. 

•    na podstawie wniosków kierowników jednostek podległych Gminie Rewal oraz wniosków  kierowników wydziałów Urzędu Gminy Rewal.
3.    Zmniejszono wydatki o kwotę ogółem 324.147,85 zł, zgodnie z załącznikiem 
nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym:
•    na podstawie wniosków kierowników jednostek podległych Gminie Rewal oraz wniosków  kierowników wydziałów Urzędu Gminy Rewal.
Informacja uzupełniająca dotycząca zmian w pozycji zadań zleconych:
Załącznik Nr 3 – dochody zlecone – zmiany 
    Zwiększono  o kwotę 30,00 zł
Załącznik Nr 4 – wydatki zlecone - zmiany
    Zwiększono o kwotę  30,00 zł
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Owczarek 03-07-2017 18:25:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Iwona Sielska 03-07-2017
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Owczarek 18-07-2017 07:33:11