2018r.

Aby wyszukać Zarządzenie, naciśnij "Ctrl" + "F", a następnie wpisz słowo kluczowe i nacisnij "Enter".

Aby wyszukać kolejną pozycję zawierającą wpisane słowo kluczowe, naciskaj kolejno klawisz "Enter".

 

L.p.

Nr

zarządzenia

Data

Tytuł (w sprawie)

Osoba sporządzająca

1

1/2018

08.01.2018

w sprawie w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości

Justyna Ryczko

2 2/2018 09.01.2018 w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu do prowadzenia postępowań w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej Karolina Myroniuk
3 3/2018 12.01.2018 w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Karolina Myroniuk
4 4/2018 19.01.2018 w sprawie powołania Zespołu Projektowego do wypracowania procesu połączenia gminnych spółek: Wodociągi Rewal Sp. z o.o. i Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej Sp. z o.o. Karolina Myroniuk
5 5/2018 19.01.2018 w sprawie niewykonania prawa pierokupu nieruchomości Katarzyna Biernacka
6 6/2018 19.01.2018 w sprawie niewykonania prawa pierokupu nieruchomości Katarzyna Biernacka
7 7/2018 25.01.2018 w sprawie wyznaczenia komisji przetargowej Katarzyna Biernacka
8 8/2018 31.01.2018 w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Rewalu Marta Zelwak-Kabala
9 9/2018 31.01.2018 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Rewal Marta Zelwak-Kabala
10 10/2018 02.02.2018 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Rewal Marta Zelwak-Kabala
11 11/2018 06.02.2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie profilaktyki zdrowia i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2018 przez podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Joanna Błachuta
12 12/2018 08.02.2018 w sprawie zmiany Instrukcji postępowania w sprawie udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Rewal oraz Regulaminu Prac Komisji Przetargowej w Urzędzie Gminy Rewal Karolina Myroniuk
13 13/2018 12.02.2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w formie przetargowej i bezprzetargowej, położonych w Gminie Rewal Justyna Ryczko
14 14/2018 13.02.2018 w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie profilaktyki zdrowia i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2018 przez podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Joanna Błachuta
15 15/2018 13.02.2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie profilaktyki zdrowia i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2018 przez podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Joanna Błachuta
16 16/2018 13.02.2018 w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok Joanna Błachuta
17 17/2018 13.02.2018 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie zasad powoływania biegłych rzeczoznawców majątkowych na potrzeby postępowań administracyjnych prowadzonych przez Wójta Gminy Rewal Edyta Sobolak
18 18/2018 13.02.2018 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu Edyta Sobolak
19 19/2018 14.02.2018 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania członka Społecznej Komisji Mieszkaniowej Katarzyna Biernacka
20 20/2018 14.02.2018 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu do organizacji i realizacji prac społecznie użytecznych na terenie gminy Rewal Justyna Żebrowska
21 21/2018 15.02.2018 w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze Marta Zelwak-Kabala
22 22/2018 15.02.2018 w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze Marta Zelwak-Kabala
23 23/2018 19.02.2018 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania członka Społecznej Komisji Mieszkaniowej Katarzyna Biernacka
24 24/2018 24.02.2018 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postepowaniu uzupełniającym do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Rewal w roku szkolnym 2018-2019 Joanna Błachuta
25 25/2018 25.02.2018 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postepowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rewal w roku szkolnym 2018-2019 Joanna Błachuta
26 26/2018 26.02.2018 w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania dofinansowania na realizację zadań "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok" oraz "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok" Joanna Błachuta
27 27/2018 27.02.2018 w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem opiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok oraz ustalenia regulaminu pracy Komisji Konkursowej Joanna Błachuta
28 28/2018 27.02.2018 w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz ustalenia regulaminu pracy Komisji Konkursowej Joanna Błachuta
29 29/2018 27.02.2018 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok Joanna Błachuta
30 30/2018 28.02.2018 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej Karolina Myroniuk
31 31/2018 28.02.2018 w sprawie zmian budżetu Gminy Rewal Iwona Sielska
32 32/2018 07.03.2018 w sprawie ustalenia zasad kontroli nieruchomości komunalnych Katarzyna Biernacka
33 33/2018 07.03.2018 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2018 przez podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Joanna Błachuta
34 34/2018 12.03.2018 w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok Karolina Myroniuk
35 35/2018 12.03.2018 w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze Karolina Myroniuk
36 36/2018 19.03.2018 w sprawie powołania Zespołu ds. wdrożenia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. Karolina Myroniuk
37 37/2018 20.03.2018 w sprawie ustalenia planu urlopów wypoczynkowych w 2018r. Karolina Myroniuk
38 38/2018 20.03.2018 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej Karolina Myroniuk
39 39/2018 20.03.2018 w sprawie wprowadzenia systemu zastępstw w Urzędzie Gminy Rewal Karolina Myroniuk
40 40/2018 20.03.2018 w sprawie wprowadzenia Planu Rzeczowo-Finansowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy w Rewalu Karolina Myroniuk
41 41/2018 26.03.2018 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu Justyna Ryczko
42 42/2018 28.03.2018 w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w Gminie Rewal na rok 2018 Justyna Ryczko
43 43/2018 29.03.2018 w sprawie wprowadzenia w Życie "Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego" w Urzędzie Gminy w Rewalu Wiesław Kalinkiewicz
44 44/2018 30.03.2018 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Rewal Marta Zelwak-Kabala
45 45/2018 30.03.2018 Zarządzenie Nr 45/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 30 marca 2018r. w sprawie zmian w budżecie Beata Żoła
46 46/2018 03.04.2018 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad odpłatności za umieszczanie nośników reklamy na mieniu Gminy Rewal Szymon Kral
47 47/2018 05.04.2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w formie przetargowej i bezprzetargowej, położonych w Gminie Rewal Katarzyna Biernacka
48 48/2018 05.04.2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej, położonych w Gminie Rewal Katarzyna Biernacka
49 49/2018 06.04.2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej, położonych w Gminie Rewal Katarzyna Biernacka
50 50/2018 10.04.2018 w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w Urzędzie Gminy w Rewalu Karolina Myroniuk
51 51/2018 10.04.2018 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu i zakończenia służby przygotowawczej Karolina Myroniuk
52 52/2018 11.04.2018 w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Pogorzelica wraz z Kanałem Liwia Łuża, w obrębie geodezyjnym Niechorze, w gminie Rewal Kamila Pietrzak
53 53/2018 19.04.2018 w sprawie: ogłoszenia konkursu na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok Joanna Błachuta
54 54/2018 24.04.2018 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu Justyna Ryczko
55 55/2018 24.04.2018 w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w Zarządzeniu nr 52/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 11.04.2018 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Pogorzelica wraz z Kanałem Liwia Łuża, w obrębie geodezyjnym Niechorze, w gminie Rewal Kamila Pietrzak
56 56/2018 26.04.2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej, położonych w Gminie Rewal Justyna Ryczko
57 57/2018 26.04.2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w formie bezprzetargowej, położonych w Gminie Rewal Justyna Ryczko
58 58/2018 30.04.2018 w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 29/2016 Wójta Gminy Rewal z dnia 23 czerwca 2016 r. Karolina Myroniuk
59 59/2018 30.04.2018 w sprawie powołania Zespołu ds. inwentaryzacji Morskiej Przystani Rybackiej w Rewalu Karolina Myroniuk
60 60/2018 30.04.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal Beata Żoła
61 61/2018 04.05.2018 w sprawie powołania Zespołu ds. inwentaryzacji oraz archiwizacji akt zwolnionych przez CBA Karolina Myroniuk
62 62/2018 14.05.2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w formie przetargowej i bezprzetargowej, położonych w Gminie Rewal Justyna Ryczko
63 63/2018 15.05.2018 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu z dnia 19 kwietnia 2018 r. na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok" Joanna Błachuta
64 64/2018 22.05.2018 w sprawie odwołania przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę gruntów na plaży - usługi gastronomiczne, ogłoszonego przez Wójta Gminy Rewal w dniu 14 maja 2018 r. Katarzyna Biernacka
65 65/2018 22.05.2018 w sprawie odwołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Gminy Rewal Karolina Myroniuk
66 66/2018 22.05.2018 w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych Karolina Myroniuk
67 67/2018 28.05.2018 w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji Tomasz Kapela
68 68/2018 30.05.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal Beata Żoła
69 69/2018 04.06.2018 w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok Joanna Błachuta
70 70/2018 12.06.2018 w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok Joanna Błachuta
71 71/2018 12.06.2018 w sprawie sprzedaży motorowerów Straży Gminnej Marek Bławat
72 72/2018 14.06.2018 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia DOBRY START Karolina Myroniuk
73 73/2018 14.06.2018 w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia DOBRY START Karolina Myroniuk
74 74/2018 14.06.2018 w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych Karolina Myroniuk
75 75/2018 14.06.2018 w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu do przeprowadzania wywiadów środowiskowych mających na celu ustalenie uprawnień w sprawach dodatków mieszkaniowych Karolina Myroniuk
76 76/2018 14.06.2018 w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu do przeprowadzania wywiadów środowiskowych mających na celu ustalenie uprawnień w sprawach dodatków mieszkaniowych Karolina Myroniuk
77 77/2018 14.06.2018 w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu do realizacji zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny Karolina Myroniuk
78 78/2018 14.06.2018 w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu do prowadzenia postępowań w sprawach związanych z realizacją ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Karolina Myroniuk
79 79/2018 14.06.2018 w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze Karolina Myroniuk
80 80/2018 14.06.2018 w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Rewal Karolina Myroniuk
81 81/2018 18.06.2018 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Rewal Marta Zelwak-Kabala
82 82/2018 29.06.2018 w sprawie ograniczenia zużycia wody z sieci wodociągowej na terenie gminy Rewal Karolina Myroniuk
83 83/2018 29.06.2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych samorządowej instytucji kultury pod nazwą Muzeum Rybołówstwa Morskiego Beata Żoła
84 84/2018 29.06.2018 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rewal Beata Żoła
85 85/2018 02.07.2018 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej Karolina Myroniuk
86 86/2018 04.07.2018 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu z dnia 19 kwietnia 2018 r. na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok" Joanna Błachuta
87 87/2018 04.07.2018 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu z dnia 19 kwietnia 2018 r. na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok" Joanna Błachuta
88 88/2018 12.07.2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w formie bezprzetargowej, połozonych w Gminie Rewal Grażyna Duch
89 89/2018 16.07.2018 w sprawie Procedury prowadzenia wspólnej obsługi administracyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Rewal zaliczanych do sektora finansów publicznych Karolina Myroniuk
90 90/2018 17.07.2018 w sprawie powołania Zespołu ds. inwentaryzacji pomieszczeń letniskowych przy budynku komunalnym ul. Warszawska 25 obr. Rewal 1 Katarzyna Biernacka
91 91/2018 17.07.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal Beata Żoła
92 92/2018 24.07.2018 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do podjęcia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Joanna Błachuta
93 93/2018 26.07.2018 w sprawie skrócenia czasu pracy Urzędu Gminy w Rewalu Karolina Myroniuk
94 94/2018 31.07.2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy Rewal Beata Żoła
95 95/2018 06.08.2018 w sprawie zmiany zarządzenia nr 8/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Rewalu Karolina Myroniuk
96 96/2018 06.08.2018 uchylające zarządzenie w sprawie skrócenia czasu pracy Urzędu Gminy w Rewalu Karolina Myroniuk
97 97/2018 09.08.2018 w sprawie skrócenia czasu pracy Urzędu Gminy w Rewalu Karolina Myroniuk
98 98/2018 09.08.2018 w sprawie zakazu używania przedmiotów typu papierowe lampiony Karolina Myroniuk
99 99/2018 13.08.2018 uchylające zarządzenie w sprawie skrócenia czasu pracy Urzędu Gminy w Rewalu Karolina Myroniuk
100 100/2018 22.08.2018 w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze Karolina Myroniuk
101 101/2018 22.08.2018 w sprawie wyznaczenia pracownika do prowadzenia listy rzeczoznawców majątkowych - biegłych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Wójta Gminy Rewal oraz sporządzenia i prowadzenia cennika Katarzyna Biernacka
102 102/2018 27.08.2018 w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 Beata Żoła
103 103/2018 27.08.2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargowej, położonych w Gminie Rewal Katarzyna Biernacka
104 104/2018 28.08.2019 w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie ograniczenia zużycia wody  sieci wodociągowej na terenie gminy Rewal Karolina Myroniuk
105 105/2018 31.08.2018 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu Katarzyna Biernacka
106 106/2018 31.08.2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy Rewal Beata Żoła
107 107/2018 06.09.2018 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej Karolina Myroniuk
108 108/2018 06.09.2018 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu Katarzyna Biernacka
109 109/2018 10.09.2018 w sprawie powołania Zespołu ds. inwentaryzacji oraz archiwizacji akt zwolnionych przez CBA Karolina Myroniuk
110 110/2018 13.09.2018 w sprawie: ogłoszenia konkursu na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok Szymon Kral
111 111/2018 13.09.2018 w sprawie: ogłoszenia konkursu na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok Szymon Kral
112 112/2018 18.09.2018 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu Katarzyna Biernacka
113 113/2018 25.09.2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w formie bezprzetargowej, położonych w Gminie Rewal Grażyna Duch
114 114/2018 28.09.2018 w sprawie zmian w budżecie Beata Żoła
115 115/2018 04.10.2018 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu z dnia 19 kwietnia 2018 r. na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok” Joanna Błachuta
116 116/2018 04.10.2018 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu z dnia 19 kwietnia 2018 r. na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok” Joanna Błachuta
117 117/2018 10.10.2018 w sprawie zmian w budżecie Beata Żoła
118 118/2018 10.10.2018 w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Rewal do prowadzenia czynności związanych ze sporządzeniem aktó pełnomocnictwa do głosowania w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Elżbieta Pekról-Cyrulik
119 119/2018 11.10.2018 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w formie bezprzetargowej, położonych w Gminie Rewal Grażyna Duch
120 120/2018 15.10.2018 w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Rewal powołanego Zarządzeniem Wójta Gminy Rewal Nr 80/2018 z dnia 14 czerwca 2018 r. Joanna Błachuta
121 121/2018 15.10.2018 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu Katarzyna Biernacka
122 122/2018 22.10.2018 w sprawie odwołani rokowań nieograniczonych na sprzedaż prawa własności nieruchomości oznaczonej nr 448/3 obr. Pobierowo, położonej na terenie Gminy Rewal, ogłoszonych w dniu 24 sierpnia 2018 r. Katarzyna Biernacka
123 123/2018 24.10.2018 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 119/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 11 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w formie  bezprzetargowej, położonych w Gminie Rewal. Katarzyna Biernacka
124 124/2018 25.10.2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy Rewal Beata Żoła
125 125/2018 29.10.2018 w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w Urzędzie Gminy w Rewalu Karolina Myroniuk
126 126/2018 29.10.2018 w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych Karolina Myroniuk
127 127/2018 31.10.2018 w sprawie uchylenia Zarządzenia Wojta Gminy Rewal Nr 117/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal Beata Żoła
128 128/2018 31.10.2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy Rewal Beata Żoła
129 129/2018 06.11.2018 w sprawie Procedury prowadzenia wspólnej obsługi administracyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Rewal zaliczanych do sektora finansów publicznych Karolina Myroniuk
130 130/2018 13.11.2018

w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Dariusz Sianoszek
131 131/2018 14.11.2018 w sprawie wprowadzenia do użytku systemu nagrywania rozmów telefonicznych za pośrednictwem centrali telefonicznej w Urzędzie Gminy Rewal Karolina Myroniuk
132 132/2018 16.11.2018

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w formie bezprzetargowej, położonej w Gminie Rewal

Katarzyna Biernacka
133 133/2018 16.11.2018

w sprawie zmiany budżetu Gminy Rewal

Beata Żoła
134 134/2018 26.11.2018 w sprawie cyklicznego wyłączania oświetlenia ulicznego na terenie gminy Rewal Paweł Pławski
135 135/2018 27.11.2018 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu Katarzyna Biernacka
136 136/2018 30.11.2018 w spawie zmian w budżecie Gminy Rewal Beata Żoła
137 137/2018 04.12.2018 w spawie zmian w budżecie Gminy Rewal Beata Żoła
138 138/2018 07.12.2018 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu Katarzyna Biernacka
139 139/2018 14.12.2018 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu Katarzyna Biernacka
140 140/2018 18.12.2018 w sprawie zmiany Planu Rzeczowo-Finansowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy w Rewalu Karolina Myroniuk
141 141/2018 20.12.2018 w sprawie zmian w budżecie Beata Żoła
142 142/2018 21.12.2018 w sprawie ustalenia planu ulopów wypoczynkowych w 2019 r. Karolina Myroniuk
143 143/2018 21.12.2018 w sprawie aktualizacji przyjętych zasad polityki rachunkowości Gminy Rewal Beata Żoła
144 144/2018 31.12.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal Beata Żoła
145 145/2018 31.12.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal Beata Żoła

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Owczarek 09-01-2018 08:57:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Owczarek 09-01-2018
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kapela 22-01-2019 19:58:25