Zarządzenie Nr 11/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 6 lutego 2018r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie profilaktyki zdrowia i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2018 przez podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Zarządzenie nr 11/2018
Wójta Gminy Rewal
z dnia 06 lutego 2018 roku

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie profilaktyki zdrowia i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2018 przez podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Działając na podstawie  art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i poz. 2232 oraz z 2018 r. poz. 130), art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 i poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 60, poz. 573 i poz. 1909) oraz Uchwały NR LV/304/17 Rady Gminy Rewal z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Rewal z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami zarządzam, co następuje:

§1

1.    Ogłaszam otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w zakresie sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz w zakresie profilaktyki zdrowia i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2018 w Gminie Rewal.
2.    Treść ogłoszenia o otwartych konkursach ofert stanowią załączniki Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4 i Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§2

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert umieszcza się na:
1)    stronie internetowej Gminy Rewal  www.rewal.pl,
2)    w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rewal www.bip.rewal.pl,
3)    na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rewal.

§3

Wykonanie zarządzenie powierza się p.o. Kierownika Referatu Turystyki i Rozwoju Społecznego w Urzędzie Gminy Rewal.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt Gminy

Maciej Bejnarowicz

 

Sporządziła:
Joanna Błachuta
p.o. Kierownika Referatu Sportu, Turystyki i Rozwoju Społecznego

Zatwierdziła:
Karolina Myroniuk
Sekretarz Gminy

Rozdzielnik:
1.    Oryginał: Referat Organizacyjno-Administracyjny Urzędu.
2.    Kopia użytkowa: www.bip.rewal.pl, intranet

Załączniki do pobrania

1 Zarządzenie Nr 11-2018.docx (DOCX, 39KB) 2018-02-06 17:40:02 314 razy
2 Załacznik Nr 1.doc (DOC, 43KB) 2018-02-06 17:40:02 341 razy
3 Załacznik Nr 2.doc (DOC, 43KB) 2018-02-06 17:40:02 289 razy
4 Załacznik Nr 3.doc (DOC, 43KB) 2018-02-06 17:40:02 250 razy
5 Załacznik Nr 4.doc (DOC, 43KB) 2018-02-06 17:40:02 161 razy
6 Załacznik Nr 5.doc (DOC, 43KB) 2018-02-06 17:40:02 144 razy
7 Zarządzenie Nr 11-2018.pdf (PDF, 1.MB) 2018-02-06 15:29:08 124 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Owczarek 06-02-2018 15:26:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Błachuta 06-02-2018
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Owczarek 08-02-2018 13:39:50