Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 26/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 20 lutego 2018r. w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania dofinansowania na realizację zadań "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok" oraz "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok"

 Zarządzenie nr  26/2018

Wójta Gminy Rewal

z dnia  20 lutego 2018r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania dofinansowania na realizację zadań „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok” oraz „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok”

 

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i poz. 2232, z 2018 r. poz. 130),  § 2 uchwały Nr Rady Gminy Rewal z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok” oraz § 2 uchwały Nr Rady Gminy Rewal z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok” zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się szczegółowe zasady udzielania dofinansowania na realizację zadań „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok” oraz „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok”, które stanowią załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji zadania stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Wzór sprawozdania merytorycznego i finansowego określa załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się p.o. Kierownik Referatu Sportu, Turystyki i Spraw Społecznych.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

p.o. Wójt Gminy

Maciej Bejnarowicz

 

 

Sporządziła:

Joanna Błachuta

p.o. Kierownik Referatu Sportu, Turystyki i Spraw  Społecznych

 

Zatwierdziła:

Karolina Myroniuk

Sekretarz Gminy

 

Rozdzielnik:

  1. Oryginał: Referat Organizacyjno-Administracyjny Urzędu.
  2. Kopia użytkowa: www.bip.rewal.pl, intranet

 

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia nr 26/2018

Wójta Gminy Rewal

z dnia 20 lutego 2018 r.

 

Szczegółowe zasady udzielania dofinansowania na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok

 

§ 1. Dotacje ze środków budżetu Gminy Rewal mogą być przyznawane na cele określone w uchwałach Nr LVII/329/18 Rady Gminy Rewal z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok” oraz Nr LVII/330/18 Rady Gminy Rewal z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 r.”

§ 2.1. Przez „Gminny Program” należy rozumieć „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” i „Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii”.

2.W ramach Gminnego Programu można uzyskać dofinansowanie na:

1) prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjno-informacyjnej, realizację programów profilaktycznych, socjoterapeutycznych oraz interwencyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Rewal związanych z tematyką uzależnień;

2) organizację zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych oraz ich rodzin;

3) organizację szkoleń z zakresu profilaktyki uzależnień, rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przemocy w rodzinie,

4) organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z programem profilaktycznym dotyczącym uzależnień,

5) organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży, związanego z realizacją zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień;

6) organizację innych projektów zgodnych z założeniami Gminnego Programu (festyny, konkursy, imprezy profilaktyczne, kampanie itp.)

§ 3 Tryb finansowania:

1.Dofinansowanie ze środków Gminnego Programu udzielane jest na zadania realizowane przez:

- instytucje oświatowe,

- stowarzyszenia zarejestrowane w KRS,

- jednostki pomocnicze Gminy Rewal,

- podmioty gospodarcze działające w obszarze profilaktyki antyalkoholowej i antynarkotykowej,

- osoby fizyczne działające w obszarze profilaktyki antyalkoholowej i antynarkotykowej.

2. Dofinansowanie ze środków Gminnego Programu udzielane jest w części kosztów realizacji zadań. O wysokości decydują w szczególności:

1) zakres i treść zadania,

2) koszt zadania,

3) wskazanie własnych lub innych źródeł finansowania zadania wraz z wysokością kwot,

4) wyszczególnienie zakładanych celów, jakie mają być osiągnięte poprzez realizację zadania.

§ 4 Sposób składania i rozpatrywania wniosków:

1.Wnioski o przyznanie środków finansowych należy sporządzić wg wzoru opracowanego przez Urząd Gminy w Rewalu (Załącznik nr 2).

2.W przypadku braków formalnych we wniosku o przyznanie środków finansowych z Gminnego Programu wnioskodawca ma obowiązek ich uzupełnienia w terminie 7 dni od daty wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

3.Wnioski należy składać minimum 14 dni przed planowanym rozpoczęciem realizacji zadania.

4.Wnioski są rozpatrywane i opiniowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na posiedzeniu komisji z częstotliwością określoną potrzebami, jednak nie rzadziej niż raz na miesiąc i przedkładane Wójtowi Gminy Rewal, który zatwierdza kwotę dofinansowania.

5.Urząd Gminy Rewal zawiadamia w formie pisemnej wnioskodawców o rozpatrzeniu wniosku podając wysokość dofinansowania oraz sposób realizacji zadania wraz z terminem jego wykonania.

6.Wnioski o dofinansowanie składane są w okresie całego roku kalendarzowego. Dofinansowanie zadań będzie realizowane przez gminę do wysokości środków przeznaczonych corocznie w budżecie na Gminny Program.

7.Podstawą do zapłaty są prawidłowo wystawione faktury na Gminę Rewal, ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal, NIP:857-18-98-978 i sprawozdanie z przebiegu zadania złożone do 7 dni od daty zakończenia zadania. Sprawozdanie takie winno zawierać opis realizacji zadania, określenie liczby uczestniczących w zadaniu z uwzględnieniem grupy, do której zostało skierowane.

§ 5. Po zrealizowanym zadaniu podmiot zobowiązany jest sporządzić sprawozdanie merytoryczne i finansowe w terminie do 30 dni od zakończenia zadania (Załącznik nr 3).

§ 6. Postanowienia końcowe

1.Niniejsze zasady obowiązują od dnia ogłoszenia.

2.Wszelkie kwestie nie uregulowane określonymi zasadami reguluje Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii.

3.Dokumenty należy złożyć w:

Sekretariacie Urzędu Gminy, ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal lub przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Rewal, ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal

Informacji udziela:

Joanna Błachuta – tel. 91 38 49 010, poniedziałek-piątek od 7.30 do 15.30

 

 

Załącznik Nr 2

                                                                                                                                                             do Zarządzenia nr 26/2018

         Wójta Gminy Rewal

     z dnia 20 lutego 2018 r.

 

..............................................................

Pieczątka/nazwa instytucji składającej wniosek

 

WNIOSEK

na realizację zadań wynikających z  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

 

Nazwa instytucji lub imię i nazwisko osoby składającej wniosek

I.

Nazwa instytucji lub imię i nazwisko osoby składającej wniosek

II.

Adres, telefon

 

III.

Osoby upoważnione do kontaktu i odpowiedzialne za realizacje zadania

 

IV.

Nazwa zadania

V.

Planowana liczba osób objętych działaniami

VI.

Termin realizacji

VII.

Sposób informowania uczestników  o planowanym zadaniu

VIII.

Miejsce realizacji zadania

IX.

Współpraca z instytucjami, placówkami, organizacjami podczas realizacji zadania

X.

Całkowity koszt realizacji z podziałem na poszczególne zadania, uwzgledniający kwoty podane
w punktach XI, XII,XIII

XI.

Wnioskowana kwota  dofinansowania z Urzędu Gminy Rewal

XII.

Inne źródła finansowania zadania /podać jakie i ich przewidywaną wysokość/

XIII.

Udział środków własnych w realizacji zadania, posiadana baza materialna

 

Do  wniosku należy dołączyć niżej wymienione załączniki:

- opis zadania/program imprezy + program profilaktyczny

 

Niniejszym zobowiązuję się do wykorzystania przyznanych środków finansowych zgodnie z ich przeznaczeniem  na realizację zadania określonego w niniejszym wniosku.

Oświadczam, iż znana jest mi treść „Zasad udzielania dofinansowania na realizację zadań z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii”.

 

 

..............................................                                                                                                                 …..................................

     Data, miejscowość                                                                                                                                 pieczątka i podpis

 

Załącznik Nr 3

                                                                                                                                                             do Zarządzenia nr 26/2018

         Wójta Gminy Rewal

     z dnia 20 lutego 2018 r.

 

 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA
W RAMACH GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH/ GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII* W ROKU ....................

UWAGA: sprawozdanie składa się z wykonania jednego konkretnego zadania

 

...........................................................................................................................................................

(nazwa zadania – należy wpisać nazwę zrealizowanego zadania)

w okresie od dnia ............................ do dnia .............................

 

I. DANE WNIOSKODAWCY:

1. Nazwa podmiotu składającego sprawozdanie:

  ...........................................................................................................................................................

2.   Dokładny adres:

..........................................................................................................................................................

3. Osoba i telefon osoby odpowiedzialnej za realizację: 

..........................................................................................................................................................

  

  1. Sprawozdanie merytoryczne:

1. Opis wykonania zadania:

Opis musi zawierać szczegółową informację o realizowanych działaniach zgodnie z wnioskiem, który był podstawą przyznania środków finansowych. W opisie konieczne jest uwzględnienie wszystkich planowanych działań, zakres w jakim zostały one zrealizowane i wyjaśnienie ewentualnych odstępstw w ich realizacji.

Należy szczegółowo opisać wykonanie zrealizowanego zadania ze szczególnym uwzględnieniem opisu działań profilaktycznych:

- etapy i harmonogram zrealizowanego zadania,

- ilość godzin przeznaczonych na realizację zadania,

- imienny wykaz realizatorów wykonanego zadania.

2. Czy zakładane cele i rezultaty zostały osiągnięte:

Należy opisać czy zakładane cele i rezultaty zrealizowanego zadania zostały osiągnięte (rezultaty muszą być spójne z celami). Jeśli zakładanych celów nie udało się zrealizować, to należy opisać dlaczego.

3. Liczbowe określenie skali działań, zrealizowanych w ramach zadania:

Należy użyć tych samych miar, które były zapisane we wniosku.

 

  1. Sprawozdanie z wykonania wydatków:

1. Rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów (w zł) - forma dowolna

Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie realizacji budżetu:

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

2. Zestawienie faktur (rachunków):

Do sprawozdania załączyć należy spis wszystkich faktur (rachunków), które opłacone zostały w całości ze środków pochodzących z budżetu Gminy Rewal. Spis powinien zawierać: nr faktury (rachunku), datę jej wystawienia, wysokość wydatkowanej kwoty i wskazanie, w jakiej części została pokryta ze środków gminy oraz rodzaj towaru lub zakupionej usługi. Do sprawozdania nie załącza się faktur (rachunków), które nie były finansowane przez gminę, a które należy przechowywać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Lp.

Numer dokumentu

Data

Nazwa wydatku

Kwota (zł)

Z tego ze środków

finansowych gminy

 

 

 

 

 

 

Ogółem

 

 

 

 

  1. Dodatkowe informacje:

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Załączniki:

Do niniejszego sprawozdania można załączyć dodatkowe materiały mogące dokumentować działania faktyczne, podjęte przy realizacji zadania (np. listy uczestników zadania, publikacje wydane w ramach zadania, raporty, nagrania).

1. ..............................................................................................................................

2. ..............................................................................................................................

......................………………………….

                                                                                                                      (podpis)

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Zarzadzenie Nr 26-2018.pdf (PDF, 1.MB) 2018-02-22 09:36:46 172 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Owczarek 22-02-2018 09:36:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Błachuta 22-02-2018
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Owczarek 22-02-2018 09:45:43