Uchwała Nr LVIII/338/18 Rady Gminy Rewal z dnia 1 marca 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości w Pustkowie nr ewid. 25/2 oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy

UCHWAŁA Nr LVIII/338/18
Rady Gminy Rewal
z dnia 1 marca 2018r.

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości w Pustkowie nr ewid. 25/2 oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.                

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232, z 2018 r. poz. 130) i art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 i poz. 50) Rada Gminy Rewal uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Wyraża się zgodę na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem będzie część działki oznaczona numerem ewidencyjnym 25/2 o powierzchni 708 m², położona w Pustkowie, obręb Pustkowo, stanowiąca własność Gminy Rewal - na okres 9 lat.
2. Granice przeznaczonej pod dzierżawę działki, opisanej w ust. 1 określa załącznik graficzny
do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy,  o której mowa w § 1.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                                                                                                                                                                                               

Przewodnicząca Rady

Marzena Salamon


Sporządziła:  Główny Specjalista Justyna Ryczko              
Akceptacja: Kierownik Referatu: Edyta Sobolak
Akceptacja pod względem prawnym:

Rozdzielnik:
1.    Oryginał: Referat Organizacyjno-Administracyjny Urzędu.
2.    Kopia użytkowa: www.bip.rewal.pl, intranet.

Załączniki do pobrania

1 Załącznik Nr 1.pdf (PDF, 21KB) 2018-03-13 15:24:04 237 razy
2 Uzasadnienie.pdf (PDF, 26KB) 2018-03-13 15:24:04 229 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Owczarek 13-03-2018 15:22:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Owczarek 13-03-2018
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Owczarek 13-03-2018 15:24:04