Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Klauzula informacyjna Urzędu Gminy Rewal dotycząca danych osobowych

Klauzula informacyjna Urzędu Gminy Rewal dotycząca danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13, 14 i 15 rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej RODO informuję, że

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Rewal z siedzibą w Urzędzie Gminy Rewal, ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal.

2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych:

Inspektor Ochrony Danych

Tomasz Bartkowski

ul. Mickiewicza 19

72-344 Rewal

tel. 91 38 49 011 lub e-mail: iod@rewal.pl,

3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań publicznych własnych i zleconych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, e, f, lub art. 9 ust. 2 lit. a, b, c, d, h, i, j RODO. Urząd Gminy Rewal przetwarza dane osobowe, co do których istnieje obowiązek prawny ich podania bądź podanie danych osobowych jest dobrowolne w zależności od celu i podstawy prawnej przetwarzania. Jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niemożnością realizacji usługi.

Przetwarzanie danych wymagane jest w związku z obowiązującym ustawodawstwem, w tym między innymi:

- ustawą o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) , ustawą o pracownikach samorządowych, ustawą o strażach gminnych,

- ustawą Kodeks postępowania administracyjnego, ustawą Kodeks pracy, ustawą Kodeks wykroczeń, ustawą Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, ustawą Kodeks karny wykonawczy,

- rozporządzeniem w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania skazanych,

- ustawą o ewidencji ludności, ustawą o dowodach osobistych, ustawą Prawo o aktach stanu cywilnego,

- ustawą Kodeks wyborczy,

- ustawą o podatkach i opłatach lokalnych, ustawą o podatku rolnym, ustawą o podatku leśnym, ustawą o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,

- ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych, ustawą o ochronie przyrody,

- ustawą o gospodarce nieruchomościami, ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, rozporządzeniem w sprawie wzoru rejestru decyzji o warunkach zabudowy oraz wzorów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

- ustawą o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,

- ustawą o dodatkach mieszkaniowych, ustawą Prawo energetyczne,

- ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawą o odpadach, rozporządzeniem w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest,

- ustawą o transporcie drogowym, ustawą o drogach publicznych,

- ustawą Prawo ochrony środowiska,

- ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne,

- rozporządzeniem w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów,

- ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,

- ustawą o ochronie przeciwpożarowej,

- rozporządzeniem w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy,

- ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

- ustawą o swobodzie działalności gospodarczej,

- ustawą o petycjach, rozporządzeniem w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków,

- ustawą Prawo o zgromadzeniach,

- ustawą o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,

- ustawą o podatku od towarów i usług,

- ustawą Prawo zamówień publicznych,

- uchwałą w sprawie ustalenia w Rewalu strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania,

oraz niektórych innych ustaw.

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Gminy Rewal przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Wójt Gminy Rewal

5. Dane osobowe pozyskane są od interesantów, osób trzecich oraz innych organów publicznych w zależności od realizowanych zadań.

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Okres przechowywania danych osobowych wynika z aktów prawnych na podstawie, których są one przetwarzane.

7. Osobom, w zakresie danych osobowych ich dotyczących, przysługują prawa:

1) prawo dostępu do danych osobowych;
2) prawo sprostowania danych- art. 16 RODO;
3) prawo do usunięcia danych- art. 17 RODO;
4) prawo ograniczenia przetwarzania- art. 18 RODO;
5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania- art. 21 RODO;
6) prawo do cofnięcia zgody, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a lub art. 9 ust. 2 lit a RODO;
7) prawo do przenoszenia danych- art. 20 RODO.

8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane

11. Wszelkie uwagi dotyczące przetwarzania danych osobowych prosimy o zgłaszanie na adres e-mail: iod@rewal.pl

Informacja dotycząca Ochrony Danych Osobowych jest także wywieszona na tablicy ogłoszeń URZĘDU GMINY REWAL oraz w każdym biurze w Urzędzie

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kapela 24-05-2018 07:26:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Tomasz Kapela 24-05-2018
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Bartkowski 06-05-2020 08:47:01