ZARZĄDZENIE NR 81/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Rewal

ZARZĄDZENIE NR 81/2018

Wójta Gminy Rewal

z dnia 18 czerwca 2018 r.

w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Rewal

Na podstawie art. 42 ust. 1 oraz 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 902, z 2017 r. poz. 60 i poz. 1930) w związku z art. 1041, art. 1042 § 2 oraz art. 1043 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, poz. 1000 i poz. 1076) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

W Regulaminie Pracy Urzędu Gminy Rewal stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 5/2015 Wójta Gminy Rewal z dnia 13 lutego 2015 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Rewal, wprowadza się następujące zmiany:

 

  1. w § 14  ust. 2 otrzymuje brzmienie:

 „2. System równoważnego czasu pracy, w którym następuje przedłużenie dobowego wymiaru czasu do 12 godzin może mieć zastosowanie do pracowników obiektów sportowych w Referacie Sportu, Turystyki i Spraw Społecznych oraz pracowników Straży Gminnej.”;

  1. w § 15 w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) harmonogramy, o których mowa w ust.1 i ust. 2 pkt 1, ustala  na każdy miesiąc specjalista ds. sportu i turystyki danego obiektu sportowego, a w Straży Gminnej - Komendant biorąc w szczególności pod uwagę, że:

a) w zamian za pracę w niedzielę i święto pracownik otrzymuje inny dzień wolny od pracy na zasadach określonych w kodeksie pracy,

b) co najmniej raz na cztery tygodnie pracownik powinien korzystać z niedzieli wolnej od pracy.”;

  1. w § 15 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Zasady ustalania harmonogramu czasu pracy w obiektach sportowych Urzędu Gminy oraz Straży Gminnej są następujące:

  1. harmonogram czasu pracy na każdy miesiąc ustala indywidualnie dla każdego pracownika specjalista ds. sportu i turystyki danego obiektu sportowego, a w Straży Gminnej - Komendant.
  2. specjalista ds. sportu i turystyki danego obiektu sportowego, a w Straży Gminnej -Komendant przedkłada pracownikom harmonogram czasu pracy na miesiąc nie później niż 7 dni przed jego rozpoczęciem. Pracownicy potwierdzają zapoznanie się z harmonogramem własnoręcznym podpisem,
  3. zmiana harmonogramu czasu pracy może nastąpić w uzasadnionych okolicznościami przypadkach – np. długotrwała choroba pracownika i wymaga indywidualnej pisemnej zgody pracownika obejmującego stanowisko w zmienionym czasie pracy,
  4. zawiadomienie pracownika o zmianie harmonogramu pracy winno nastąpić najpóźniej na 24 godziny od objęcia stanowiska w zmienionym czasie pracy.”;
  1. w § 15  ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Specjalista ds. sportu i turystyki danego obiektu sportowego, a w Straży Gminnej - Komendant odpowiada za terminowe sporządzenie harmonogramu czasu pracy na dany okres rozliczeniowy z podziałem na poszczególne miesiące i przedłożenie go do kadr nie później niż 7 dni przed jego rozpoczęciem.”.

     § 2

1. Regulamin Pracy Urzędu Gminy Rewal wraz ze zmianami dostępny jest na stronie intranet w folderze Akty Prawne oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rewal.

2. Zobowiązuję pracowników Urzędu do zapoznania się z niniejszym zarządzeniem.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od podania go do wiadomości pracowników.     

 

p.o. Wójt Gminy

                                                                                                                              Maciej Bejnarowicz

Załączniki do pobrania

1 Zarządzenie Nr 81_2018.pdf (PDF, 46KB) 2018-06-18 11:00:36 79 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kapela 18-06-2018 11:00:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marta Zelwak-Kabala 18-06-2018
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kapela 18-06-2018 11:00:36