Projekt uchwały dotyczący udzielenia Absolutorium Wójtowi Gminy Rewal

Projekt uchwały Komisji Rewizyjnej

30.05.2018r.  

                                                         

Uchwała Nr               /…../18

Rady Gminy Rewal

z dnia       2018 roku

w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Gminy Rewal uchwala, co następuje:

 

§ 1. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Rewal za 2017 rok, sprawozdaniem finansowym Gminy za 2017 rok, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Rewal za 2017 rok, informacją o stanie mienia Gminy Rewal, wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rewal w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu za rok 2017 oraz uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Gminy Rewal w sprawie absolutorium Wójta Gminy Rewal z tytułu wykonania budżetu za 2017 r. udziela się Wójtowi Gminy Rewal absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Rewal za 2017 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kapela 23-06-2018 09:02:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Tomasz Kapela 23-06-2018
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kapela 23-06-2018 09:02:56