Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Kontrole

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Wystąpienie pokontrolne Nr 10249 z dnia 07-12-2019 r. - przestrzeganie przepisów o narodowym zasobie archiwalnym 2019-12-18 15:08:04
Protokół kontroli przestrzegania przepisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach 2019-12-12 13:06:13
Protokół z kontroli wydatkowania środków finansowych na remonty mieszkań komunalnych i socjalnych, będących w zasobach Gminy Rewal w latch 2017-2018 przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Rewal 2017-2018 2019-11-07 11:44:21
Wystąpienie pokontrolne dotyczące "Sposobu przyjmowania i załatwiania skarg oraz wniosków na podstawie przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego 2019-06-04 15:11:33
Protokół kontroli Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu z działalności za rok 2018. 2019-04-09 09:07:05
Protokół z kontroli kompleksowej procesu inwestycyjnego związanego z zadaniem "Rozdział kanalizacji ogólnospławej na ul. Bursztynowej w aglomeracji Rewal" w ramach projektu "Rozbudowa oczyszczalni oraz rozdział kanalizacji ogólnospławej na ul. Bursztynowej w aglomeracji Rewal" 2019-03-05 12:33:20
Kontrola dorażna gospodarki finansowej Gminy Rewal w zakresie przepływów finansowych i niefinansowych pomiędzy Gminą Rewal oraz Spółką Wodociągi Rewal w latach 2014-2018 (do 30 września) 2019-02-18 13:57:36
Zalecenia pokontrolne dotyczące oceny realizacji zadań nałożonych na Gminę przepisami ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 2018-12-17 14:45:22
Protokół z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Rewalu w dniach 2-3 października 2018 r. - Wojewoda Zachodniopomorski 2018-11-08 15:24:17
Kontrola Kompleksowa Gospodarki Finansowej Gminy Rewal za lata 2013-2016 oraz wybranych zagadnień które wystąpiły przed rokiem 2013 bądź w roku 2017 2017-06-19 12:09:39
Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013 2017-04-10 09:32:09
Prawidłowość realizacji umowy pożyczki - 29 grudnia 2016 r. 2017-04-07 09:44:06
Przestrzeganie przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach - 06.03.2017r. 2017-04-06 11:23:56
Przestrzeganie przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach - 15.09.2016r. 2016-09-29 13:48:10
Kontrola Komisji Rewizyjnej - Jednostka kontrolowana: Gminny Ośrodek Kultury w Rewalu - 18.08.2016 2016-08-31 09:29:10
Wystąpienie pokontrolne Wydziału Spraw Społecznych Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczcecinie - 22-24 czerwiec 2016r. 2016-08-05 14:40:43
Kontrola jednostek organizacyjnych w zakresie wybranych zagadnień gospodarki finansowej 06.06.2016 2016-06-23 08:32:40
Kontrola doraźna Regionalnej Izby Obrachunkowej 2016-06-21 10:29:07
Kontrola jednostek organizacyjnych 2016-06-21 10:25:16
Kontrola Najwyższej Izby Kontroli - Wpływ operacji finansowych stosowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na ich sytuację finansową 2016-06-21 10:22:55
Kontrola doraźna w zakresie gospodarki finansowej Gminy Rewal w okresie od 01.01.2014 do 30.06.2015 2016-01-25 14:29:45
Sposób przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków, Prawidłowość realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 2015-10-23 08:59:52
Sposób przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków 2015-08-12 08:23:33
Kontrola kompleksowa przeprowadzona w dniach 8-9 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy w Rewalu, dotycząca sposobu realizacji zadań nałożonych na Gminę ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 2015-07-23 10:27:54
Wystąpienie pokontrolne w sprawie kontroli Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu 2015-06-18 12:41:28
Kontrola Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Urzędzie Gminy w Rewalu w zakresie prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek 2015-06-18 12:33:09
Prawidłowość realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, tj. przekazywania danych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz wydawania, odmowy wydania, cofania oraz wygaszania zezwoleń na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży 2015-06-10 10:40:48
Nadzór nad inwestycjami w pasie nadbrzeżnym w Gminie Rewal 2015-04-22 11:22:28
Kontrola archiwum zakładowego 2014-11-18 12:06:54
Ocena wypełniania wymogów w zakresie postępowania z odpadami w tym z odpadami niebezpiecznymi. Sprawdzenie realizacji zadań własnych w zakresie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 2014-09-17 08:23:33
Kontrola Wojewody Zachodniopomorskiego w zakresie Realizacji zadań zleconych w ramach rozdziału 75011 i w zakresie prawidłowości wydatkowania środków dotacji 75011 - Urzędy wojewódzkie - okres objęty kontrolą: 2013 rok. 2014-09-12 09:17:09
Kontrola dot. działań jednostki w zakresie nadzoru i kontroli przewoźników 2014-05-20 10:23:51
Regionalna Izba Obrachunkowa - Kontrola problemowa gospodarki finansowej Gminy Rewal w zakresie zadłużenia i przestrzegania ustawowych limitów zadłużenia jednostki samorządu terytorialnego w okresie od 1 stycznia 2010r. do 30 września 2013r. oraz kontrola kompleksowa gospodarki finansowej Gminy Rewal za okres od 1 stycznia 2009r. do 30 września 2013r. 2014-03-07 11:35:48
Kontrola dot. sposobu przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków - 7 października 2013r. 2014-03-06 10:55:18
Kontrola dot. sposobu przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków - 7 października 2013r. 2014-03-06 10:53:54
Kontrola Straży Gminnej w Rewalu 12-13 czerwca 2013r. - Wystąpienie pokontrolne 2014-03-06 10:47:40
Audyt nadzoru - ISO9001:2008 - 21.02.2012 2012-05-30 09:46:36
Kontrola archiwum zakładowego - 28 października 2011r. 2011-12-01 13:07:28
Kontrola sposobu realizacji zagadnień dotyczących organizacji, zabezpieczenia oraz działań gminnych elementów wydawania i dystrybucji preparatów ze stabilnym jodem - 20 października 2011r. 2011-12-05 13:05:55
Kontrola doraźnej gospodarki finansowej Gminy Rewal - 28-29 września 2011r. 2011-12-05 13:08:40
Kontrola Straży Gminnej w Rewalu - 20-22 września 2011r. 2011-12-01 13:14:27
Kontrola weryfikująca stan realizacji zaleceń pokontrolnych w zakresie stosowania przepisu art. 231 i 237 § 1 Kpa oraz rejestracji wszystkich skarg i wniosków wpływających do organu wykonawczego Gminy - 27 lipca 2011r. 2011-12-05 13:20:57
Kontrola funkcjonowania kontroli zarządczej ze szczególnym uwzględnieniem audytu wewnętrznego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010r. - 13 maja 2011r. 2011-12-05 13:33:02
Kontrola Urzędu Gminy Rewal i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pod kątem finansowego wykorzystania dotacji otrzymanych w 2010r. na realizację zadań wynikających z Rządowych Programów - 29 sierpnia - 2 września 2011r. 2011-12-05 13:12:04
Kontrola realizacji wniosków pokontrolnych, dot. gospodarki finansowej, sformułowanych w wyniku kontroli przeprowadzonych przez NIK i inne jednostki kontrolne w l. 2003-2005, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji sniosków z kontroli NIK, dotyczących kosztów funkcjonowania administracji samorządowej - 25 maja 2007r. 2011-12-05 14:40:43
Kontrola dot. terminowości zwrotu przyznanych Gminie w 2006r. dotacji na zadania własne i zlecone oraz prawidłowości wykorzystania dotacji celowych przyznanych Gminie w 2006r. na zadania własne i zlecone - 20 lutego - 6 marca 2007r. 2011-12-05 13:38:54
Opinia RIO o prawidłowości załącznonej do budżetu prognozy kwoty długu publicznego, o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz wydatków i rozchodów nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach Gminy Rewal w 2007r. - 18 stycznia 2007r. 2011-12-05 14:41:48
Kontrola realizacji kontraktu wojewódzkiego pn. Modernizacja i adaptacja budynku szkolnego na potrzeby gimnazjum w ZSS w Rewalu w zakresie prawidłowości stosowania zamówień publicznych - 6 grudnia 2006r. 2011-12-05 13:43:17
Kontrola dot. ustalania i egzekwowania przez Gminę Rewal opłaty adiacenckiej oraz opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w latach 2004-2006 (I półrocze) - 4-29 grudnia 2006r. 2011-12-05 14:24:32