Mapa serwisu

Urząd Gminy Rewal

|---Strona główna

|---WYKAZ SPRAW

|---Przyjmowanie interesantów

|---Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

|---Struktura organizacyjna

      |---Referat Budżetu i Finansów (BIF)

|---Regulamin organizacyjny

|---Straż Gminna

|---Ochrona Danych Osobowych

|---Oferty pracy

      |---pracownik Straży Gminnej

      |---Referent ds. windykacji i kontroli podatkowej

      |---Referent ds. kontroli podatkowej

      |---Zastępstwo na stanowisku ds. przetargowego obrotu nieruchomościami i zarządzania zasobem mieszkaniowym w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika samorządowego

      |---Audytor wewnętrzny

      |---Zastępstwo na stanowisku ds. informacji turystycznej w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika samorządowego

      |---Zastępstwo na stanowisku ds. turystyki, organizacji pozarządowych i spraw społecznych w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika samorządowego

      |---Konkurs na kandydata na stanowisko DYREKTORA MUZEUM RYBOŁÓWSTWA MORSKIEGO w Niechorzu

      |---Stanowisko ds. turystyki , organizacji pozarządowych i spraw społecznych w Referacie Turystyki i Spraw Społecznych Urzędu Gminy w Rewalu

      |---Członek Rady Nadzorczej - Nadmorskia Kolej Wąskotorowa Sp. z o.o.

      |---Audytor wewnętrzny

      |---Kontrolerzy opłaty parkingowej

      |---Dyrektor Zespołu Szkół Sportowych w Rewalu

      |---Audytor wewnętrzny

      |---Kustosz w Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu

      |---Obsługa administracyjna w Straży Gminnej w Rewalu

      |---Informatyk

      |---Stanowisko urzędnicze ds. gospodarowania odpadami

      |---Stanowisko ds. utrzymania czystości i porządku w gminie

      |---Stanowisko urzędnicze ds. księgowości w Referacie Budżetu i Finansów

      |---Skarbnik Gminy Rewal

      |---Skarbnik Gminy Rewal

      |---Prezesa Zarządu Spółki Nadmorska Kolej Wąskotorowa Sp. z o.o.

      |---Ogłoszenie Wójta Gminy Rewal z dnia 01 października 2012r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

      |---Informacja o wynikach naboru przeprowadzonego w Urzędzie Gminy Rewal na stanowisko ds. utrzymania czystości i porządku w Gminie Rewal w Referacie Planowania Przestrzennego, Urbanistyki i Ochrony Środowiska

      |---Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. utrzymania czystości i porządku w gminie w Referacie Planowania Przestrzennego, Urbanistyki i Ochrony Środowiska

      |---Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - główny księgowy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rewalu

      |---Informacja o wynikach naboru przeprowadzonego w Urzędzie Gminy Rewal na stanowisko pracownika administracyjnego Straży Gminnej

      |---Informacja o wynikach naboru przeprowadzonego w Urzędzie Gminy Rewal na stanowisko ds. księgowośći budżetowej w Referacie Budżetu i Finansów

      |---Informacja o wynikach naboru przeprowadzonego w Urzędzie Gminy Rewal na stanowisko ds. promocji i turystyki w Referacie Turystyki i Promocji Gminy

      |---Informacja o wynikach naboru przeprowadzonego w Urzędzie Gminy Rewal na stanowisko ds.drogownictwa i inwestycji w Referacie Inwestycji i Drogownictwa

      |---Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownika administracyjnego Straży Gminnej

      |---Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. ksiegowości budżetowej w Referacie Budżetu i Finansów

      |---Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. promocji i turystyki w Referacie Turystyki i Promocji Gminy

      |---Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. drogownictwa

      |---Prowadzenie audytu wewnętrznego

      |---Stanowisko ds. ochrony środowiska w Referacie Planowania Przestrzennego, Urbanistyki i Ochrony Środowiska

      |---Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko Kierownika ds. sportu - menadżer sportu

      |---Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - Młodszy instruktor - opiekun - Świetlica w Śliwinie

      |---Nabór na rachmistrzów spisowych - Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011

|---Kontrole

      |---Kontrola dot. ustalania i egzekwowania przez Gminę Rewal opłaty adiacenckiej oraz opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w latach 2004-2006 (I półrocze) - 4-29 grudnia 2006r.

      |---Kontrola realizacji kontraktu wojewódzkiego pn. Modernizacja i adaptacja budynku szkolnego na potrzeby gimnazjum w ZSS w Rewalu w zakresie prawidłowości stosowania zamówień publicznych - 6 grudnia 2006r.

      |---Opinia RIO o prawidłowości załącznonej do budżetu prognozy kwoty długu publicznego, o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz wydatków i rozchodów nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach Gminy Rewal w 2007r. - 18 stycznia 2007r.

      |---Kontrola dot. terminowości zwrotu przyznanych Gminie w 2006r. dotacji na zadania własne i zlecone oraz prawidłowości wykorzystania dotacji celowych przyznanych Gminie w 2006r. na zadania własne i zlecone - 20 lutego - 6 marca 2007r.

      |---Kontrola realizacji wniosków pokontrolnych, dot. gospodarki finansowej, sformułowanych w wyniku kontroli przeprowadzonych przez NIK i inne jednostki kontrolne w l. 2003-2005, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji sniosków z kontroli NIK, dotyczących kosztów funkcjonowania administracji samorządowej - 25 maja 2007r.

      |---Kontrola Urzędu Gminy Rewal i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pod kątem finansowego wykorzystania dotacji otrzymanych w 2010r. na realizację zadań wynikających z Rządowych Programów - 29 sierpnia - 2 września 2011r.

      |---Kontrola funkcjonowania kontroli zarządczej ze szczególnym uwzględnieniem audytu wewnętrznego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010r. - 13 maja 2011r.

      |---Kontrola weryfikująca stan realizacji zaleceń pokontrolnych w zakresie stosowania przepisu art. 231 i 237 § 1 Kpa oraz rejestracji wszystkich skarg i wniosków wpływających do organu wykonawczego Gminy - 27 lipca 2011r.

      |---Kontrola Straży Gminnej w Rewalu - 20-22 września 2011r.

      |---Kontrola doraźnej gospodarki finansowej Gminy Rewal - 28-29 września 2011r.

      |---Kontrola sposobu realizacji zagadnień dotyczących organizacji, zabezpieczenia oraz działań gminnych elementów wydawania i dystrybucji preparatów ze stabilnym jodem - 20 października 2011r.

      |---Kontrola archiwum zakładowego - 28 października 2011r.

      |---Kontrola doraźna w Urzędzie Stanu Cywilnego w Rewalu - 7 grudnia 2011r.

      |---Audyt nadzoru - ISO9001:2008 - 21.02.2012

      |---Kontrola Straży Gminnej w Rewalu 12-13 czerwca 2013r. - Wystąpienie pokontrolne

      |---Kontrola dot. sposobu przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków - 7 października 2013r.

      |---Kontrola dot. sposobu przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków - 7 października 2013r.

      |---Regionalna Izba Obrachunkowa - Kontrola problemowa gospodarki finansowej Gminy Rewal w zakresie zadłużenia i przestrzegania ustawowych limitów zadłużenia jednostki samorządu terytorialnego w okresie od 1 stycznia 2010r. do 30 września 2013r. oraz kontrola kompleksowa gospodarki finansowej Gminy Rewal za okres od 1 stycznia 2009r. do 30 września 2013r.

      |---Kontrola dot. działań jednostki w zakresie nadzoru i kontroli przewoźników

      |---Kontrola Wojewody Zachodniopomorskiego w zakresie Realizacji zadań zleconych w ramach rozdziału 75011 i w zakresie prawidłowości wydatkowania środków dotacji 75011 - Urzędy wojewódzkie - okres objęty kontrolą: 2013 rok.

      |---Ocena wypełniania wymogów w zakresie postępowania z odpadami w tym z odpadami niebezpiecznymi. Sprawdzenie realizacji zadań własnych w zakresie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

      |---Kontrola archiwum zakładowego

      |---Nadzór nad inwestycjami w pasie nadbrzeżnym w Gminie Rewal

      |---Prawidłowość realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, tj. przekazywania danych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz wydawania, odmowy wydania, cofania oraz wygaszania zezwoleń na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży

      |---Kontrola Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Urzędzie Gminy w Rewalu w zakresie prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek

      |---Wystąpienie pokontrolne w sprawie kontroli Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu

      |---Kontrola kompleksowa przeprowadzona w dniach 8-9 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy w Rewalu, dotycząca sposobu realizacji zadań nałożonych na Gminę ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

      |---Sposób przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków

      |---Sposób przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków, Prawidłowość realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

      |---Kontrola doraźna w zakresie gospodarki finansowej Gminy Rewal w okresie od 01.01.2014 do 30.06.2015

      |---Kontrola Najwyższej Izby Kontroli - Wpływ operacji finansowych stosowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na ich sytuację finansową

      |---Kontrola jednostek organizacyjnych

            |---Zespół Szkolno-Przedszkolny w Niechorzu

            |---Zespół Szkół Sportowych w Rewalu

            |---Szkolne Schronisko Młodzieżowe "FALA"

            |---Gminny Osrodek Pomocy Społecznej (GOPS)

            |---Gminny Ośrodek Kultury (GOK)

      |---Kontrola doraźna Regionalnej Izby Obrachunkowej

      |---Kontrola dorażna gospodarki finansowej Gminy Rewal w zakresie przepływów finansowych i niefinansowych pomiędzy Gminą Rewal oraz Spółką Wodociągi Rewal w latach 2014-2018 (do 30 września)

      |---Kontrola Kompleksowa Gospodarki Finansowej Gminy Rewal za lata 2013-2016 oraz wybranych zagadnień które wystąpiły przed rokiem 2013 bądź w roku 2017

      |---Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013

      |---Prawidłowość realizacji umowy pożyczki - 29 grudnia 2016 r.

      |---Przestrzeganie przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach - 06.03.2017r.

      |---Przestrzeganie przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach - 15.09.2016r.

      |---Kontrola Komisji Rewizyjnej - Jednostka kontrolowana: Gminny Ośrodek Kultury w Rewalu - 18.08.2016

      |---Wystąpienie pokontrolne Wydziału Spraw Społecznych Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczcecinie - 22-24 czerwiec 2016r.

      |---Kontrola jednostek organizacyjnych w zakresie wybranych zagadnień gospodarki finansowej 06.06.2016

            |---Szkolne Schronisko Młodzieżowe Fala Pobierowo

            |---Zespół Szkół Sportowych Rewal

            |---Zespół Szkolno-Przedszkolny Niechorze

            |---Gminny Ośrodek Kultury

            |---Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

|---Rejestry i wykazy

      |---WYKAZY OBIEKTÓW TURYSTYCZNYCH

      |---REJESTR JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH I SPÓŁEK GMINY REWAL

      |---REJESTRY DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY

      |---REJESTRY DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

      |---REJESTR UMÓW - CENTALNY REJESTR UMÓW I POROZUMIEŃ

            |---2019r.

            |---2018r.

            |---2017r.

|---Zarządzenia Wójta Gminy

      |---2010r.

      |---2011r.

            |---Zarządzenie Nr 32/2011 Wójta Gminy Rewal z dnia 5 lipca 2011 w sprawie: Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Rewalu

                  |---Załącznik Nr 1 do Zarządzenia - Regulamin wynagradzania

                        |---Załączniki do Regulaminu wynagradzania

            |---Zarządzenie Nr 56/2011 Wójta Gminy Rewal z dnia 28 września 2011r. w sprawie zatwierdzenia Instrukcji postępowania w sprawie udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Rewal oraz Regulaminu Prac Komisji Przetargowej w Urzędzie Gminy Rewal

            |---Zarządzenie Nr 59/2011 Wójta Gminy Rewal z dnia 30 września 2011r. w sprawie ustalenia Regulaminu Konkursu Nauczyciel Roku

            |---Zarządzenie Nr 60/2011 Wójta Gminy Rewal z dnia 11 października 2011 w sprawie powołania Komisji do wyboru Nauczyciela Roku 2011r.

            |---Zarządzenie nr 62/2011 Wójta Gminy Rewal z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń administrowanych przez Centrum Informacji Promocji Rekreacji Gminy Rewal w roku 2012

            |---Zarządzenie nr 63/2011 Wójta Gminy Rewal z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za przejazd Nadmorską Koleją Wąskotorową Gminy Rewal w roku 2012

            |---Zarządzenie Nr 66/11 Wójta Gminy Rewal z dnia 15 listopada 2011 roku w sprawie składu i zasad powoływania członków Rady Sportu oraz ustalania regulaminu jej działania

            |---Zarządzenie nr 72/2011 Wójta Gminy Rewal z dnia 23 grudnia 2011r. w sprawie: ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2012r. przez podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

      |---2012r.

            |---Zarządzenie nr 2/12 Wójta Gminy Rewal z dnia 9 stycznia 2012 roku w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Rady Gminy

            |---zarządzenie Nr 6/2012 Wójta Gminy Rewal z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie : roztrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert z dnia 23 grudnia 2011 roku na realizację zadań publicznych w zakresie kultury , sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Gminie Rewal na rok 2012

            |---Zarządzenie Nr 7/2012 Wójta Gminy Rewal z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie: roztrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert z dnia 23 grudnia 2011 roku na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Rewal na rok 2012.

            |---Zarządzenie nr 8/2012 Wójta Gminy Rewal z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2012 roku przez podmioty wymienione w art. 111 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

            |---Zarządzenie nr 15/12 Wójta Gminy Rewal z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie kontroli zarządczej i finansowej w jednostkach organizacyjnych gminy Rewal

            |---Zarządzenie nr 17/12 Wójta Gminy Rewal z dnia 5 marca 2012 roku w sprawie zasad rejestrowania umów, ugód i porozumień w Urzędzie Gminy w Rewalu

            |---Zarządzenie nr 20/2012 Wójta Gminy Rewal z dnia 6 marca 2012 roku w sprawie : ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie: profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2012r. przez podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

            |---Zarządzenie Nr 21/2012 Wójta Gminy Rewal z dnia 12 marca 2012 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert

            |---Zarządzenie Nr 33/12 Wójta Gminy Rewal z dnia 17 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy

            |---Zarządzenie nr 71 /2012 Wójta Gminy Rewal z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie: ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2013r. przez podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

      |---2013r.

            |---Zarządzenie Nr 1/2013 Wójta Gminy Rewal z dnia 2 stycznia 2013 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie profilaktyki zdrowia i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2013r. przez podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

            |---Zarządzenie Nr 5/2013 Wójta Gminy Rewal z dnia 23 stycznia 2013 r w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków dla Gminy Rewal

      |---2014r.

      |---2015r.

      |---2016r.

      |---2017r.

      |---2018r.

      |---2019r

      |---REJESTR ZARZĄDZEŃ

System Rada

|---Radni

|---Komisje

|---Głosowania

|---Interpelacje

|---Kalendarz posiedzeń

|---Projekty uchwał

|---Rejestr Uchwał

|---Kluby Radnych

|---Sesje Rady Gminy i posiedzenia Komisji - Posiedzenia

|---Sesje Rady Gminy i posiedzenia Komisji - Nagrania

|---Rada Seniorów

|---Interpelacje - lata 2017-2018

Gmina Rewal

|---Statut Gminy

|---Utworzenie Gminy

|---Strategie

      |---Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rewal części miejscowości Niechorze - strona północna - 16.03.2010r.

      |---Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rewal - 17.11.2009r.

      |---Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Niechorze wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

            |---Załączniki

      |---Plan odnowy miejscowości

            |---Pobierowo

            |---Rewal

            |---Pogorzelica

            |---Niechorze

|---Jednostki organizacyjne

|---Sołectwa (Jednostki pomocnicze)

      |---Sołectwo Pogorzelica

      |---Sołectwo Niechorze

      |---Sołectwo Śliwin

      |---Sołectwo Rewal

      |---Sołectwo Trzęsacz

      |---Sołectwo Pustkowo

      |---Wykaz Sołectw i Sołtysów Gminy Rewal

      |---Sołectwo Pobierowo

|---Organizacje pozarządowe

      |---Sprawozdania

            |---2014

            |---2013r.

      |---Stowarzyszenia

|---Komisja mieszkaniowa

      |---wniosek o przydział lokalu mieszkalnego

      |---Protokoły

|---Plany zagospodarowania przestrzennego

      |---Pogorzelica

            |---II wyłożenie projektu planu dla części obrębu geodezyjnego Pogorzelica wraz z Kanałem Liwia Łuża, w obrębie geodezyjnym Niechorze, w gminie Rewal wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

            |---Wyłożenie projektu planu dla części obrębu geodezyjnego Pogorzelica wraz z Kanałem Liwia Łuża, w obrębie geodezyjnym Niechorze, w gminie Rewal wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

      |---Niechorze

      |---Śliwin

      |---Rewal

      |---Trzęsacz

      |---Pustkowo

      |---Pobierowo

            |---II wyłożenie do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przetrzennego gminy Rewal części miescowości Pustkowo i Pobierowo strona północna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - 27.06.2013 r. -19.07.2013 r.

            |---Wyłożenie projektu planu Pobierowo strona południowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko -03.07.2012 r. - 25.07.2012 r.

            |---Wyłożenie projektu planu Pobierowo i Pustkowo strona północna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - 14.09.2011 r. - 07.10.2011 r.

            |---Wyłożenie projektu planu Pobierowo strona południowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - 14.09.2011 r. - 07.10.2011 r.

            |---Wyłożenie projektu uchwały w sprawieuchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego CENTRUM USŁUGOWE m. Pobierowo, gm. Rewal wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

      |---Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Rewal

      |---Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rewal

|---Działalność gospodarcza

|---Transport drogowy

|---Rolnictwo

      |---2019 r.

            |---Konkurs plastyczny dla dzieci "Bezpiecznie na wsi : maszyna pracuje a dziecko obserwuje"

            |---Szkolenie "OZE - szansa na innowacyjne rolnictwo"

            |---Zasady gospodarowania nieruchomościami Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

      |---2018 r.

            |---Działania pomocowe dla rolników i producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej spowodowane wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych

            |---Bezpieczeństwo dzieci w gospodarstwach rolnych

            |---Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników

            |---Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń

            |---Nowe zasady składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich

            |---Kunsultacje w/s Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa

            |---XVI Edycja Ogólnokrajowego Konkursu "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne"

            |---VIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci - "Bezpiecznie na wsi mamy - upadkom zapobiegamy"

            |---Choroba zawodowa rolników - borelioza

      |---2017 r.

            |---Straty w rolnictwie

            |---KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

            |---Sprzedaż bezpośrednia - Targi AGRO POMERANIA 2017

            |---Komunikat KRUS w/s wyłudzeń od rolników

            |---Harmonogram planowanych naborów wniosków w ramach PROW na lata 2014-2020 w 2017 r.

            |---List Prezesa KRUS w sprawie bezpieczeństwa pracy z nawozami i środkami ochrony roślin

            |---Konkurs BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE

            |---VII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci "Bezpiecznie na wsi to podstawa - środki chemiczne to nie zabawa"

            |---XV Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

      |---2016 r.

            |---List Prezesa KRUS w sprawie ubezpieczenia NNW dzieci poniżej 16 roku życia w KRUS

            |---XXIX Barzkowickie Targi AGRO POMERANIA 2016

            |---List - apel Prezesa KRUS w sprawie podstawowych zasad ochrony zdrowia i życia

            |---Apel Prezesa KRUS w/s bezpiecznych wakacji dla dzieci wiejskich

            |---Program Stypendiów Pomostowych

            |---Badanie struktury gospodarstw rolnych (R-SGR)

            |---Wakacyjne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci

            |---XIV Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

            |---Konkurs plastyczny "Bezpiecznie na wsi - niebezpieczne atrakcje w wakacje"

            |---Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

      |---2015 r.

            |---Nieuzasadnione kontrole KRUS

            |---XXVIII TARGI ROLNE "AGRO POMERANIA" BARZKOWICE

            |---Płatności bezpośrednie

            |---Rybactwo i Morze 2014-2020

            |---Zalesienie gruntów - wsparcie z PROW 2014-2020

            |---Ogólnopolski Konkurs Poprawy Warunków Pracy

            |---XIV edycja Programu Stypendiów Pomostowych dla maturzystów środowisk popegeerowskich 2015/2016 (Segment IA)

            |---Prace konserwacyjne na rzekach i kanałach melioracyjnych

            |---List gratulacyjny dla Sołtysów

            |---Wakacyjne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci

            |---Pomoc publiczna w rolnictwie i obszarach wiejskich

      |---2014 r.

            |---Szkolenie 13.10.2014 r.

            |---XXVII Targi Rolne AGRO POMERANIA

            |---Konkura na \"Najładniejszy wieniec dożynkowy\"

            |---Obowiązkowe badania statystyczne z zakresu rolnictwa

            |---Konkurs - rozwojowe i przyjazne środowisku sołectwo

            |---Informacja dla rolników produkujących żywność

            |---Wakacyjne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci

            |---Wypadki przy pracy w rolnictwie

            |---Konkurs - Bezpieczne gospodarstwo rolne

            |---Konkurs plastyczny dla dzieci

      |---2013 r.

|---Ochrona środowiska

      |---Sprzatanie Bałtyku

      |---Fauna i Flora Gminy Rewal

      |---PIES NA PLAŻY

      |---AZBEST

            |---Druki i wnioski

            |---PROGRAMY

                  |---Programu Usuwania Azbestu Gminy Rewal na lata 2017-2032

                  |---Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032

      |---PROGRAM ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT

      |---PROJEKT \"DROGI DLA NATURY\"

      |---DRZEWA I KRZEWY

      |---WNIOSKI DO POBRANIA

            |---Wniosek o sprzedaż drewna

            |---Program zapobiegania bezdomności zwierząt - kastracja, sterylizacja, usypianie ślepych miotów

            |---Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów

      |---Informacje łowieckie

            |---Informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym

            |---Plany polowań zbiorowych

|---Odpady komunalne

      |---MATERIAŁY DO POBRANIA (ulotki, plakaty, naklejki)

      |---REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ - Działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych

      |---ANALIZA FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

      |---USTAWY

      |---UCHWAŁY RADY GMINY

      |---PSZOK W POBIEROWIE

      |---USŁUGA DODATKOWA

      |---HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

      |---INFORMATOR NA 2016 R.

      |---DEKLARACJA

      |---INFORMATOR NA 2019 R.

            |---Aktualne druki deklaracji.

            |---Ważne informacje

                  |---Aktualne stawki.

      |---INFORMATOR NA 2018 R.

            |---Ważne informacje.

                  |---Aktualne stawki.

            |---Aktualne druki deklaracji.

      |---INFORMATOR NA 2017 R.

            |---Aktualne druki deklaracji

            |---Ważne informacje

      |---ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

|---Zdrowie i Oświata

      |---Podstawowa kwota dotacji

      |---Pojekt \"Nauka i zabawa drogą do sukcesu\" Działanie 9.1/Poddziałanie 9.1.2 Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ZSS w Rewalu oraz ZS-P w Niechorzu

      |---\" Dni Drzwi Otwartych\" pod patronatem Ministerstwa Zdrowia - bezpłatne badania mamograficzne

|---Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

      |---LECZENIE ODWYKOWE

      |---PUNKT KONSULTACYJNO - INFORMACYJNY

      |---SKŁAD ORAZ ZADANIA GKRPA

      |---WAŻNE TELEFONY

            |---narkomania

            |---przemoc w rodzinie

      |---HARMONOGRAM PRZYJĘĆ W PUNKCIE KONSULTACYJNO - INFORMACYJNYM W REWALU

      |---Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Rewal

      |---DIAGNOZA LOKALNYCH ZAGROŻEŃ SPOŁECZNYCH - GMINA REWAL 2012

      |---SPRAWOZDANIA

|---SEZON LETNI

      |---2017r.

      |---2016r.

      |---2015r.

      |---2014r.

      |---2013r.

      |---2012r.

      |---2011r.

|---Dane statystyczne

|---Cmentarze komunalne

Finanse Gminy

|---Budżet

      |---Zaświadczenia

            |---URZĄD GMINY REWAL

            |---GMINA REWAL

      |---2002r.

      |---2003r.

      |---2004r.

      |---2005r.

      |---2006r.

      |---2007r.

      |---2008r.

      |---2009r.

      |---2010r.

      |---2011r.

      |---2012r.

      |---2013r.

            |---Wykonanie budżetu

            |---Zmiany w budżecie

            |---Budżet

      |---2019r.

      |---2018r.

      |---2017r.

      |---2016r.

            |---Zmiany do budżetu 2016r.

            |---Budżet 2016r.

            |---Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal

            |---Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej Gminy Rewal na 2016r.

            |---Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości sfinansowania deficytu w 2016r. Gminy Rewal

            |---Projekt budżetu na 2016r.

      |---2015r.

      |---2014r.

            |---Wykonanie budżetu

            |---Zmiany w budżecie

            |---Budżet

|---Wykonanie Budżetu

      |---2018 r.

      |---2017

      |---2016r.

      |---2015r.

      |---2014r.

      |---2013r.

      |---2012r.

      |---2011r.

      |---2010r.

      |---2009r.

      |---2008r.

      |---2007r.

      |---2006r.

      |---2005r.

      |---2004r.

      |---2003r.

      |---2002r.

|---Stan gospodarki finansowej gminy

|---Sprawozdawczość budżetowa

      |---2007r.

      |---2008r.

      |---2009r.

      |---2010r.

      |---2011r.

      |---2018r.

      |---2017r.

      |---2016r.

      |---2015r.

      |---2014r.

      |---2013r.

      |---2012r.

|---Prognozy Wieloletnie

      |---Wieloletnie Prognozy Finansowe (WPF)

            |---2017

            |---2016

      |---Wieloletnie Prognozy Inwestycyjne (WPI)

|---Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej

      |---2009r.

      |---2010r.

      |---2011r.

      |---2012r.

      |---2017r.

      |---2016r.

      |---2015r.

      |---2014r.

      |---2013r.

|---Uchwały i Zarządzenia Finansowe

      |---2017r.

      |---2016r.

      |---2015r.

|---Pomoc publiczna

      |---2017r.

      |---2016r.

      |---2015r.

      |---2014r.

      |---2013r.

      |---2012r.

|---Podatki i opłaty

      |---Umieszczanie reklamy w pasie drogowym drogi gminnej (stare, do usunięcia)

      |---Podatek od środków transportowych (stare, do usunięcia)

      |---Podatek leśny (stare, do usunięcia)

      |---Podatek rolny (stare, do usunięcia)

      |---Podatek od nieruchomości (stare, do usunięcia)

      |---Opłaty

      |---Podatki

|---Stan mienia komunalnego

      |---2017r,

      |---2016r.

      |---2015

      |---2014r.

      |---2013r.

      |---2012r.

      |---2011r.

      |---2010r.

      |---2009r.

      |---2008r.

      |---2007r.

      |---2006r.

      |---2005r.

      |---2004r.

      |---2003r.

      |---2002r.

Serwisy internetowe

|---GeoInfo 7 Portal

|---E-mapa

|---Punkty adresowe

|---SMS InfoRewal

|---Kanały RSS

Informacje

|---OBWIESZCZENIA

      |---Obwieszczenia 2019r.

      |---Obwieszczenia 2018r.

            |---Rozpoznanie cenowe NI.6812.2.2018.JR na wykonanie okazania granic z wykonaniem pomiaru uzupełniającego

      |---Obwieszczenia 2017r.

      |---Obwieszczenia 2016r.

      |---Obwieszczenia 2015r.

            |---Konsultacje wykazu kąpielisk Gminy Rewal

      |---Obwieszczenia 2014r.

      |---Obwieszczenia 2013r.

            |---Ogłoszenie ws. naboru kandydatów na członków komisji konkursowych do oceny ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rewal w roku 2013 w ramach ogłoszonych otwartych konkursów ofert

            |---Zarządzenie Nr1/2013 Wójta Gminy Rewal z dnia 2 stycznia 2013 rku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie profilaktyki zdrowia i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2013r. przez podmioty wymienione w art. 11 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontaricaie

      |---Obwieszczenia 2012r.

            |---Zarządzenie nr 71/12 Wójta Gminy Rewal z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie: ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2013. przez podmioty wymienione w art.11 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

            |---Ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Rewal z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm. ) na rok 2013

            |---Zapisy do przedszkola sezonowego

            |---Zaproszenie do składania ofert

            |---Komunikat wójta Gminy Rewal

            |---Komunikat: Wójt Gminy Rewal, informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010r. Nr 1536 z późn. zm. ) Uniwersytet III Wieku z siedzibą ul. Słowackiego 1 w Rewalu , złożył ofertę na realizację zadania publicznego pn. ?Integracja społeczności rewalskiej ? wyjazd integracyjny?.

            |---Ogłoszenie ws. naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowych do ocen ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rewa w roku 2012 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

      |---Obwieszczenia 2011r.

      |---Obwieszczenia 2010r.

            |---Informacje Obwodowych Komisji Wyborczych o rozpoczęciu pracy w dniu głosowania

            |---Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal o zbiórce odpadów wielkogabarytowych

            |---WYBORY PREZYDENTA RP - II TURA - Składy Obwodowych Komisji Wyborczych

            |---Informacje Obwodowych Komisji Wyborczych

            |---Informacja o możliwości wypłaty ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na wniosek przedsiębiorcy świadczeń na częściowe zaspokojenie wynagrodzeń pracowniczych za czas przestoju ekonomicznego

            |---WYBORY PREZYDENTA RP 20 CZERWCA 2010r

            |---Ogloszenie Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej o naborze na zastępstwo na stanowisko pracy

      |---Obwieszczenia 2009r.

            |---Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2010

            |---Zarządzenie Wójta Gminy Rewal o zapewnieniu transportu i opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi w czasie przewozu na trasie dom - szkoła - dom

            |---Środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia - Rewitalizacja zabytkowej linii nadmorskiej Kolei Wąskotorowej w Gminie Rewal

      |---Obwieszczenia 2008r.

            |---ZARZĄD POWIATU GRYFICKIEGO OGŁASZA II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH 100M OD MORZA PRZY UL KLIFOWEJ W REWALU

      |---Obwieszczenia 2007r.

      |---Obwieszczenia 2006r.

      |---Obwieszczenia 2005r.

            |---nabór pracowników

      |---Obwieszczenia 2004r.

      |---Obwieszczenia 2003r.

|---Konsultacje społeczne

      |---2019r.

            |---Konsultacje społeczne dotyczące zmiany Statu Sołectwa Pustkowo

            |---Konsultacje społeczne dotyczące zmiany Statu Sołectwa Niechorze

      |---2018r.

      |---2017r.

            |---KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE PROJEKTU "STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY REWAL NA LATA 2017- 2025"

            |---Konsultacje projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na 2017 r.

      |---2016r.

            |---Konsultacje projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na 2016 r.

|---Dla niepełnosprawnych

|---Rejestr zbiorów danych

|---Spisy powszechne

      |---NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2011

            |---Nabór na rachmistrzów spisowych - Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011

      |---POWSZECHNY SPIS ROLNY 2010

            |---Obchód przedspisowy

            |---Informacje ogólne

            |---Nabór na rachmistrza spisowego

            |---Podstawa prawna PSR

|---Wybory

      |---WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019 (26.05.2019 r.)

      |---Wybory samorządowe 2018 r.

            |---Obwodowe Komisje Wyborcze

      |---Wybory uzupełniające do Rady Gminy w okręgu wyborczym nr 13 zarządzone na dzień 02.07.2017

      |---Wybory uzupełniające do Rady Gminy w okręgu wyborczym nr 14 zarządzone na dzień 11.12.2016

      |---Wybory uzupełniające do Rady Gminy w okręgu wyborczym nr 7 zarządzone na dzień 18.09.2016

      |---Wybory sołtysa Pogorzelicy

      |---Wybory uzupełniające do Rady Gminy Rewal w okręgu wyborczym nr 15

            |---Informacja Referatu Spraw Obywatelskich

      |---Wybory do SEJMU i SENATU 2015 (25 października 2015 r.)

      |---REFERENDUM ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015r.

            |---Informacje o warunkach głosowania

      |---Wybory Ławników na lata 2016-2019

            |---Informacja dotycząca wyboru ławników na kadencję 2016-2019

      |---PONOWNE WYBORY SOŁTYSA i RADY SOŁECKIEJ SOŁECTWA NIECHORZA

      |---WYBORY PREZYDENTA RP 2015 - I i II TURA

            |---II TURA WYBORÓW - 24 maja 2015

            |---Siedziby Obwodowych Komisji Wyborczych

            |---Obwieszczenia, informacje

            |---Informacje dla wyborców

            |---Aktualności Państwowej Komisji Wyborczej

      |---Wybory do Izb Rolniczych 2015 (31.05.2015r.)

      |---WYBORY SOŁTYSÓW I RAD SOŁECKICH W GMINIE REWAL (09-22.04.2015r.)

            |---Sołectwo Rewal

            |---Sołectwo Śliwin

            |---Sołectwo Pogorzelica

            |---Sołectwo Trzęsacz

            |---Sołectwo Niechorze

            |---Sołectwo Pustkowo

            |---Sołectwo Pobierowo

      |---PONOWNE WYBORY DO RADY GMINY REWAL - okręg wyborczy Nr 1 w Pobierowie (17.05.2015r.)

            |---Uchwały Gminnej Komisji Wyborczej w Rewalu

            |---Obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Rewalu

            |---Obwieszczenia Wójta Gminy Rewal

            |---Informacje

            |---Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego

            |---Obwieszczenia Wojewody Zachodniopomorskiego

      |---WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 (16.11.2014r.)

            |---DRUKI

            |---Informacje PKW

            |---Informacje dla wyborców

            |---Informacje Referatu Spraw Obywatelskich

            |---Gminna Komisja Wyborcza w Rewalu

      |---WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014 (25.05.2014r.)

            |---Wzory i druki

            |---Głosowanie korespondencyjne

            |---Głosowanie przez pełnomocnika

            |---Informacje dla niepełnosprawnych

      |---WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY GMINY 2012

      |---WYBORY DO SEJMU I SENATU 2011

      |---WYBORY DO IZB ROLNICZYCH 2011

      |---WYBORY SOŁTYSÓW I RAD SOŁECKICH 2011

            |---Wyniki wyborów

      |---WYBORY SAMORZĄDOWE 2010

            |---Informacje Obwodowych Komisji Wyborczych o rozpoczęciu pracy w dniu głosowania

            |---Informacja o tworzeniu komitetów wyborczych dla wyborców do organów jednostek samorządu terytorialnego

            |---Informacja o zgłaszaniu list kandydatów na radnych oraz o zgłaszaniu kandydatów na wójta, burmistrza i prezydenta miasta w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r.

|---Sprawy obywatelskie

|---Druki i wnioski

      |---Planowanie przestrzenne

      |---Zdrowie i Oświata

            |---Zapewnienie transportu i opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi w czasie przewozu na trasie dom - szkoła - dom

      |---Działalność gospodarcza

            |---Rejestracja działalności gospodarczej

      |---Podatki i opłaty lokalne

            |---IR1, IR-1/A, ZR-1/B - INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO, O GRUNTACH I WSPÓŁWŁAŚCICIELACH (OSOBY FIZYCZNE)

            |---IN1, ZN-1/A - INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, DANE O NIERUCHOMOŚCIACH (OSOBY FIZYCZNE)

            |---IL1, IL-1/A - INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO, DANE O NIERUCHOMOSCIACH LEŚNYCH (OSOBY FIZYCZNE)

            |---DT-1, DT-1/A - DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH, ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI DT-1 (OSOBY PRAWNE I FIZYCZNE)

            |---DR1, IR-1/A, ZR-1/B - DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY, INFORMACJA O GRUNTACH I WSPÓŁWŁAŚCICIELACH (OSOBY PRAWNE)

            |---DL1, ZL-1/A, ZL-1/B - DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY, DANE O NIERUCHOMOSCIACH LEŚNYCH, DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH W PODATKU LEŚNYM (OSOBY PRAWNE)

            |---DN1, ZN-1/A - DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI, DANE O NIERUCHOMOŚCIACH (OSOBY PRAWNE)

      |---Inwestycje i drogownictwo

|---Przetargi

      |---Przetargi 2018

      |---Przetargi 2017

      |---Przetargi 2016

            |---11.03.2016r. Przetarg na dworce

      |---Przetargi 2015

      |---Przetargi 2014

      |---Przetargi 2013

      |---Przetargi 2012

      |---Przetargi 2011r.

            |---Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości na terenie Gminy Rewal

            |---Przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż szyn staroużytecznych i akcesoriów staroużytecznych do montażu szyn

            |---Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na dzierżawę - 10-cio letnią lokali użytkowych w centrum Rewala

            |---Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości na terenie Gminy Rewal

            |---Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na dzierżawę 30-to letnią nieruchomości z koniecznością zrealizowania inwestycji zgodnie z wykonaną przez Gminę Rewal koncepcją architektoniczną dotycząca budowy budynków o funkcji usług handlu i/lub gastronomii

            |---Przetargi na plaże

      |---Przetargi 2010r.

      |---Archiwum

            |---Przetargi 2007 r.

            |---Przetargi 2006 r.

                  |---DOSTAWA AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO, WYCISZONEGO, PRZEWOŹNEGO, 3-FAZOWEGO O MOCY 60KVA

                        |---Pytania i odpowiedzi

                  |---Wykonanie pełnej automatyzacji jednego agregatu prądotwórczego o mocy 37,5 kVA – typ ZE 266/10/

                  |---ZAPEWNIENIE CAŁODZIENNEGO WYŻYWIENIA DLA 36 OSÓB W OKRESIE SEZONU LETNIEGO 2006 W MIEJSCOWOŚCI POGORZELICA – GMINA REWAL

                  |---Wymiana 2 transformatorów 150,4kV w stacji transformatorowej z jednostek o mocy 160kVA na 400kVA na terenie oczyszczalni w Pobierowie

            |---Przetargi 2005 r.

            |---Przetargi 2004 r.

                  |---BUDOWA ZEJŚCIA NA PLAŻĘ Z ULICY SZTORMOWEJ W POGORZELICY (GMINA REWAL).doc

                  |---ADAPTACJA POMIESZCZEŃ SZKOLNYCH (ATRIUM) NA BIBLIOTEKĘ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W POBIEROWIE.doc

            |---Przetargi 2003 r.

                  |---Grudzień 2003 r.

                  |---Listopad 2003 r.

                  |---Październik 2003 r.

                  |---Wrzesień 2003 r.

                  |---Lipiec 2003 r.

                  |---Czerwiec 2003 r.

            |---Przetargi 2002 r.

|---Plany zamówień publicznych

      |---2019

      |---2018

      |---2017r.

|---Zamówienia publiczne

|---Otwarte konkursy ofert

      |---2006r.

      |---2007r.

      |---2008r.

            |---Konkursy

      |---2009r.

      |---2010r.

            |---Szkolenie pn. `Stylizacja paznokci i wizaż` dla 6 beneficjentów projektu systemowego `Aktywni=Samodzielni`

            |---Konkurs na witacz Gminy Rewal

            |---Konkurs na logo Gminy Rewal

            |---Realizacja zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

                  |---Konkurs Nr 3/2010 - Realizacja zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - lekkoatletyka

                  |---Rozstrzygnięcie konkursu 2010

      |---2011r.

            |---Ogłoszenie konkursów

                  |---Konkurs na wykonanie projektu rzeźby przestrzennej Małego Księcia i Róży w Rewalu

                        |---Załączniki

                  |---Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2011

                  |---Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki , ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na rok 2011

            |---Rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert

            |---WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWEJ NA TRASIE TRZĘSACZ (RUINY) REWAL (ul. SAPERSKA)

      |---2012r.

            |---Oprogramowanie antywirusowe

            |---Konkurs na zagospodarowanie plaży w Pogorzelicy

                  |---Załączniki

            |---Ogłoszenie ws. naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowych

            |---Ogłoszenie konkursów

                  |---Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie: profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2012 r.

                  |---ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2012 roku

                  |---ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na rok 2012

                  |---ogłoszenie o otwarym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2012 w Gminie Rewal z dnia 23 grudnia 2011 roku

      |---2013r.

            |---Zakwaterowanie ratowników WOPR Rewal

            |---Siłownie plenerowe rozstrzygnięcie konkursu

            |---Siłownia plenerowa w Pobierowie

            |---Siłownia plenerowa w Pogorzelicy

            |---Siłownia plenerowa w Niechorzu

            |---Zakwaterowanie ratowników WOPR - Rewal i Pobierowo

            |---Licencje na oprogramowanie antywirusowe

            |---System kompleksowej obsługi Urzędu Gminy z możliwością wdrożenia Elektronicznego Obiegu Dokumentów

            |---System Informacji Miejskiej

            |---Zakwaterowanie ratowników WOPR w Rewalu

            |---Tablety z etui

            |---Infrastruktura plażowa

            |---Formularz do zgłoszenia kandydata na członków komisji

      |---2019r.

      |---2018 r.

            |---Realizacja zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok

            |---Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rewal

            |---Profilaktyka zdrowia i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2018 przez podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

      |---2017r.

            |---Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych do oceny ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rewal w roku 2017 w ramach ogłoszonych otwartych konkursów ofert

            |---Realizacja zadań publicznych w zakresie wspierania przedsięwzięć artystycznych o charakterze regionalnym na rok 2017 przez podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

            |---Remont zejść plażowych

            |---Ogłoszenie ws. naboru kandydatów na członków komisji konkursowych do oceny ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rewal w roku 2017 w ramach ogłoszonych otwartych konkursów ofert

      |---2016r.

            |---Ogłoszenie ws. Naboru kandydatów na członków komisji konkursowych do oceny ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rewal w roku 2016 w ramach ogłoszonych otwartych konkursów ofert

            |---Konkursy ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz w zakresie profilaktyki zdrowia i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2016 przez podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

      |---2015r.

            |---Audyt wewnętrzny

            |---Oferta ( mały grant ) z dnia 16 marca 2015r.

      |---2014r.

            |---Dostawa urządzenia klasy UTM (firewall) do Urzędu Gminy Rewal

            |---Zakwaterowanie w Pobierowie

            |---Wznowienie licencji na oprogramowanie antywirusowe

            |---Małe granty

|---Oświadczenia majątkowe

      |---Oświadczenia 2003r. (za 2002r.)

      |---Oświadczenia 2004r. (za 2003r.)

      |---Oświadczenia 2005r. (za 2004r.)

      |---Oświadczenia 2006r. (za 2005r.)

      |---Oświadczenia 2007r. (za 2006r.)

            |---Radni

      |---Oświadczenia 2008r. (za 2007r.)

            |---Radni

      |---Oświadczenia 2009r. (za 2008r.)

      |---Oświadczenia 2010r. (za 2009r. i 2010r.)

            |---za 2009r.

                  |---RADA GMINY REWAL

            |---za 2010r. - Rada Gminy Rewal - koniec V kadencji

            |---za 2010r. - Rada Gminy Rewal - początek VI kadencji

      |---Oświadczenia 2011r. (za 2010r.)

            |---RADA GMINY REWAL

      |---Oświadczenia 2012r. (za 2011r.)

      |---Oświadczenia 2013r. (za 2012r.)

      |---Oświadczenia 2014r. (za 2013r. i 2014r.)

            |---za 2014r. - Wójt Gminy Rewal - koniec kadencji

            |---za 2014r. - Rada Gminy Rewal - koniec VI kadencji

            |---za 2013r.

      |---Oświadczenia 2015r. (za 2014r. - niepełny rok)

      |---Oświadczenia 2015r. (za 2014r. - pełny rok)

      |---Oświadczenia 2015r. (za 2015r. - niepełny rok)

      |---Oświadczenia 2016r (za cały rok 2015)

      |---Oświadczenia 2016r. (za 2016r. - niepełny rok)

      |---Oświedczenia 2017r. (za cały rok 2016)

            |---Rada Gminy Rewal

      |---Oświadczenia 2017r. (za 2017r. - niepełny rok)

      |---Oświadczenia za 2019 rok (niepełny rok)

      |---Oświadczenia za 2018 rok (za 2018 - niepełny rok)

            |---Rada Gminy Rewal - VIII Kadencja

            |---Rada Gminy Rewal

      |---Oświedczenia 2018r. (za cały rok 2017)

            |---Rada Gminy Rewal

      |---Druki

|---Informacja publiczna

      |---Złożone wnioski