Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Rewal

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zarządzenie Nr 108/2022 Wójta Gminy Rewal z dnia 22 listopada 2022r. w sprawie opracowania na rok 2023 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Rewal

Zarządzenie Nr  108/2022

Wójta Gminy Rewal

z dnia 22 listopada 2022r.

 

w sprawie opracowania na rok 2023 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Rewal

 

Na podstawie art.30 ust.1 i ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2022r. poz.559 z póź. zm.), art. 70a ust.1, ust.3  i ust. 3a ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. -Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1762 z póź. zm.) oraz § 5 i § 6 rozporządzenia MEN z dnia 23 sierpnia 2019r. w sprawie  dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe ( Dz. U z 2019r. poz.1653) w porozumieniu z dyrektorami szkół oraz po zaopiniowaniu przez związki zawodowe zrzeszające nauczycieli, zarządzam co następuje:

 

 § 1. Ustala się następujący plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli:

 

Lp.

Formy doskonalenia zawodowego

Zespół Szkolno- Przedszkolny

w Rewalu

Zespół Szkolno- Przedszkolny

w Niechorzu

1.

Udział nauczycieli w seminariach, konferencjach, wykładach, warsztatach, szkoleniach, studiach podyplomowych oraz innych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli.

         8 000 zł

      8 100 zł

2.

Wspomaganie szkół oraz sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli prowadzonych przez placówki doskonalenia nauczycieli, poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne.

        6 100 zł

     6 597 zł

                                              

                                                       RAZEM:

 

      14 100 zł

 

    14 697 zł

 

       § 2. 1. Ustala się maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez placówki doskonalenia zawodowego nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenia zawodowe nauczycieli:

  1. dla nauczycieli studiujących lub odbywających kursy kwalifikacyjne – do 2 500 zł;
  2. dla nauczycieli doskonalących się na warsztatach, seminariach, konferencjach –

 do 500 zł;

  1. szkolenia Rad Pedagogicznych – do 2 000 zł.

2.  Dofinansowanie, o którym mowa w ust.1, dotyczy w pierwszej kolejności następujących specjalności:

1) programowanie w przedszkolu

2) przyjazna matematyka- innowacyjna edukacja

3) doradztwo zawodowe

4) geografia z przyrodą

5) kreatywna praca domowa we współczesnej szkole

6) ochrona zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży

7) rozpoznawanie i praca z uczniem o obniżonym nastrojem i depresją

8) elementy pedagogiki Marii Montesorii

9) język polski jako język obcy

10) skuteczne sposoby uczenia dziecka samodyscypliny

11) odpowiedzialność prawna w zawodzie nauczyciela

12) edukacja i wspomaganie osób z autyzmem, zespołem Aspergera

 

      § 3. Prawo do dofinansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego mają nauczyciele zatrudnieni w szkołach/zespole, w tym zajmujący stanowiska kierownicze.

 

      § 4. W przypadku gdy nauczyciel zatrudniony jest w dwóch szkołach prowadzonych przez Gminę Rewal, dofinansowanie do tej samej formy doskonalenia przysługuje tylko w jednej szkole (szkole, która jest głównym miejscem zatrudnienia).

 

      § 5. Decyzje w sprawie dofinansowania formy doskonalenia nauczycieli podejmuje  dyrektor, a w przypadku dyrektora Wójt.

 

      § 6. Wykonanie zarządzenie powierza się  głównemu specjaliście ds. oświaty i dyrektorom szkół prowadzonych przez Gminę Rewal.

 

      § 7.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

                                                                                                Wójt Gminy Rewal

 

                                                                                      Konstanty Tomasz Oświęcimski

 

 

 

Sporządziła: Główny specjalista ds. oświaty -Bożena Górska

Zatwierdziła: Sekretarz gminy – Wioletta Brzezińska

Akceptacja pod względem prawnym:

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Wioletta Brzezińska

Data wytworzenia:
22 lis 2022

Osoba dodająca informacje

Tomasz Kapela

Data publikacji:
22 lis 2022, godz. 09:37

Osoba aktualizująca informacje

Tomasz Kapela

Data aktualizacji:
22 lis 2022, godz. 09:37