Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ZARZĄDZENIE NR 17/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze

ZARZĄDZENIE NR  17/2019

Wójta Gminy Rewal

z dnia 5 lutego 2019

w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze

 

 

             Na podstawie art. 13 ust. 1, 2 i 2a oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., ze zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1260; poz. 1669) w związku z art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.: Dz.U. z 2018 r., poz. 1000; Dz.U. z 2018 r., poz. 1349; Dz.U. z 2018 r., poz. 1432; Dz.U. z 2018 r., poz. 2500) zarządzam, co następuje:

 

§ 1. 1. Ogłaszam nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Rewalu – referent ds. opłat w Referacie Budżetu i Finansów.

2. Treść ogłoszenia o naborze stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Wójt Gminy Rewal

 

Konstanty Tomasz Oświęcimski

 

Załącznik do zarządzenia Nr 17 /2019

Wójta Gminy Rewal z dnia 5 lutego 2019 r.

 

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Rewal

z dnia 5 lutego 2019 r.

o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

 

 1. Nazwa i adres jednostki:

 

Urząd Gminy w Rewalu

ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal

 

 1. Określenie stanowiska urzędniczego:

 

referent ds. opłat w Referacie Budżetu i Finansów

 

 1. Wymagania związane ze stanowiskiem:

 

Wymagania niezbędne:

 

 1. Wykształcenie wyższe o profilu ekonomicznym, finanse publiczne, rachunkowość, podatki, prawo, administracyjnym.
 2. Obywatelstwo polskie,
 3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 5. Nienaganna opinia,
 6. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na powyższym stanowisku,

 

Wymagania dodatkowe:

 

 1. Doświadczenie zawodowe w wykonywaniu zadań określonych w zakresie czynności,
 2. Znajomość przepisów ustawy: o finansach publicznych oraz rozporządzeń wykonawczych do ustawy, ustawy o rachunkowości, ustawy o samorządzie gminnym oraz zasad funkcjonowania samorządu gminnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o dostępie do informacji publicznej.
 3. Znajomość przepisów prawa w zakresie rachunkowości budżetowej i sprawozdawczości budżetowej i finansowej.
 4. Znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego,
 5. Posiadanie cech osobowości takich, jak: uczciwość, życzliwość, komunikatywność, otwartość, punktualność, samodzielność, solidność, kreatywność, inicjatywa i pomysłowość, dyspozycyjność, zaangażowanie, odporność na stres, odpowiedzialność,
 6. Posiadanie umiejętności takich, jak: obsługa komputera (środowisko Windows, Microsoft Word, Microsoft Excel), obsługa urządzeń biurowych, umiejętność negocjacji, umiejętność redagowania pism, umiejętność logicznego myślenia, umiejętność stosowania przepisów prawnych.

 

 

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 

 1. Prowadzenie ewidencji dochodów budżetu gminy;
 2. Wystawianie upomnień i wezwań do zapłaty;
 3. Uzgodnienie na koniec każdego miesiąca zapisów analitycznych w zakresie realizowanych zadań;
 4. Bieżąca kontrola wyciągów bankowych i ciągłości sald oraz uzgadnianie poleceń przelewów z właściwymi dokumentami finansowymi w zakresie wyciągu bankowego;
 5. Opracowywanie danych do sprawozdawczości budżetowej;

 

 1. Miejsce pracy, warunki pracy i wymiar czasu pracy:

 

 1. Wymiar czasu pracy – pełen etat.
 2. Miejsce wykonywania pracy: Urząd Gminy Rewal, ul Mickiewicza 19, 72-344 Rewal, pomieszczenie biurowe znajdujące się na I piętrze budynku.
 3. Warunki pracy:
 1. praca biurowa, stanowisko związane z pracą przy komputerze,
 1. praca samodzielna, jak i wymagająca współpracy z pracownikami Urzędu,
 2. Termin zatrudnienia: 1 marca 2019 r.
 3. Zatrudniona osoba, która po raz pierwszy zostanie zatrudniona na stanowisku urzędniczym może zostać skierowana do odbycia służby przygotowawczej w Urzędzie, która kończy się egzaminem.

 

W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Rewalu, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6%.

 

 1. Wymagane dokumenty:

 

 1. List motywacyjny,
 2. Życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu nauki i pracy zawodowej,
 3. Kwestionariusz osobowy,
 4. Kserokopie dyplomów oraz świadectw potwierdzających wykształcenie,
 5. Kserokopie innych dokumentów potwierdzające posiadane kwalifikacje,
 6. Kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu potwierdzające doświadczenie zawodowe,
 7. Zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie o braku przeciwwskazań, zdrowotnych do wykonywania pracy na w/w stanowisku,
 8. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie oraz o braku postępowań karnych toczących się przeciwko kandydatowi,
 9. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 10. Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,
 11. Oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe oraz, o braku postępowań karnych toczących się przeciwko kandydatowi, (osoba wyłoniona w konkursie będzie zobowiązana przed zatrudnieniem dostarczyć aktualne zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego),
 12. W przypadku osób, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a  ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych - kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność potwierdzona za zgodność z oryginałem,
 13. inne dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności (nieobowiązkowo).

 

 1. Termin i miejsce składania dokumentów:

 

 1. Termin – 22 lutego 2019 r.
 2. Miejsce: Urząd Gminy w Rewalu, ul. Mickiewicza 19, pok. Nr 6 (sekretariat) z oznaczeniem oferty „Nabór – referent ds. opłat w Referacie Budżetu i Finansów;
 3. Aplikacje, które wpłyną niekompletne lub po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do urzędu). Złożone aplikacje nie podlegają zwrotowi.

 

 

 1. Inne postanowienia:
 1. Lista kandydatów, którzy złożyli oferty stanowi informację publiczną w zakresie objętych wymagań związanych ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze.
 2. Wyniki z przeprowadzonego naboru zostaną podane do publicznej wiadomości w formie informacji na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: www.bip.rewal.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rewalu.
 3. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys (CV) powinny być opatrzone klauzulą:

 

Zgodnie z art.6 usta 1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia                           27 kwietnia 2016 r ( Dz. Urz. UE l 119 z 04.05.2016 r ) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji.

 

Wyżej wymienione oświadczenia i klauzula musi być podpisana przez osobę ubiegającą się                                   o zatrudnienie.

 

Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie             o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełniają wymagań formalnych, nie będą informowane.

 

Informacja o wyniku naboru będzie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej oraz umieszczona na tablicy informacyjnej w jednostce.

 

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego będą dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru. W tym okresie kandydaci będą mogli odbierać swoje dokumenty za pokwitowaniem, nieodebrane dokumenty w ww. terminie zostaną komisyjnie zniszczone. Nie odsyłamy dokumentów kandydatom.

 

 

 

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

 

Zgodnie z art 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r              ( Dz. Urz. UE  l 119 z dnia 04.05.2016 r) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Rewal z siedzibą w Urzędzie Gminy Rewal, ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal
 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: Inspektor Ochrony Danych, ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal, tel. 91 38 49 013 lub e-mail: iod@rewal.pl) Pani/pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji na podstawie art 6 ust 1 lit a ogólnego rozporządzenia                   o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r oraz kodeksu pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
 3. Pani/pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji.
 4. Osobom, w zakresie danych osobowych ich dotyczących, przysługują prawa:
  1. prawo dostępu do danych osobowych;
  2. prawo sprostowania danych- art. 16 RODO;
  3. prawo do usunięcia danych- art. 17 RODO;
  4. prawo ograniczenia przetwarzania- art. 18 RODO;
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania- art. 21 RODO;
  6. prawo do cofnięcia zgody, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a lub art. 9 ust. 2 lit a RODO;
  7. prawo do przenoszenia danych- art. 20 RODO.
 5. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej
 7. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane
 8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Nie podanie danych osobowych uniemożliwi zawarcie umowy o pracę.
 9. Wszelkie uwagi dotyczące przetwarzania danych osobowych prosimy o zgłaszanie na adres e-mail: iod@rewal.pl

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Referent ds. opłat w Referacie Budżetu i Finansów.pdf (PDF, 361.41Kb) 2019-03-11 12:34:00 128 razy
2 Zarządzenie Nr 17_2019.pdf (PDF, 196.54Kb) 2019-02-06 13:41:20 145 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kapela 06-02-2019 13:17:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Karolina Myroniuk 06-02-2019
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kapela 11-03-2019 12:34:00