Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 44/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie składu i powoływania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rewalu oraz ustalenia regulaminu jej działania

Zarządzenie Nr 44/2019

Wójta Gminy Rewal

z dnia 1 kwietnia 2019 r.

w sprawie składu i powoływania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rewalu oraz ustalenia regulaminu jej działania

Na podstawie art.41 ust.3 i 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz.2137, Dz.U. z 2019 poz.2244) zarządzam co następuje:

 

§ 1. Powołuję Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rewalu w składzie:

1. Bresler Robert

2. Cebulak Dawid

3. Harasimowicz Anna

4. Kusztelak Anna

5. Lenarcik Katarzyna

6. Lewicka Joanna

7. Łacisz Anna

8. Smoczyk Agata

 

§ 2. Członkowie Komisji sprawują swoją funkcję do czasu odwołania lub złożenia pisemnej rezygnacji.

 

§ 3. Regulamin działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 5. Traci moc zarządzenie nr 41/2017 Wójta Gminy Rewal z dnia 12.05.2017 roku w sprawie powołania członka i zmiany składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

Wójt Gminy Rewal

Konstanty Tomasz Oświęcimski

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 44/2019

Wójta Gminy Rewal

z dnia 1 kwietnia 2019 r.

 

 

REGULAMIN DZIAŁANIA

GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

 

§ 1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rewalu powoływana jest zarządzeniem Wójta Gminy Rewal na podstawie art. 41 ust. 3 i 4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

§ 2. Regulamin określa zadania Komisji oraz tryb pracy i zasady funkcjonowania.

§ 3. W zakresie nie uregulowanym niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. poz.2244)

§ 4. W skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wchodzą osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w składzie:

1. Przewodniczący Komisji - wybierany i odwoływany zwykłą większością głosów

2. Sekretarz Komisji - Pełnomocnik Wójta ds. profilaktyki i uzależnień

3. Członkowie Komisji

§ 5. Do zadań Komisji należy w szczególności:

1.Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego:

a) inicjowanie rozmów motywujących z osobami nadużywającymi alkoholu, które zostały zgłoszone do Komisji w celu wszczęcia procedury mającej na celu nałożenie obowiązku leczenia odwykowego,

b) kierowanie na badania do biegłego celem wydania opinii o przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania zakładu leczniczego osobom, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują: rozkład pożycia rodzinnego, demoralizację małoletnich, systematyczne zakłócanie spokoju i porządku publicznego.

c) kierowanie do sądów rejonowych wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie zastosowania obowiązkowego poddania się leczeniu odwykowemu w zakładzie lecznictwa odwykowego.

2. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych oraz udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychologicznej, prawnej a w szczególności ochrona przed przemocą w rodzinie.

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych a w szczególności dla dzieci i młodzieży
a także organizowanie i prowadzenie zajęć pozaszkolnych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych

4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych, organizowanie pozaszkolnych zajęć sportowych oraz wspieranie jednostek pomocniczych w działalności służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i art. 15 ustawy  o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

6. . Występowanie do sądu w charakterze oskarżyciela publicznego.

7. Przeprowadzanie kontroli w punkach sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży.

8. Zwiększenie nadzoru nad punktami prowadzącymi sprzedaż napojów alkoholowych w zakresie sprzedaży alkoholu osobom nieletnim.

9. Opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych - zgodność lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Gminy Rewal,
o których mowa w art. 12 ust. 1 i 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

10. Opracowywanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii oraz bieżącego monitorowania realizacji zadań programu.

 

§ 6. 1. Członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rewalu przysługuje wynagrodzenie za dokonanie następujących czynności:

 1. za udział w posiedzeniu przewodniczącego GKRPA 80 zł
 2. za udział w posiedzeniu członków GKRPA 60 zł
 3. za przeprowadzenie kontroli w terenie 100 zł

2. W zakres wynagrodzenia członków Komisji wchodzi:

 • udział w posiedzeniach komisji
 • udział w kontrolach punktów sprzedaży napojów alkoholowych, sporządzanie dokumentacji
 • przeprowadzanie oględzin punktów sprzedaży, sporządzanie dokumentacji
  uczestnictwo w pracach grup roboczych i podejmowanie działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 • uczestnictwo w posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego,
 • opiniowanie wniosków w sprawie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
 • przeprowadzenie rozmów motywacyjnych,
 • przygotowywanie protokołów i notatek z przeprowadzonych rozmów,
 • prowadzenie indywidualnej dokumentacji,
 • prowadzenia monitoringu prowadzonych spraw,
 • dokonywanie czynności zobowiązujących do podjęcia leczenia (wniosek do biegłych sądowych i sądu),
 • opiniowanie i konsultowanie działań wynikających z zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 • prowadzenie przez dokumentacji działań podejmowanych przez GKRPA przez Sekretarza Komisji.

 

3. Członkom Komisji, którzy są zatrudnieni w Urzędzie Gminy bądź w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej lub innej jednostce organizacyjnej, której organem prowadzącym jest Gmina Rewal nie przysługuje wynagrodzenie za udział w posiedzeniu odbywającym się w godzinach pracy danej jednostki (nie dotyczy dna wolnego od pracy tj. urlop).

 

§ 7. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Sekretarz Komisji.

    1. Wszystkie posiedzenia Komisji są protokołowane i podpisane.
    2. Do zadań Przewodniczącego Komisji należy w szczególności:
 1. zwoływanie posiedzeń Komisji,
 2. reprezentowanie Komisji na zewnątrz,
 3. podpisywanie pism i dokumentów w sprawach należących do właściwości rzeczowej Komisji,
 4. prowadzenie posiedzeń Komisji,
 5.  ustalanie porządku terminów posiedzeń Komisji,
 6. zawiadamianie członków Komisji o wyznaczonym terminie posiedzeń,
 7.  protokołowanie posiedzeń Komisji,
 8. podpisywanie pism zapraszających na rozmowy motywacyjno – interwencyjne osób zgłoszonych do Komisji,
 9. zapraszanie (jeżeli zaistnieje taka potrzeba) na posiedzenia Komisji i do udziału w pracach Komisji osób nie będących jej członkami,
 10. wszelkie inne czynności zapewniające sprawne i zgodne z przepisami działanie Komisji.
   

§ 8. Opinie i wnioski Komisji podejmuje się w trybie głosowania.

 1. Głosowanie na posiedzeniach Komisji odbywa się w sposób jawny.
 2. Komisja rozpatruje sprawy na posiedzeniach w obecności co najmniej połowy jej Członków.
 3. Postanowienia zapadają zwykłą większością głosów. W razie równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji.

 

§ 9. Obsługę kancelaryjno - administracyjną zapewnia Sekretarz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kapela 01-04-2019 14:28:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agata Smoczyk 01-04-2019
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kapela 01-04-2019 14:31:39