Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 45/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie składu i zasad powoływania członków Rady Sportu oraz ustalenia regulaminu jej działania

Zarządzenie Nr 45/2019
Wójta Gminy Rewal

z dnia 1 kwietnia 2019 r.

w sprawie składu i zasad powoływania członków Rady Sportu oraz ustalenia regulaminu jej działania

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 30 ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r . (Dz.U. z 2018 r. poz. 1263, Dz.U. z 2018 r. poz.1669) zarządza się co następuje:

§ 1. Powołuje się Radę Sportu w Rewalu, zwaną dalej „Radą”, jako organ opiniodawczo - doradczy w sprawach dotyczących organizacji i koordynacji działań w zakresie kultury fizycznej.

§ 2. Do zadań Rady Sportu należy w szczególności :

1. opiniowanie:

a) strategii rozwoju Gminy Rewal w zakresie kultury fizycznej,

b) projektu budżetu w części dotyczącej kultury fizycznej,

c) projektów uchwał dotyczących rozwoju kultury fizycznej,

d) programów bazy sportowej na terenie Gminy Rewal,

e) planów imprez sportowych i rekreacyjnych organizowanych na terenie Gminy Rewal przez różne organizacje, dofinansowane i koordynowane przez Gminę,

2. współorganizowanie imprez sportowych,

3. inspirowanie działań w sferze kultury fizycznej oraz pomaganie w ustalaniu program imprez,

4. ustalanie zasad współpracy z towarzystwami, stowarzyszeniami, związkami i innymi podmiotami prowadzącymi działalność w kulturze fizycznej,

5. dokonywanie bieżących ocen imprez sportowo - rekreacyjnych organizowanych  w Gminie Rewal,

6. propagowanie przedsięwzięć sportowo - rekreacyjnych.

§ 3.

1. Rada składa się z 11 członków powołanych przez Wójta Gminy Rewal spośród przedstawicieli organizacji i instytucji realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wg zasad:

a) 6 członków spośród kandydatów zgłoszonych przez statutowe organy klubów sportowych działających na terenie Gminy Rewal nie więcej niż po 1 kandydacie z jednego klubu.

b) 2 pracowników Urzędu Gminy w Rewalu wskazanych przez Wójta Gminy Rewal,

c) 2 radnych delegowanych przez Radę Gminy Rewal,

    d) 1 przedstawiciela spośród nauczycieli w szkołach, wytypowanych przez dyrektorów szkół.

 

2. Ustala się następujacy skład Rady Sportu:

a) Małgorzata Ciszek-Lewicka

b) Marta Jankowska

c) Mateusz Matecki

d) Agnieszka Sołowij-Kleban

e) Szymon Toda

f) Adrian Żoła

g) Joanna Błachuta

h) Tomasz Lachawczak

i) Paweł Kaczor

j) Paweł Żoła

k) Piotr Kinka

§ 4. Regulamin działalności Rady Sportu stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi Wójta ds. Profilaktyki i Uzależnień.

§ 6. Traci moc Zarządzenie Nr 86/2015 Wójta Gminy Rewal z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Sportu, ustalenia składu i zasad powoływania jej członków oraz ustalenia regulaminu działania.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Rewal

Konstanty Tomasz Oświęcimski

 

 

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 45/2019

Wójta Gminy Rewal

z dnia 1 kwietnia 2019 r.

 

REGULAMIN DZIAŁANIA GMINNEJ RADY SPORTU

§ 1.

1. Rada Sportu, zwana dalej Radą działa w oparciu o niniejszy Regulamin.

2. Członkowie Rady wykonują swoje funkcje społecznie. Za udział w posiedzeniach nie przysługuje wynagrodzenie, ani też rekompensata za utracone zarobki.

§ 2.

1. Rada Sportu składa się z 11 członków.

2. Członków Rady powołuje i odwołuje Wójt Gminy Rewal

3. Wójt Gminy Rewal odwołuje członków Rady w przypadku:

a) cofnięcia rekomendacji przez podmiot delegujący,

b) rezygnacji członka Rady,

c) na wniosek Przewodniczącego Rady,

d) z inicjatywy własnej.

4. Kadencja Rady trwa 4 lata począwszy od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia.

5. Mandaty członków Rady wygasają z dniem zakończenia kadencji.

6. Rada ze swego grona wybiera i odwołuje zwykłą większością głosów:

a) Przewodniczącego,

b) Zastępcę przewodniczącego,

c) Sekretarza.

7. Skład Rady może być uzupełniany w trakcie trwania jej kadencji.

 

§ 3.

1. Rada obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego lub jego Zastępcę nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy.

2. Przewodniczący zwołuje posiedzenie Rady co najmniej 3 dni przed planowanym terminem posiedzenia, podając proponowany porządek lub zakres problemów mających być przedmiotem obrad.

3. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady może być dokonane telefonicznie, faxem lub mailem. W zawiadomieniu podaje się termin i miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad.

4. Pierwsze posiedzenie Rady zwołuje i prowadzi Wójt Gminy Rewal.

5. Rada sama ustala porządek obrad. Rada jest zobowiązana zająć się sprawami przedłożonymi przez Radę Gminy i Wójta.

6. Przewodniczący jest zobowiązany zwołać posiedzenie Rady w terminie 14 dni na żądanie:

a) Wójta Gminy,

b) 1/3 członków Rady,

c) Rady Gminy.

7. Przewodniczący kieruje pracą Rady, prowadzi obrady, reprezentuje na zewnątrz, zapewnia wykonywanie uchwał podjętych przez Radę.

8. Przewodniczący Rady może zapraszać na posiedzenia osoby nie będące członkami Rady, posiadające wiedze i doświadczenie zawodowe z zakresu kultury fizycznej.

§ 4.

1. Obrady są prawomocne jeżeli uczestniczy w nich co najmniej połowa członków Rady, w tym przewodniczący lub jego zastępca.

2. Rada rozstrzyga sprawy zwykłą większością głosów.

3. W przypadku równości rozstrzyga głos przewodniczącego.

§ 5.

1. Rozstrzygnięcia, wnioski i opinie Rada podejmuje w formie uchwał.

2. Uchwały Rady podpisuje przewodniczący obrad na których zostały podjęte.

3. Uchwały podjęte przez Radę obowiązują wszystkich jej członków.

4. Członek Rady glosujący przeciw podjęciu uchwały może zażądać umieszczenia

   w protokole z obrad adnotacji o odrębności jego zdania wraz z uzasadnieniem.

5. Uchwały podjęte przez Radę przedkładane są Wójtowi Gminy Rewal.

§ 6.

1. Czynności administracyjne i obsługę Rady wykonuje Sekretarz Rady.

2. Z przebiegu posiedzenia Rady sporządza się protokół, który podpisuje osoba przewodnicząca obradom oraz protokolant.

3. Do protokołu dołącza się porządek obrad, listę obecności członków i pozostałych obecnych osób oraz podjęte uchwały lub postanowienia wraz z wynikami głosowania.

4. Obsługę kancelaryjno - administracyjną Rady zapewnia Urząd Gminy w Rewalu.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kapela 01-04-2019 14:30:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agata Smoczyk 01-04-2019
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kapela 01-04-2019 14:32:52