Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia i zawiadomienie stron postępowania przed wydaniem decyzji umarzającej dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na modernizacji i przebudowie przepompowni na terenie gminy Rewal zlokalizowanych na terenie części dz. nr 460/17, 460/18 obręb Rewal-2, 919/1 obręb Niechorze, 554/34, 139/2 obręb Śliwin

Stosownie do art. 49, art. 61 ust. 1, ust. 4 i 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity:  Dz.U z 2021 r. poz. 735), zwaną dalej k.p.a. oraz w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.); zwaną dalej ustawą ooś

WÓJT GMINY REWAL

zawiadamia

o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora: Wodociągi Rewal sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Poznańskiej 31 w miejscowości Pobierowo w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na modernizacji i przebudowie przepompowni na terenie gminy Rewal zlokalizowanych na terenie części dz. nr 460/17, 460/18 obręb Rewal-2, 919/1 obręb Niechorze, 554/34, 139/2 obręb Śliwin. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach określa środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia i wydawana jest jako pierwsza z decyzji poprzedzających rozpoczęcie realizacji procesu inwestycyjnego. Aby zapewnić zgodność postanowień określonych w decyzji środowiskowej z dalszymi decyzjami, ustawodawca przyjął w art. 86 ustawy ooś, że decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający inne decyzje, wskazane w przepisie art. 72 ust. 1 i zgłoszenia wskazane w art. 72 ust. 1a ustawy ooś, w tym organ wydający pozwolenie na budowę.

               

Jednocześnie organ prowadzący postępowanie dokonał analizy merytorycznej wniosku w kontekście przesłanek uznania, czy planowana przez Spółkę inwestycja w postaci modernizacji i przebudowy przepompowni zakwalifikowana zostanie do inwestycji mogących znacząco lub mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, a zatem czy wymaga wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach czy też nie i uznał iż przedmiotowa inwestycja nie kwalifikuje się do żadnego z przedsięwzięć wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), dlatego też zgodnie z art. 10 k.p.a. organ prowadzący przed wydaniem decyzji umarzającej zawiadamia strony postępowania o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, która jest wyłożona do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Rewalu, ul. Mickiewicza 11, 72 – 344 Rewal,  pok. 2,  w godzinach pracy Urzędu. Ze względu na wprowadzone ograniczenia zarządzeniem Nr  35/2019[1]  Wójta Gminy Rewal z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie ograniczenia pracy Urzędu Gminy Rewal w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, w tym między innymi ograniczeniem związanym z bezpośrednia obsługą interesantów oraz wprowadzonym zakazem swobodnego wstępu do budynku Urzędu Gminy w Rewalu w celu ustalenia dogodnego dla Strony terminu na zapoznanie się z aktami sprawy zwracam się z prośbą o wcześniejszy kontakt pod podanym numerem telefonu: 91 38 49 044 lub (024).Strony mogą wnosić uwagi i wnioski, a ponadto złożyć odwołanie od wydanej decyzji. Uwagi i wnioski można składać w formie pisemnej w siedzibie Urzędu lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Rewal,  ul. Mickiewicza 19,  72 – 344 Rewal lub na skrzynkę ePuaP: /mowczarek/skrytka  a także złożyć ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu.

         Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10, stosuje się art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego. W związku z powyższym niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rewal oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Rewal a także wywieszone na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy Rewal oraz na słupach ogłoszeniowych w miejscu obejmującym sąsiedztwo planowanego przedsięwzięcia oraz obszaru, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia.

 

z up. WÓJTA

Mgr inż. architektury krajobrazu

KAROLINA MYRONIUK

                                                                                                                                                                    KIEROWNIK REFERATU OCHRONY ŚRODOWISKA

 

[1] Zarządzenie Nr 35/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie ograniczenia pracy Urzędu Gminy Rewal w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii dostępne jest pod adresem: http://bip.rewal.pl/dokumenty/11242

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 nr 1 - obwieszczenie - zawiadomienie o wszczeciu i zapoznanie przed wydaniem decyzji 1.2.pdf (PDF, 252.00Kb) 2021-08-16 14:17:27 7 razy
2 nr 1 - obwieszczenie - zawiadomienie o wszczeciu i zapoznanie przed wydaniem decyzji.pdf (, 252.44Kb) 2021-08-16 12:45:53 0 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karolina Myroniuk 16-08-2021 12:45:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Karolina Myroniuk 16-08-2021
Ostatnia aktualizacja: Karolina Myroniuk 16-08-2021 14:17:27