Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Obwieszczenie o wydanym postanowieniu w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji z dnia 28 lipca 2021 r., sygn..:OŚ.6220.2.2021.KM o środowiskowych uwarunkowaniach, w związku z realizacją przedsięwzięcia polegającego na budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą "Niechorze II", "Niechorze III", "Niechorze IV", "Niechorze V", "Niechorze VI" na działce nr ewid. 355 (obręb 0006) w miejscowości Niechorze, gmina Rewal

 

WÓJT GMINY REWAL

ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal

NIP 857-10-02-427, REGON 000544237

Tel. 91 38 49 011, fax. 91 38 49 029

e-mail: ug@rewal.pl

200RewalHerb.jpg

 

OŚ.6220.2.2021.KM

 

 

REWAL 17 września 2021 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Stosownie do art. 10 § 1[1] a także 49[2] oraz 113 § 1[3] ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) zwaną dalej k.p.a. oraz w  art. 74 ust. 3[4] ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania ma środowisko (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.) zwaną dalej ooś,

zawiadamia się strony[5] postępowania,

o wydanym przez Wójta gminy Rewal postanowieniu z dnia 17.09.2021 r. o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji znak: OŚ.6220.2.2021.KM z dnia 28 lipca 2021 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą „Niechorze II”, „Niechorze III”, „Niechorze IV”, „Niechorze V”, „Niechorze VI” na działce nr ewid. 355 (obręb 0006) w miejscowości Niechorze, gmina Rewal w następujący sposób:

  1. Na stronie 5 decyzji w linijce 3 uzasadnienia decyzji jest:

Dla poszczególnych elektrowni powierzchnia terenu objętego wnioskiem wyniesie: „NIECHORZE II" (do 1,0323 ha), „NIECHORZE III" (do 1,0059 ha), „NIECHORZE IV" (do 1,0 ha), „NIECHORZE V" (do 1,0 ha), „NIECHORZE VI" (do 1,0 ha).

zmienia się na:

Dla poszczególnych elektrowni powierzchnia terenu przeznaczona do przekształcenia (nie wliczając przerw między rzędami paneli, pomiędzy którymi powierzchnia nie będzie przekształcona i pozostanie biologicznie czynna) wyniesie: „NIECHORZE II" (do 1,0323 ha), „NIECHORZE III" (do 1,0059 ha), „NIECHORZE IV" (do 1,0 ha), „NIECHORZE V" (do 1,0 ha), „NIECHORZE VI" (do 1,0 ha).”

  1. Na stronie 20 w załączniku do decyzji – „charakterystyka przedsięwzięcia”  w linijce 5 charakterystyki jest:

Dla poszczególnych elektrowni powierzchnia terenu objętego wnioskiem wyniesie: „NIECHORZE II" (do 1,0323 ha), „NIECHORZE III" (do 1,0059 ha), „NIECHORZE IV" (do 1,0 ha), „NIECHORZE V" (do 1,0 ha), „NIECHORZE VI" (do 1,0 ha).

zmienia się na:

Dla poszczególnych elektrowni powierzchnia terenu przeznaczona do przekształcenia (nie wliczając przerw między rzędami paneli, pomiędzy którymi powierzchnia nie będzie przekształcona i pozostanie biologicznie czynna) wyniesie: „NIECHORZE II" (do 1,0323 ha), „NIECHORZE III" (do 1,0059 ha), „NIECHORZE IV" (do 1,0 ha), „NIECHORZE V" (do 1,0 ha), „NIECHORZE VI" (do 1,0 ha).”

  1. Pozostałe zapisy decyzji pozostają bez zmian.

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią postanowienia w pok. Nr 2, Urzędu Gminy w Rewalu, ul. Mickiewicza 11,  72 – 344 Rewal, w godzinach pracy Urzędu. Ze względu na wprowadzone ograniczenia zarządzeniem Nr 35/2019[6] Wójta Gminy Rewal z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie ograniczenia pracy Urzędu Gminy Rewal w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, w tym między innymi ograniczeniem związanym z bezpośrednia obsługą interesantów oraz wprowadzonym zakazem swobodnego wstępu do budynku Urzędu Gminy w Rewalu w celu ustalenia dogodnego dla Strony terminu na zapoznanie się z aktami sprawy zwracam się z prośbą o wcześniejszy kontakt pod podanym numerem telefonu: 91 38 49 044 lub (024).

            Od postanowienia przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego  w Szczecinie, Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin, za pośrednictwem Wójta Gminy Rewal w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Skutek doręczenia następuje z upływem 14 dni od dnia obwieszczenia. Rozpoczęcie biegu tego terminu następuje pierwszego dnia, w którym obwieszczenie zostało udostępnione publicznie.

z up. WÓJTA

mgr inż. architektury krajobrazu

KAROLINA MYRONIUK

                                                                         KIEROWNIK REFERATU OCHRONY ŚRODOWISKA

 

 

 


[1] art. 10 § 1. k.p.a. Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

[2] art. 49 § 1. k.p.a. Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.

art. 49 § 2. Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia,  w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

[3] art. 113 § 1. K.p.a. Organ administracji publicznej może z urzędu lub na żądanie strony prostować w drodze postanowienia błędy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste omyłki w wydanych przez ten organ decyzjach.

[4] art. 74 ust. 3. ooś. Jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10, stosuje się art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

[5] art. 74 ust. 3a. ooś Stroną postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariancie zaproponowanym przez wnioskodawcę, z zastrzeżeniem art. 81 ust. 1. Przez obszar ten rozumie się:

1) przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu;

2) działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub

3) działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.

[6] Zarządzenie Nr 35/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie ograniczenia pracy Urzędu Gminy Rewal w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii dostępne jest pod adresem: http://bip.rewal.pl/dokumenty/11242

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 10 - obwieszczenie o postanowieniu.pdf (PDF, 233.40Kb) 2021-09-17 14:39:47 4 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karolina Myroniuk 17-09-2021 14:39:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Karolina Myroniuk 17-09-2021
Ostatnia aktualizacja: Karolina Myroniuk 17-09-2021 14:39:47