Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie


Konkurs Nr 1/2010


Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 14, art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 11 ust. 2, art. 13, art. 14 i art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr  96 poz. 873, zm. z 2004 r. Nr 64 poz. 593, Nr 116 poz. 1203, Nr 210 poz. 2135, zm. z 2005 r. Nr 155 poz. 1298, Nr 169 poz. 1420, Nr 175 poz. 1462, Nr 249 poz. 2104, z 2006 r. Nr 94, poz.651).


Wójt Gminy Rewal

72-344 Rewal, ul. Mickiewicza 19

O g ł a s z a

otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2010

 

dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Rewal w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2010 roku.

 

I. Rodzaj zadania publicznego zgłaszanego do otwartego konkursu ofert:

 

1. piłka nożna(dzieci, grupy młodzieżowe oraz seniorzy szkolenie, udział w rozgrywkach piłki nożnej, organizacja zawodów i turniejów piłki nożnej, w tym także zajęć ogólnodostępnych.) - kwota 246 000 zł;

2. piłka nożna (oldboje- szkolenie, udział w rozgrywkach piłki nożnej, organizacja zawodów i turniejów piłki nożnej, w tym także zajęć ogólnodostępnych dla oldboi) - kwota 11 000

3. siatkówka (szkolenie, udział w rozgrywkach piłki siatkowej, organizacja zawodów i turniejów piłki siatkowej, w tym także zajęć ogólnodostępnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych) - kwota 30 000

4. badminton (szkolenie, udział w rozgrywkach badmintona, organizacja zawodów i turniejów badmintona, w tym także zajęć ogólnodostępnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych). - kwota 21 000

5. tenis stołowy (szkolenie, udział w rozgrywkach tenisa stołowego, organizacja zawodów i turniejów tenisa stołowego, w tym także zajęć ogólnodostępnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych) - kwota 16 000

6. sekcja jeździecka (organizacja i prowadzenie zajęć dla sekcji jeździeckiej, w tym dla dzieci i młodzieży) - kwota 26 000

7. lekkoatletyka (organizacja i prowadzenie zajęć sekcji lekkoatletycznej dla dzieci i młodzieży szkolnej,

w tym udział w zawodach i turniejach sportowo-rekreacyjnych) - kwota 5 0000 zł

8. sztuki walki( organizacja i prowadzenie zajęć sztuk walki, w tym dla dzieci i młodzieży) -

kwota 5 000 zł

II. Wysokość środków finansowych:

 

Na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, wyłonionych w otwartym konkursie ofert w 2010 roku Gmina Rewal przewiduje przeznaczyć kwotę w wysokości 360 000 zł, ujętą w budżecie Gminy Rewal, dział 926, rozdział 92605.

W roku 2009 na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przeznaczono kwotę 370 000 zł. (z tego na piłkę nożną 280 000zł, na siatkówkę 33 000 zł, na badminton 24 000 zł, na tenis stołowy 19 000 zł, na sekcję jeździecką 14.000 zł ).

 

III. Zasady przyznawania dotacji:

 

1. Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które łącznie spełniają następujące warunki:

1) zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców gminy Rewal lub na rzecz Gminy Rewal,

2) prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,

3) dysponują odpowiednią kadrą zdolną do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu,

4) posiadają doświadczenie oraz warunki niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu,

5) przedstawią poprawnie wypełnioną ofertę na stosownym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.

2. W przypadku udzielenia dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego wkładem własnym podmiotu realizującego zadanie oraz środkami z innych źródeł przeznaczonymi na realizację zadania nie mogą być środki finansowe pochodzące z dotacji z budżetu Gminy Rewal.

3. Na stronie tytułowej oferty należy podać rodzaj zadania publicznego zgodny z nazwą rodzaju zadania publicznego wymienionego w Rozdziale I ogłoszenia, natomiast w Rozdziale II oferty (opis zadania ) ust. 1 nazwa zadania należy podać szczegółową nazwę zadania realizowanego w ramach rodzaju zadania publicznego.

4.Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji lub z przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości.

5. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem trybów określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie.

6. Złożone oferty będą rozpatrywane pod względem formalnym przez komisję konkursową powołaną przez Wójta Gminy Rewal.

7. Oferty spełniające kryteria formalne, oceniane będą pod względem merytorycznym przez komisję konkursową powołaną przez Wójta Gminy Rewal.

8. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Rewal w formie zarządzenia.

9. Od decyzji Wójta nie przysługuje odwołanie.

10. O podjętych decyzjach składający ofertę powiadamiani będą pisemnie.

11. Przekazanie dotacji następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Rewal, a podmiotem wskazanym w zarządzeniu.

12. Jeśli w wyniku realizacji zadania ulegnie zmniejszeniu wartość zadania, odpowiedniemu zmniejszeniu może ulec wysokość dotacji z zachowaniem udziału procentowego dotacji w całkowitych kosztach zadania. Jeśli zaś ulegnie zwiększeniu całkowity koszt realizacji zadania, wysokość dotacji pozostaje bez zmian.

13. W przypadku otrzymania niższej niż wnioskowana kwota dotacji, oferent zobowiązany jest do przedłożenia korekty kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania w zakresie różnicy pomiędzy wnioskowaną, a przyznaną kwotą dotacji.

14. Z dotacji nie mogą być dofinansowane koszty nie związane z realizacją zadania, a w szczególności:

1) remonty budynków,

2) zobowiązania powstałe przed datą zawarcia umowy,

3) pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć,

4) budowa, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów,

5) działalność gospodarcza

15. Wnioskowana kwota dotacji w przypadku wsparcia realizacji zadania nie może przekroczyć 90 % całości zadania.

16. Rozstrzygnięcie konkursu podaje się do publicznej wiadomości na stronach internetowych Gminy Rewal, wywiesza na tablicy ogłoszeń w siedzibie  Urzędu oraz drukuje się w lokalnej prasie.

 

IV. Terminy i warunki realizacji zadania:

 

1. Do konkursu mogą być składane oferty, których zadania realizowane są od lutego do grudnia 2010 roku.

2. Zadania powinny być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartymi umowami oraz obowiązującymi standardami i przepisami prawa.

3. W trakcie realizacji zadań, w ramach prowadzonego nadzoru merytorycznego zwraca się szczególną uwagę na:

1) wykorzystanie przyznanych kwot dotacji zgodnie z przeznaczeniem oraz z zapisami  umów stanowiących podstawę przekazania dotacji,

2) prawidłowe, rzetelne oraz terminowe sporządzanie sprawozdań finansowych i merytorycznych,

3) oszczędne i celowe wydatkowanie przyznanych środków finansowych.

 

V. Terminy składania ofert.

 

1. Oferty należy składać z dopiskiem „Konkurs ofert- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - …(rodzaj zadania z rozdziału I)” na pierwszej stronie oferty w sekretariacie Urzędu Gminy Rewal w godz. 8.00 - 15.30,

ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal  lub za pośrednictwem poczty, w terminie 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia, tj. do dnia 21 stycznia 2010 r.

2. O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Gminy w Rewalu (decyduje data stempla pocztowego). Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie.

3. Oferta musi zostać sporządzona zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207). Wzór formularza oferty dodatkowo dostępny będzie na stronach internetowych Urzędu Gminy Rewal

4. Do oferty należy dołączyć:

1) aktualny wypis z krajowego rejestru sądowego lub odpowiednio wyciąg z ewidencji potwierdzającej status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących - ważny 3 miesiące od daty wystawienia,

2) statut organizacji lub jego kserokopię,

3) sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek zysku i strat oraz informacje dodatkowe) działalności podmiotu za ostatni rok,

4) zaświadczenie o nieposiadaniu wymagalnych zobowiązań wobec Skarbu Państwa ZUS, US )- ważne 3 miesiące od daty wystawienia,

5) oświadczenie o nie podleganiu sankcjom wynikającym z art.145 ust 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.

o finansach publicznych ( DZ.U z 20.12.2005 r. Nr 249, poz. 2104).

5. Wszystkie dokumenty przedstawione w formie kserokopii muszą zostać potwierdzone za zgodność

z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta.

 

VI. Terminy, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty

 

1. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi nie później niż w terminie do 5 lutego 2010r..

2. Odrzuceniu podlegają oferty:

1) złożone na niewłaściwych formularzach, sporządzone wadliwie, niekompletne bądź złożone po terminie,

2) nie odpowiadające zadaniom wskazanym w ogłoszeniu konkursowym,

3) dotyczące zadania, które nie jest objęte celami statutowymi podmiotu składającego ofertę,

4) złożone przez podmiot nieuprawniony do wzięcia udziału w konkursie,

3. Oferty spełniające wymogi formalne, zostaną ocenione pod względem merytorycznym. Ocenie podlegać będą:

1) jakość, sposób realizacji, możliwości kontynuacji,

2) koszty realizacji zadania,

- stosunek dotacji do wkładu własnego

- wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadnia

- stopień zabezpieczenia środków gwarantujących realizację zadania

3) wiarygodność organizatora:

- ocena finansowa wnioskodawcy,

- doświadczenie w realizacji zadań,

- posiadane zasoby materialne, kadrowe, rzeczowe potrzebne do realizacji zadania,

4) charakter, zasięg i ranga zadania

- ponadlokalny charakter zadania (wojewódzki, ogólnopolski, międzynarodowy)

- miejsce i ranga zadania w strategii Polityki Rozwoju Lokalnego

- zasięg oddziaływania imprezy (promocja gminy).

VII. Wszelkich informacji i wyjaśnień udziela Elżbieta Pekról-Cyrulik tel. 0-91 38 62 624 wew. 25 lub

0-91 38 49 025 w godz. 8-15, Urząd Gminy Rewal ul. Mickiewicza 19, pok. nr 105.

Wójt Gminy Rewal

Robert Skraburski

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 OgA_oszenie.pdf (PDF, 45.73Kb) 2009-12-22 15:22:45 470 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Owczarek 22-12-2009 15:22:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Owczarek 08-12-2009
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Owczarek 22-12-2009 15:22:45