Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

WYBORY PREZYDENTA RP 20 CZERWCA 2010r


WYBORY PREZYDENTA RP 20 CZERWCA 2010r.

W dniu 21 kwietnia 2010r. Marszałek Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej wydał postanowienie
o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 65, poz. 405), ustalając datę wyborów na niedzielę 20 czerwca 2010r.

Głosowanie zostanie przeprowadzone w godz. 6.00 - 20.00

Organizacją wyborów na terenie Gminy Rewal zajmuje się Urzędnik Wyborczy Wioletta Brzezińska.

Biuro Urzędnika Wyborczego

Urząd Gminy

ul. Mickiewicza 19

72-344 Rewal

Pok. 106

Tel. ( 91 ) 38 49 028

Fax ( 91 ) 38 49 029

e-mail: usc@rewal.pl

Biuro jest czynne w godzinach pracy Urzędu Gminy , tj.

w poniedziałek od 8.oo do 17.oo, od wtorku do piątku od 7.45 do 15.30.

INFORMACJA DLA PEŁNOMOCNIKÓW KOMITETÓW WYBORCZYCH

Zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych jest dokonywane wyłącznie przez pełnomocników komitetu wyborczego bądź upoważnione przez nich osoby. Każdy pełnomocnik może zgłosić po jednym kandydacie na członka każdej z obwodowych komisji wyborczych. Kandydatami mogą być osoby mające prawo wybierania, stale zamieszkałe na obszarze gminy Rewal - termin do 28 maja 2010r.

Zgłoszeniami zajmuje się Urzędnik Wyborczy Pani Wioletta Brzezińska

KOMUNIKAT REFERATU SPRAW OBYWATELSKICH I OBRONNOŚCI

Urząd Gminy w Rewalu informuje, że w Referacie Spraw Obywatelskich i Obronności można:

- pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania do dnia 18 czerwca 2010r.

- złożyć pisemny wniosek o dopisanie do spisu wyborców - do dnia 10 czerwca 2010r.

- złożyć wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania - do dnia 10 czerwca

2010r.

Zaświadczenie o prawie do głosowania wydaje się na żądanie wyborcy zmieniającego miejsce pobytu przed dniem głosowania. Wyborca odbiera zaświadczenie osobiście albo przez upoważnioną pisemnie osobę, jeżeli w upoważnieniu wskazano numer ewidencyjny PESEL wyborcy.

W dniu 18 czerwca 2010 roku wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania
do godz. 14.30

Do spisu wyborców mogą dopisać się wyborcy przebywający czasowo na terenie gminy Rewal w okresie obejmującym dzień głosowania oraz wyborcy nigdzie niezamieszkali, ale przebywający w Gminie Rewal.

Pełnomocnictwo do głosowania

Wyborca, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 75 lat oraz wyborca posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie organu rentowego bez względu na datę jego wydania, równoznaczne na mocy przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14 poz. 92 ze zm.), może udzielić pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu.

Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców Gminy Rewal lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania.

Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania udzielającego pełnomocnictwo, a także mąż zaufania zgłaszany przez komitet oraz kandydat na Prezydenta Rzeczypospolitej.

Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć od dwóch osób jeżeli co najmniej jedną z nich wstępny, zstępny, małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.

Akt pełnomocnictwa sporządza się na wniosek wyborcy wniesiony najpóźniej do 10 czerwca 2010 r.

Akt pełnomocnictwa do głosowania jest sporządzany w miejscu zamieszkania wyborcy udzielającego pełnomocnictwa lub jeżeli wyborca zwróci się o to we wniosku: w innym miejscu na terenie Gminy Rewal.

Jeżeli wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania nie spełnia ustawowych warunków wyborca jest wzywany, w terminie 3 dni od doręczenia wezwania, do usunięcia wad wniosku. Jeżeli wad nie można usunąć albo nie zostały usunięte w terminie następuje odmowa sporządzenia aktu, która jest sporządzana na piśmie i doręczona wraz
z uzasadnieniem wyborcy.

Wyborca ma prawo cofnięcia pełnomocnictwa do głosowania poprzez oświadczenie złożone w tut. Urzędzie najpóźniej 2 dnia przez dniem wyborów lub w dniu wyborów doręczenie oświadczenia właściwej komisji obwodowej.

Pełnomocnictwo wygasa z mocy prawa w przypadku:
- śmierci albo utraty prawa wybierania przez udzielającego pełnomocnictwa lub pełnomocnika;
- wykreślenia z rejestru wyborców Gminy Rewal pełnomocnika;
- wejście pełnomocnika w skład obwodowej komisji wyborczej właściwej dla miejsca zamieszkania wyborcy lub zostanie mężem zaufania;
- wcześniejszego osobistego zagłosowania przez udzielającego pełnomocnictwa.


Wyborców przyjmujemy w godzinach pracy Urzędu Gminy,
tj. w poniedziałek od 8.oo do 17.oo, od wtorku do piątku od 7.45 do 15.30.
pokój Nr 106

Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich i Obronności

Wioletta Brzezińska

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Wniosek_o_sporzadzenie_aktu_pelnomocnictwa_do_glosowania.doc (DOC, 58.50Kb) 2010-05-04 20:32:15 413 razy
2 Zgoda_na_przyjecie_pelnomocnictwa_do_glosowania.doc (DOC, 54.00Kb) 2010-05-04 20:32:15 422 razy
3 Wniosek_o_wpisanie_do_spisu_wyborcA_w.doc (DOC, 24.00Kb) 2010-05-04 20:32:15 450 razy
4 WYBORY_PREZYDENTA_RP_20_CZERWCA_2010r.doc (DOC, 32.00Kb) 2010-05-04 20:32:15 613 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Owczarek 04-05-2010 20:32:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Owczarek 21-04-2010
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Owczarek 12-05-2010 19:29:49