Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na dzierżawę - 10-cio letnią lokali użytkowych w centrum Rewala

Rewal , dnia 15 lipca 2011 r.

 

WÓJT GMINY REWAL

 

w oparciu o art.38, art. 40 ust. 1, pkt. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 j.t. ze zm.)

 

OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY

na dzierżawę - 10-cio letnią lokali użytkowych w centrum Rewala

 

Lp.

Adres lokalu użytkowego

Pow.

(m2)

Przeznaczenie

Cena wywoławcza

Dzierżawy rocznej brutto

(PLN)

Wadium

(PLN)

1.

Rewal

ul. Westerplatte 15 C,

przy tarasie widokowym

 

36,94

Sprzedaż

 • biżuterii z ekspozycją bursztynu,

 • odzieży markowej.

25 000

6000

2.

Pobierowo

ul. Woj. Polskiego, przy przystanku autobusowym

 

11,42

Sprzedaż

 • prasy,

 • zabawek, kosmetyków.

5 000

1000

 

Przetarg odbędzie się 19 sierpnia 2011 roku.

 

Termin wpłaty wadium i złożenia oferty 12 sierpnia 2011r.

 

Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej:

 

Część jawną przetargu przeprowadzi Komisja Przetargowa z udziałem oferentów w dniu

19 sierpnia 2011 roku o godz. 1000.

Część niejawną przetargu przeprowadzi Komisja Przetargowa bez obecności oferentów

w dniu 19 sierpnia 2011 roku poczynając od godz. 1100,

Wyniki rozstrzygnięcia przetargu zostaną ogłoszone 22 sierpnia 2011r. o godzinie 13:00 poprzez tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rewal .

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:

 

 1. dokonanie wpłaty wadium na konto: Bank Spółdzielczy Gryfice o/Rewal 14937600010010524220020009 do dnia 12 sierpnia 2011 roku .

 2. złożenie oferty do dnia 12 sierpnia 2011 roku w sekretariacie Urzędu Gminy pokój nr 6 do godziny 13 00 w zamkniętej kopercie z napisem „PRZETARG na lokal. Oferta musi zawierać następujące elementy:

 

 

CZĘŚĆ I - oznaczenie podmiotu

 

 1. w przypadku osoby fizycznej - imię, nazwisko, adres oferenta, NIP, nr pesel

 2. w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą - jak w pkt. 1 oraz - aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej ,

 3. w przypadku osób fizycznych , które przystępują do przetargu w ramach spółki cywilnej - jak w pkt. 1 oraz - umowa spółki i uchwała potwierdzająca zgodę wspólników na wydzierżawienie gruntu,

 4. w przypadku przedstawiciela osoby prawnej lub innej jednostki podlegającej obowiązkowi wpisu do KRS - komplet oryginalnych , aktualnych ( max 3 miesięcznych ) dokumentów do reprezentowania .

 5. zaświadczenie o nie zaleganiu z opłatami w ZUS i Urzędzie Skarbowym aktualnych ( max 3 miesięcznych ).

 6. zaświadczenie o nie zaleganiu z opłatami i podatkami na rzecz Gminy Rewal aktualnych ( max 3 miesięcznych )

 

CZĘŚĆ II - cześć podlegająca ocenie z zakresem punktacji jaką oferent może uzyskać

 

 1. Oferowaną wysokość rocznego czynszu dzierżawnego brutto z zachowaniem wymaganego minimalnego postąpienia w wysokości 1000 zł - dla pozycji 1ogłoszenia, 300 zł - dla pozycji 2 ogłoszenia ,

- od 1 do 10 punktów,

 1. Opis dotychczasowej działalności realizowanej przez oferenta - od 1 do 10 punktów,

 2. Opis rodzaju prowadzonej działalności realizowanej w lokalu - od 1 do 10 punktów.

 

CZĘŚĆ III

 1. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu , projektem umowy dzierżawy i przyjmuje je bez zastrzeżeń,

 2. Kopię dowodu wpłaty wadium oraz numer konta, na które zostanie zwrócone wadium w przypadku nie wygrania przetargu.

 

 

Kryterium wyboru oferenta :

 1. Kompletność złożonej oferty zgodnie z opisanymi częściami I,II,III

 2. Suma uzyskanych punktów z części II,

 

Informacje końcowe:

 

 • niestawienie się osoby wygrywającej przetarg w ciągu 7 dni w celu podpisania umowy dzierżawy spowoduje utratę wadium, a umowa zawarta zostanie z kolejnym oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę,

 • wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, którego oferta została wybrana, będzie zaliczone na poczet czynszu dzierżawy ,

 • zaoferowany czynsz dzierżawy za rok 2011 należy wnieść przed podpisaniem umowy w pełnej kwocie,

 • z projektem umowy i koncepcją architektoniczną można zapoznać się w Referacie Nieruchomości pok.107 i 108 i na stronie internetowej,

 • każdy lokal stanowi odrębny przedmiot przetargu.

 

Komisji Przetargowej przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty oraz zamknięcia przetargu bez wybrania oferty.

 

Wszelkie informacje dotyczące przetargu udzielane są w Urzędzie Gminy Rewal pok.107 i 108 tel. (091)38 62 963, (091) 38 49 021, ( 091) 38 490 19 , www.rewal.pl, e-mail: przetargi@rewal.pl

 

 

Załączniki do ogłoszenia o przetargu i umowy dzierżawy

 

REWAL

  

 

ul. Westerplatte 15C

 

  

  

  

POBIEROWO, ul. Wojska Polskiego

  

 

 

…………………………………

UMOWA DZIERŻAWY

 

zawarta dnia ………………... r. w Rewalu pomiędzy :

Gminą Rewal z siedzibą ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal reprezentowaną przez

Wójta Gminy Rewal - Roberta Skraburskiego

przy udziale Skarbnika Gminy - Seweryna Babiło

 

zwanych w dalszej części umowy Wydzierżawiającym a

 

……………………………….

córka /syn

zam. , ul.

Nr dowodu ważny do r.

PESEL

NIP

zwaną w dalszej części umowy Dzierżawcą o następującej treści:

 

§ 1.

Wydzierżawiający przekazuje a Dzierżawca przyjmuje w dzierżawę lokal użytkowy…..

w nowo wybudowanym budynku. Lokal ( dla lokali w Rewalu) jest wyposażony w następujące elementy:

 1. ogrzewanie elektryczne podłogowe,

 2. terakota ,

 3. ściany otynkowane do wykończenia,

 4. ujecie wody - umywalka.

§ 2.

Niniejszą umowę strony zawierają na okres 10 lat aąlicząc od dnia przekazania lokalu protokołem zdawczo odbiorczym.

§ 3.

 1. Roczny czynsz dzierżawy ustalony zgodnie z przeprowadzoną procedurą przetargową wynosi brutto …………. zł.

 2. Zaoferowany czynsz dzierżawy za rok 2011 należy wnieść przed podpisaniem umowy w pełnej kwocie,

 3. W następnych latach trwania umowy Dzierżawca jest zobowiązany uiszczać czynsz z góry bez uprzedniego wezwania za dany rok w terminie do 30 września każdego roku. Wpłaty należy dokonać na konto:

BS Gryfice o/Rewal 36 9376 0001 0010 5242 2002 0001

 1. Kwota ustalonego czynszu ulegać będzie corocznemu zwiększeniu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy i przyjęty zostanie zawiadomieniem przesłanym na adres dzierżawcy do dnia 31 stycznia każdego roku.

 2. Powyższe zawiadomienie stanowić będzie ostateczne ustalenie stawki czynszu za dany rok.

 3. W przypadku zwłoki z zapłatą czynszu ponad trzy miesiące Wydzierżawiający może wypowiedzieć umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia .

 

§ 4.

 

Wszelkie zmiany i ulepszenia lokalu mogą następować po uprzednim uzyskaniu zgody Właściciela lokalu i na podstawie pisemnej umowy określającej sposób rozliczeń z tego tytułu.

§ 5.

 1. Remonty bieżące lokalu Dzierżawca dokonuje na własny koszt łącznie z wymianą wyposażenia technicznego.

 2. Dzierżawca zobowiązany jest do naprawienia szkód powstałych z jego winy i osób stale z nim zamieszkujących.

 3. Dzierżawca jest zobowiązany utrzymać lokal we właściwym stanie technicznym i sanitarnym.

 4. Dzierżawca jest zobowiązany dbać i chronić przed uszkodzeniem lub dewastacją części budynku przeznaczone do wspólnego użytku oraz utrzymywać w należytym porządku otoczenie budynku.

 5. Dzierżawca jest zobowiązany dbać o utrzymanie czystości przed budynkiem wraz z wykonywaniem prac porządkowych i sprzątających.

§ 6.

Po wygaśnięciu umowy i opróżnieniu lokalu Dzierżawca jest obowiązany :

 1. odnowić lokal i dokonać w nim bieżących napraw.

 2. niezwłocznie zwrócić przedmiot dzierżawy wraz z wyposażeniem, w stanie nie pogorszonym. Dzierzawca nie odpowiada za pogorszenie będące następstwem prawidłowego używania przedmiotu dzierżawy.

§ 7.

 1. Dzierżawca zobowiązany jest do samodzielnego zawarcia odrębnych umów niezbędnych do korzystania z nieruchomości .

 2. Wszelkie zmiany i ulepszenia lokalu mogą następować po uprzednim uzyskaniu zgody Wójta.

 3. Opłaty z w/w usług oraz opłaty podatku od nieruchomości obciążają Dzierżawcę niezależnie od czynszu dzierżawy.

 4. Dzierżawca jest zobowiązany złożyć deklaracje podatkową w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy.

§ 8.

Dzierżawca bez zgody Wydzierżawiającego nie ma prawa cedowania uprawnień wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.

 

§ 9.

Wydzierżawiającemu przysługuje prawo dokonywania kontroli sposobu wykorzystania przedmiotu dzierżawy przez Dzierżawcę .

 

§ 10.

W przypadku przekroczenia uprawnień wynikających z umowy, umowa podlega rozwiązaniu bez zachowania okresu wypowiedzenia .

§ 11.

Dzierżawca zobowiązany jest do przestrzegania zasad dobrosąsiedzkich, porządku i czystości na nieruchomości .

 

§ 12.

 1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej.

 2. Wszelkie kwestie nie uregulowane treścią niniejszej umowy będą rozstrzygane według przepisów Kodeksu Cywilnego .

 

§ 13.

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron .

 

TREŚĆ UMOWY DZIERŻAWY MOŻE ULEC ZMIANIE

 

 

Strony umowy:

 1. Wójt Gminy Rewal - Robert Skraburski …………………………

 2. Skarbnik Gminy - Seweryn Babiło …………………........................

 3. ………………… .............................................................

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Ogłoszenie o przetargu na lokale użytkowe w Rewalu i Pobierowie 19 sierpnia 2011r.doc (DOC, 3.12Mb) 2011-07-16 09:45:20 1127 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Owczarek 16-07-2011 09:40:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Owczarek 16-07-2011
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Owczarek 16-07-2011 09:45:20