Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 42/11 Wójta Gminy Rewal z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie dokonywania okresowych ocen pracowników samorządowych oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Rewal


Zarządzenie Nr 42/11

Wójta Gminy Rewal

z dnia 20 lipca 2011r.

w sprawie regulaminu dokonywania okresowych ocen pracowników samorządowych oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Rewal.

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008r. Nr 2232, poz. 1458 )

zarządzam, co następuje

§ 1.

Ustalam regulamin dokonywania okresowych ocen pracowników samorządowych oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Rewal, w brzmieniu stanowiącym załącznik do zarządzenia.

§ 2.

Traci moc zarządzenie nr 5/09 Wójta Gminy Rewal z dnia 20 stycznia 2009r. w sprawie ocen kwalifikacyjnych pracowników Urzędu Gminy zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych.

§ 3.

Do ocen okresowych pracowników samorządowych oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Rewal, niezakończonych do dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Rewal.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy

Robert Skraburski

 

 

 

 

Załącznik

do zarządzenia nr 42 /2011

Wójta Gminy Rewal

z dnia 20 lipca 2011r.

 

 

R E G U L A M I N

 

dokonywania okresowych ocen pracowników samorządowych oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Rewal.

 

 

Rozdział 1

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1.

 1. Ocenom okresowym, zwanym dalej „ocenami” podlegają pracownicy samorządowi oraz kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Rewal.

 

 1. Ocen nie przeprowadza się w stosunku do osób o których mowa w ust. 1 zatrudnionych na stanowisku krócej niż 6 miesięcy.

 

 1. Zasady dokonywania ocen określa art. 27 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458), zwanej dalej „ustawą”.

 

§ 2.

 1. Oceny służą kompleksowej ocenie wyników pracy pracowników, o których mowa

w § 1 ust. 1, zwanych dalej „pracownikami”, pod kątem realizacji wytyczonych celów.

 

 1. Celem oceny jest umożliwienie optymalnego wykorzystania potencjału pracowniczego poprzez:

 1. określenie przydatności pracownika na zajmowanym stanowisku,

 2. planowanie rozwoju zawodowego pracownika,

 3. zaplanowanie wyróżnień, awansów i zmiany wynagrodzenia.

 

§ 3.

 1. Okresowych ocen dokonują bezpośredni przełożeni.

 

 1. W razie zmiany na stanowisku bezpośredniego przełożonego w trakcie okresu, w którym oceniany podlega ocenie, ocena jest sporządzana na podstawie wybranych wcześniej kryteriów oceny.

 

 1. W stosunku do kierowników i pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio podległych Wójtowi oceny mogą być dokonywane przez Komisję, którą wyznacza Wójt.

 

 1. Oceny dokonuje się przy zachowaniu zasady jawności w stosunku do ocenianego pracownika, zwanego dalej „ocenianym”.

 

 1. Bezpośredni przełożony ponosi odpowiedzialność służbową za prawidłowe przeprowadzenie oceny, w tym w szczególności za prawidłowe przygotowanie się do dokonania oceny, zachowanie terminów i formy wymaganej przez obowiązujące przepisy dla poszczególnych etapów dokonywania oceny.

 

 1. Oceniany ponosi odpowiedzialność służbową za nie podjęcie współpracy z oceniającym umożliwiającej przeprowadzenie oceny.

 

Rozdział 2

 

OKRESY, ZA KTÓRE JEST SPORZĄDZANA OCENA

 

§ 4.

 1. Oceny dokonuje się z częstotliwością raz na dwa lata, w terminie do 30 czerwca.

 2. W przypadku braku możliwości dokonania oceny, ocenę przeprowadza się za inny okres, przy czym okres ten powinien obejmować co najmniej 6 miesięcy.

 3. W przypadku przyznania ocenianemu oceny negatywnej, ponowna ocena przeprowadzana będzie przez komisję po upływie 3 miesięcy, nie później jednak niż po upływie 6 miesięcy.

 4. Od okresowej oceny ocenianemu w ciągu 7 dni od jej doręczenia przysługuje odwołanie do Wójta. Odwołanie rozpatruje się w terminie 14 dni.

 5. W celu wykonania czynności określonych w ust. 3 Wójt ustala skład Komisji.

 6. Komisja sporządza protokół uzasadniający dokonanie oceny.

 7. Po doręczeniu pracownikowi ponownej negatywnej oceny, potwierdzonej przez Komisję Wójt niezwłocznie rozwiązuje stosunek pracy z pracownikiem.

Rozdział 3

SPOSÓB DOKONYWANIA OCEN

§ 5.

 1. Okresowa ocena pracowników zatrudnionych na stanowisku urzędniczym jest sporządzana na podstawie kryteriów obowiązkowych i kryteriów wybranych przez bezpośredniego przełożonego, stanowiących załącznik nr 1 do regulaminu.

 2. Bezpośredni przełożony wybiera z wykazu kryteriów do wyboru nie mniej niż 3 i nie więcej niż 5 kryteriów oceny najistotniejszych dla prawidłowego wykonywania obowiązków na stanowisku pracy zajmowanym przez pracownika.

 3. Wybrane kryteria i informację o terminie sporządzenia oceny na piśmie oceniający wpisuje do arkusza okresowej oceny pracownika, zwanego dalej „arkuszem”. Wzór arkusza określa załącznik nr 2 do regulaminu.

 4. Przed dokonaniem oceny na piśmie bezpośredni przełożony przeprowadza rozmowę z ocenianym, nie wcześniej niż na 7 dni przed sporządzeniem oceny na piśmie.

 5. Rozmowa powinna być przeprowadzona w formie dialogu, podczas którego bezpośredni przełożony i oceniany omawiają w sposób szczegółowy wykonywanie przez ocenianego jego obowiązków, w okresie w którym podlegał ocenie, trudności napotykane przez niego podczas realizacji zadań i spełnienie przez niego kryteriów oceny.

 6. W trakcie rozmowy należy unikać:

 1. poddawania ocenie, krytyce osobowość ocenianego,

 2. porównywania ocenianego do innych osób,

 3. opierania się w swych sądach na zasłyszanych opiniach, na poprzednich ocenach i zdaniu innych osób,

 4. konfliktu z ocenianym na temat oceny jego pracy.

 1. Po dokonaniu czynności, o których mowa w ust. 3, oceniający niezwłocznie przekazuje arkusz Wójtowi w celu zatwierdzenia wybranych kryteriów oceny,

 2. Oceniający niezwłocznie przekazuje ocenianemu kopię arkusza z zatwierdzonymi kryteriami i terminem oceny.

 3. Po dokonaniu oceny oceniający niezwłocznie zapoznaje ocenianego z treścią oceny oraz pouczeniem o przysługującym ocenianemu prawie do złożenia odwołania. Zapoznanie się pracownika z oceną jest potwierdzone na arkuszu.

§ 6.

Sporządzenie oceny na piśmie polega na:

 1. Wpisaniu do arkusza opinii dotyczącej wykonywania obowiązków przez ocenianego w okresie, w którym podlegał on ocenie,

 2. Określeniu poziomu wykonywania obowiązków przez ocenianego (bardzo dobry, dobry, zadowalający lub niezadowalający),

 3. Przyznaniu oceny pozytywnej w razie bardzo dobrego, dobrego lub zadowalającego poziomu wykonywania obowiązków przez ocenianego albo przyznaniu oceny negatywnej.

§ 7.

Niezwłocznie po sporządzeniu oceny na piśmie arkusz dołącza się do akt osobowych ocenianego.

 

§ 8.

W sprawach nieuregulowanych regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o pracownikach samorządowych.

 

Wójt Gminy

Robert Skraburski

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Załącznik nr 1.doc (DOC, 71.00Kb) 2011-07-25 12:42:16 976 razy
2 Załącznik nr 2.pdf (PDF, 406.61Kb) 2011-07-25 12:42:16 1007 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Owczarek 25-07-2011 12:42:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Owczarek 25-07-2011
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Owczarek 26-07-2011 08:20:18