Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o przetargu ofertowym nieograniczonym na sprzedaż szyn staroużytecznych i akcesoriów staroużytecznych do montażu szyn


 

 

 

 

Urząd Gminy

ul. Mickiewicza 19

72-344 Rewal

Ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż

szyn staroużytecznych i

akcesoriów staroużytecznych do montażu szyn

 

 

Regulamin przetargu ofertowego nieograniczonego

na sprzedaż w dniu 26.09.2011 r.

materiałów kolejowych pochodzących z rozbiórki toru kolejowego wąskotorowego

 

 1. Przetarg wszczynany jest poprzez opublikowanie ogłoszenia o przetargu (załącznik nr 1 do regulaminu) na stronie internetowej Urzędu Gminy pod adresem www.rewal.pl, zamieszczeniu ogłoszenia prasowego (bez szczegółowego wykazu materiałów) oraz wywieszenie treści ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy (załącznik nr 2 do regulaminu).

 2. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż szyn staroużytecznych pochodzących z rozbiórki toru kolei wąskotorowej Gminy Rewal wymienionych w załączniku nr 3 do regulaminu.

 3. Istnieje możliwość oglądu przedmiotów sprzedaży, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu (Tel. 91 3842235).

 4. Urząd Gminy w Rewalu zwany dalej Sprzedającym nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotów przetargu.

 5. W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które do wyznaczonego terminu złożą pisemną ofertę (załącznik nr 4 do regulaminu) w siedzibie Sprzedającego.

 6. Udział w przetargu wymaga wniesienia wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej czyli 44 250 (czterdzieści cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt zł 0/100). Wadium należy wpłacić przelewem na konto: BS Oddział w Rewalu 14937600010010524220020009

 7. Prawidłowo wpłacone wadium, to wadium które zostanie zaksięgowane na koncie Sprzedającego do 26.09.2011 do godz. 10.00. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. W razie uchylania się zwycięzcy od zawarcia umowy (załącznik nr 5 do regulaminu) w terminie wskazanym w pkt 13, wadium ulega przepadkowi na rzecz Sprzedającego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadia zwraca się niezwłocznie. Wadium wpłacone na rachunek Sprzedawcy zostanie zwrócone uczestnikowi przelewem na rachunek bankowy wskazany przez niego, na koszt uczestnika przetargu.

 8. Nabywca ponosi wszystkie koszty dotyczące pokrycia zobowiązań związanych z przeniesieniem prawa własności przedmiotu przetargu.

 9. Przetarg przeprowadzi 4-osobowa komisja przetargowa powołana przez Wójta Gminy Rewal. Pracami komisji kieruje przewodniczący komisji przetargowej.

 10. Przetarg ma charakter publiczny i jest prowadzony w formie pisemnego przetargu ofertowego.

 11. Ceny oszacowania materiału przeznaczonego do zbycia są cenami minimalnymi.

 12. Oferent, który wygrał przetarg ofertowy, zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia w terminie wyznaczonym w zawiadomieniu o przyjęciu oferty lub 7 dni od otrzymania faktury. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpić może tylko po zapłaceniu ceny nabycia.

 13. Oferty z dopiskiem ,,Przetarg Gminy Rewal - szyny staroużyteczne” zawierające formularz ofertowy, należy dostarczyć w terminie składania ofert, tj. do dnia 26.09.2011 do godz. 10 - do Sekretariatu Urzędu Gminy ul. Mickiewicza 19 w Rewalu.

 14. Za termin złożenia ofert uważa się termin ich otrzymania przez Sekretariat Urzędu Gminy w Rewalu.

 15. Oferty nadesłane lub złożone po terminie składania ofert pozostawia się bez rozpatrzenia. Otwarcie ofert odbędzie się w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Rewal dnia 26.09.2011 r. o godz. 11.00.

 16. Komisja przetargowa sporządza protokół z przeprowadzonego przetargu. Protokół będzie zawierać informacje o:

  1. terminie i miejscu oraz rodzaju przetargu;

  2. informacje o złożonych ofertach,

  3. wyjaśnieniach i oświadczeniach złożonych przez Oferentów;

  4. ofertach dopuszczonych i niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu, wraz z uzasadnieniem;

  5. ceny zaproponowane w ofertach, wybór najkorzystniejszej oferty wraz z uzasadnieniem albo stwierdzenie o nie wybraniu żadnej z ofert;

  6. uzasadnieniu rozstrzygnięć podjętych przez komisję przetargową;

  7. imieniu, nazwisku i adresie albo nazwie lub firmie oraz siedzibie osoby, której oferta została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu;

  8. imionach i nazwiskach przewodniczącego i członków komisji przetargowej;

  9. dacie sporządzenia protokołu.

 17. Protokół przeprowadzonego przetargu sporządza się w jednym egzemplarzu, który podpisują przewodniczący i członkowie komisji przetargowej.

 18. Przetarg może się odbyć, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.

 19. Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej.

 20. Część jawna:

  1. część jawna przetargu odbywa się w obecności oferentów,

  2. przewodniczący komisji przetargowej otwiera przetarg, przekazując oferentom informacje, o przedmiocie przetargu, cenach minimalnych/wywoławczych poszczególnych przedmiotów sprzedaży, skutkach uchylenia się od podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego i umowy, możliwościach odwołania przetargu bez podania przyczyn, możliwościach dodatkowego przetargu ustnego między oferentami, którzy złożyli równorzędne, najwyższe ceny,

  3. komisja przetargowa podaje liczbę otrzymanych ofert, dokonuje otwarcia kopert z ofertami oraz sprawdza kompletność złożonych ofert, przyjmuje wyjaśnienia lub oświadczenia zgłoszone przez oferentów, weryfikuje oferty i ogłasza, które oferty zostały zakwalifikowane do części niejawnej przetargu, zawiadamia oferentów o terminie i miejscu części niejawnej przetargu, zawiadamia oferentów o przewidywanym terminie zamknięcia przetargu,

  4. przy wyborze ofert komisja przetargowa bierze pod uwagę wysokość zaoferowanych kwot.

 21. Część niejawna:

 1. w części niejawnej przetargu komisja przetargowa dokonuje szczegółowej analizy ofert oraz wybiera najkorzystniejszą z nich .

 2. komisja przetargowa odmawia zakwalifikowania ofert do części niejawnej przetargu, jeżeli nie odpowiadają warunkom przetargu, zostały złożone po wyznaczonym terminie, nie zawierają danych wymienionych w ogłoszeniu lub dane te są niekompletne, nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich treści, jeżeli niejasności lub sprzeczności nie da się usunąć.

 

 1. W przypadku złożenia równorzędnych o najwyższej wartości ofert, komisja przetargowa organizuje dodatkowy przetarg ustny ograniczony do oferentów, którzy złożyli te oferty, z kwotą postąpienia nie niższą niż 820 450 zł ( osiemset dwadzieścia tysięcy czterysta pięćdziesiąt zł) netto. Komisja zawiadamia oferentów, o których mowa w, terminie dodatkowego przetargu oraz umożliwia im zapoznanie się z treścią równorzędnych ofert.

 2. W dodatkowym przetargu ustnym ograniczonym oferenci zgłaszają ustnie kolejne postąpienia zakupu powyżej najwyższych cen zamieszczonych w równorzędnych ofertach, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie będzie dalszych postąpień.

 3. Przewodniczący Komisji przetargowej informuje uczestników, że po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte.

 4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny ustalonej w ofertach równorzędnych.

 5. Po ustaniu zgłaszania postąpień przewodniczący Komisji przetargowej wywołuje trzykrotnie ostatnią, najwyższą cenę i zamyka przetarg, a następnie ogłasza imię i nazwisko albo nazwę lub firmę osoby, która przetarg wygrała.

 6. Przetarg uważa się za rozstrzygnięty z chwilą podpisania protokołu i zapłaceniu ceny. Przewodniczący komisji przetargowej zawiadamia na piśmie wszystkich, którzy złożyli oferty, o wyniku przetargu w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

 7. Jeżeli osoba ustalona jako wygrywająca przetarg odmówi zakupu lub nie dopełni formalności uprawniających ją do zakupu, wtedy komisja przetargowa wybiera kolejnego oferenta, który zaproponował kolejną najwyższą cenę spośród pozostałych ofert. Z osobą która zaoferuje najwyższą cenę zostanie podpisana umowa sprzedaży.

 8. Sprzedawca - Urząd Gminy w Rewalu zastrzega sobie możliwość zamknięcia przetargu bez wyboru oferty oraz możliwość odwołania lub zmiany warunków przetargu bez podania przyczyn.

 9. Przekazanie przedmiotu przetargu nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy z Nabywcą i zaksięgowaniu na koncie Sprzedającego kwoty należnej za przedmiot przetargu. Cenę nabycia, pomniejszoną o wysokość wadium Nabywca uiści nie później, niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia (lub faktury VAT), przelewem na konto Sprzedającego podane w umowie stanowiącej załącznik nr 5 do Regulaminu.

 10. Przetarg nie jest organizowany w oparciu o ustawę Prawo Zamówień Publicznych.

 11. W zakresie spraw, których rozwiązanie nie jest możliwe przy zastosowaniu Regulaminu, zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

 12. Spory wynikające z zapisów Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby organizatora przetargu.

 13. Osobą upoważnioną do kontaktów z zainteresowanymi zakupem przedmiotów przetargu jest Pan Wiesław Kościelny tel. 91 3842235.

 

 

Załączniki:

załącznik nr 1 - wzór ogłoszenia o przetargu w prasie

załącznik nr 2 - wzór ogłoszenia o przetargu na afiszu

załącznik nr 3 - wykaz materiałów staroużytecznych do przetargu

załącznik nr 4 - wzór oferty

załącznik nr 5 - umowa sprzedaży Nr .......... (projekt) wraz z protokołem wydania

załącznik nr 6 - powiadomienie Oferenta o przyjęciu oferty

Rewal dnia 14.09.2011 r.

 

Urząd Gminy w Rewalu

 

Urząd Gminy ul. Mickiewicza 19

72-344 Rewal

NIP 857-10-024-27 REGON 000544237

tel. 91 3862-624 tel/fax 91 3849-029

 

Errata

do p. 22 Regulaminu przetargu ofertowego nieograniczonego na sprzedaż w dniu 26.09.2011r. szyn staroużytecznych,  

zmienia się kwotę postąpienia z 820 450 zł na 10 000 zł (dziesięć tysięcy zł).

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Załącznik nr 1.doc (DOC, 87.50Kb) 2011-09-14 09:59:09 713 razy
2 Załącznik nr 2.doc (DOC, 133.00Kb) 2011-09-14 09:59:09 697 razy
3 Załącznik nr 3.doc (DOC, 82.50Kb) 2011-09-14 09:59:09 723 razy
4 Załącznik nr 4.doc (DOC, 155.00Kb) 2011-09-14 09:59:09 698 razy
5 Załącznik nr 5.doc (DOC, 80.00Kb) 2011-09-14 09:59:09 688 razy
6 Załącznik nr 6.doc (DOC, 95.00Kb) 2011-09-14 09:59:09 656 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Owczarek 14-09-2011 09:59:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Owczarek 14-09-2011
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Owczarek 20-09-2011 12:12:49