Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie nr 55/11 Wójta Gminy Rewal z dnia 28 września 2011r. w sprawie regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Rewal


Zarządzenie Nr 55 /2011

Wójta Gminy Rewal

z dnia 28 września 2011r.

w sprawie regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Rewal.

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ) oraz art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 1996r. Nr 70, poz. 335 z póź. zm.)

zarządzam, co następuje

§ 1.

Wprowadza się w Urzędzie Gminy Rewal „Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych”, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 3.

Traci moc Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy w Rewalu z dnia 13 listopada 2003 r.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2011r.

Wójt Gminy

Robert Skraburski

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 55/2011

Wójta Gminy Rewal

z dnia 28 września 2011 r.

REGULAMIN

ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

URZĘDU GMINY REWAL

I. Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych tworzy się na podstawie przepisów:

 1. ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późn. zm.),

 2. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz. U. Nr 43, poz. 349.).

 1. Regulamin określa zasady tworzenia i przeznaczenia środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwanego dalej Funduszem, na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej oraz zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowych.

 1. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

 1. Fundusz - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Rewal,

 2. Pracodawca - Wójt Gminy Rewal,

 3. Urząd - Urząd Gminy Rewal,

 4. Komisja - Komisja Socjalna,

 5. Ustawa - ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późn. zm.)

 6. Rozporządzenie - rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz. U. Nr 43, poz. 349.).

II. űródła tworzenia funduszu

§ 2

 1. Fundusz tworzy się z corocznego odpisu podstawowego, naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych zgodnie z ustawą.

 2. Środki Funduszu mogą ulec zwiększeniu o:

  1. darowizny od osób fizycznych i prawnych,

  2. wpływy z oprocentowania pożyczek udzielonych na cele mieszkaniowe,

  3. odsetki od środków Funduszów a także ewentualnych lokat terminowych prowadzonych w ramach tego rachunku,

  4. inne środki określone w odrębnych przepisach.

 1. Środkami Funduszu administruje Pracodawca zgodnie z ustawą.

 2. Niewykorzystane w danym roku kalendarzowym środki przechodzą na rok następny.

 3. Środki funduszu przyznaje Komisja Socjalna złożona z trzech pracowników Urzędu wybrana przez pracowników i powołana zarządzeniem Pracodawcy w składzie :

    1. Przewodniczący komisji - Przedstawiciel pracowników,

    2. Członek komisji,

    3. Członek komisji.

 4. Komisja Socjalna ustala co rocznie plan rzeczowo - finansowy określający procentowy udział środków w Funduszu zgodnie z załącznikiem nr 1.

III. Przeznaczenie Funduszu

§ 3

1. Środki Funduszu przeznaczone są na:

 1. dofinansowanie wypoczynku urlopowego zorganizowanego we własnym zakresie ( świadczenie urlopowe),

 2. dofinansowanie wycieczek organizowanych przez zakład pracy,

 3. dofinansowanie inicjatyw kulturalno-oświatowych, sportowych i turystycznych, poprzez dofinansowanie lub zakup biletów,

 4. zakup talonów i świąteczna pomoc dla pracowników oraz paczki dla dzieci w wieku do 15 lat,

 5. udzielanie pomocy rzeczowej i finansowej, przeznaczonej dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej w formie zapomóg bezzwrotnych.

IV. Osoby uprawnione do korzystania z Funduszu

§ 4

 1. Ze świadczeń z Funduszu mają prawo korzystać:

 1. pracownicy zatrudnieni na podstawie: umowy o pracę , podstawie powołania, wyboru i mianowania oraz członkowie ich rodzin,

 2. pracownicy przebywający na urlopach wychowawczych, macierzyńskich, chorobowych,

 3. pracownicy młodociani, z którymi pracodawca zawarł umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego,

 4. emeryci i renciści oraz członkowie ich rodzin.

 1. Za członka rodziny uważa się osobę pozostającą z nim we wspólnym gospodarstwie domowym, to jest:

 1. współmałżonka,

 2. dzieci własne, dzieci współmałżonka, dzieci przysposobione oraz przyjęte w ramach rodziny zastępczej w wieku do ukończenia 18 lat, a w przypadku kontynuowania nauki - nie dłużej niż do ukończenia 25 lat, nie dotyczy to dzieci uczących się i jednocześnie pracujących i tych, które zawarły związek małżeński,

 3. dzieci wymienione w pkt. 2, w stosunku do których orzeczono znaczy lub umiarkowany stopień niepełnosprawności - bez względu na wiek.

V. Zasady i warunki przyznawania świadczeń socjalnych

§ 5

  1. Wnioski o przyznanie świadczenia socjalnego składa się w sekretariacie Urzędu na formularzach wg załącznika nr 2, .

  2. Wnioski o przyznanie środków funduszu rozpatruje i przyznaje Komisja zgodnie z planem rzeczowo - finansowym.

  3. Świadczenia socjalne finansowane z funduszu nie mają charakteru roszczeniowego, co oznacza, że osoby uprawnione, które nie uzyskały świadczeń wówczas, gdy się o nie ubiegały nie mogą domagać się jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.

  4. Decyzja Komisji odmawiająca dofinansowania jest ostateczna. Negatywnie zaopiniowane wnioski osób uprawnionych ubiegających się o świadczenie z funduszu wymagają uzasadnienia,

  5. Decyzja Komisji odmawiająca dofinansowania jest ostateczna.

  6. Pracodawca wypłaca świadczenie po wydaniu pozytywnej opinii przez Komisję.

  7. Komisja do końca każdego roku sporządza sprawozdanie w zakresie wskazanym w § 6 ust.2 . Sprawozdanie winno zawierać wykaz złożonych wniosków wraz z uzasadnieniem decyzji udzielenia dofinansowania lub odmowy dofinansowania. Sprawozdanie podlega ogłoszeniu podczas zebrań pracowników.

VI. Postanowienia końcowe

§ 6

Regulamin wchodzi w życie po uzgodnieniu z Przedstawicielem pracowników wybranym przez załogę do reprezentowania jej interesów.

Uzgodniono

Przedstawiciel pracowników:

Ewa Korczyńska

Wójt Gminy

Robert Skraburski

Załącznik nr 1 do „Regulaminu ZFŚS”

PLAN RZECZOWO - FINANSOWY

ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

na rok ………………….

przyjęty przez Komisję Socjalną w składzie:

       1. Przewodniczący komisji ………………………………………

       1. Członek Komisji…………………………………………………

       1. Członek Komisji…………………………………………………

Naliczony odpis na …………..rok - ………………………………………………..

Pozostało z roku poprzedniego - ………………………………………………..

ogółem ZFŚS - ……………………………………………….

PRZEZNACZENIE WYDATKÓW

% UDZIAŁ W FUNDUSZU

    1. dofinansowanie wypoczynku urlopowego zorganizowanego we własnym zakresie ( świadczenie urlopowe) %

 1. dofinansowanie wycieczek organizowanych przez zakład pracy, %

 2. dofinansowanie inicjatyw kulturalno-oświatowych, sportowych i turystycznych, poprzez dofinansowanie lub zakup biletów, %

 3. zakup talonów dla pracowników i paczek dla dzieci w wieku do 15 lat, %

 4. udzielanie pomocy rzeczowej i finansowej, przeznaczonej dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej w formie zapomóg bezzwrotnych. %

 5. nie wykorzystane środki z pkt 1,2,3,5 zwiększają środki finansowe z pkt 5

Akceptuję

Wójt Gminy

Robert Skraburski

Załącznik nr 2 do „Regulaminu ZFŚS”

……………………………………………………..

……………………………………………………..

……………………………………………………..

WNIOSEK

o przyznanie świadczenia socjalnego

Proszę o przyznanie świadczenia socjalnego : ………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………

(opis świadczenia)

……………………………………… ………………………………………………………….

(miejscowość, data) (podpis osoby składającej wniosek)

DECYZJA O PRZYZNANIU ŚWIADCZENIA

Komisja Socjalna przyznaje / nie przyznaje dla Pani/a świadczenie socjalne w wysokości

brutto ……………………………………………. zł

Przewodniczący komisji ………………………………………

Członek Komisji…………………………………………………

Członek Komisji…………………………………………………

POTWIERDZAM / NIE POTWIERDZAM DO WYPŁATY

……………………………………… ………………………………………

(miejscowość , data) Wójt Gminy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Owczarek 30-09-2011 09:03:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Owczarek 30-09-2011
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Owczarek 30-09-2011 09:03:38