Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. drogownictwa


Rewal, dn. 05.10.2011 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Na podstawie art.13 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych

(Dz. U. Nr 223, poz.1458 ) podaje się do publicznej wiadomości informację o wolnym stanowisku urzędniczym w Urzędzie Gminy Rewal na:

Stanowisko ds. drogownictwa i inwestycji drogowych w Referacie Inwestycji i Drogownictwa

W związku z powyższym ogłasza się otwarty i konkurencyjny nabór na to stanowisko.

Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy

ul. Mickiewicza 19

72-344 Rewal

Określenie stanowiska urzędniczego:

Stanowisko ds. drogownictwa i inwestycji

1 etat - pełny wymiar czasu pracy

 1. Niezbędne wymagania od kandydatów:

1) obywatelstwo polskie,

2) wykształcenie wyższe lub średnie techniczne,

3) pełna zdolność do czynności prawnych i pełne prawa publiczne,

4) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

5) dobra znajomość przepisów prawnych:

- ustawa o samorządzie gminnym,

- Kodeks postępowania administracyjnego ,

- ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych , obiektów mostowych, tuneli, przepustów, i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom , obiektom mostowym i tunelom,

6) staż pracy w samorządzie terytorialnym lub administracji państwowej: 5 lat,

7) prawo jazdy kat. B + samochód,

8) znajomość programów komputerowych - Word, Excel, Lex.

 1. Wymagania dodatkowe

 1. znajomość kosztorysowania,

 2. wysoka kultura osobista,

 3. samodzielność w podejmowaniu decyzji,

 4. komunikatywność, kreatywność,

 5. umiejętność pracy w zespole.

 1. Zadania wykonywane na stanowisku:

 1. Koordynowanie rozwoju infrastruktury dróg na terenie gminy w oparciu o drogi samorządowe ( gminne, powiatowe, wojewódzkie ),

 2. Ustalanie przebiegu dróg gminnych oraz opiniowanie przebiegu dróg powiatowych i wojewódzkich . Przygotowywanie projektów uchwał dotyczących dróg gminnych,

 3. Opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej , planów finansowania budowy, utrzymania i ochrony dróg, przepustów drogowych,

 4. Wydawanie decyzji zezwalających na zajęcie pasa drogowego, wydawanie decyzji na lokalizowanie w pasie drogowym dróg gminnych wjazdów i zjazdów oraz obiektów nie związanych z gospodarką drogową,

 5. Prowadzenie ewidencji dróg gminnych,

 6. Utrzymanie dróg gminnych w tym nawierzchni, kanalizacji deszczowej, rowów i przepustów drogowych, organizacji ruchu drogowego , utrzymania przystanków komunikacji publicznej oraz zadrzewień przydrożnych,

 7. Współdziałanie w organizowaniu prac zimowego utrzymania dróg gminnych, likwidacji skutków klęsk żywiołowych i usuwania szkód w sieci energetycznej i telekomunikacyjnej,

 8. Koordynowanie prac realizowanych na poszczególnych ulicach, ciągach pieszych i zatokach postojowych,

 9. Przeprowadzanie komisyjnych odbiorów przywrócenia pasa drogowego do stanu pierwotnego,

 10. Przeprowadzanie kontroli gwarancyjnych, wymaganie od wykonawców dokonania robót poprawkowych,

 11. Przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i ciągów pieszych,

 12. Prowadzenie rozliczeń finansowo - rzeczowych, w tym sprawdzanie obmiarów i kosztorysów powykonawczych,

 13. Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem czystości pasa drogowego oraz współpraca z zarządem dróg,

 14. Przygotowywanie dokumentacji przetargowej na inwestycje drogowe i utrzymanie dróg gminnych,

 15. Organizacja i kontrola Strefy Płatnego Parkowania oraz nadzór nad funkcjonowaniem parkometrów.

 1. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny;

 2. kwestionariusz osobowy - według wzoru dostępnego na stronie internetowej Urzędu Gminy, CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej;

 3. oświadczenie lub zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego;

 4. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;

 5. kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy;

 6. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje;

 7. Zaświadczenie lub oświadczenie o stanie zdrowia ;

 8. Referencje wskazane;

 9. oświadczenie kandydata , że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanymi z zajęciami , które wykonuje w ramach obowiązków służbowych , wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy.

5. Miejsce i termin złożenia dokumentów

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:

  1. w Urzędzie Gminy w Rewalu, ul. Mickiewicza 19, pok. Nr 6 ( sekretariat ) w godzinach pracy Urzędu,

  2. przesłać:

   1. drogą pocztową na adres Urzędu Gminy ( decyduje data stempla pocztowego )

   2. drogą elektroniczną na adres: ug@rewal.pl

Zgłoszenie należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „ Nabór na stanowisko ds. drogownictwa i inwestycji drogowych” w terminie do dnia 25 października 2011r. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Uwagi

  1. Lista kandydatów, którzy złożyli oferty stanowi informację publiczną w zakresie objętych wymagań związanych ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze.

  2. Komisyjny wybór kandydata nastąpi po przeprowadzeniu przeglądu ofert i zapoznaniu się z ich treścią. W przypadku kiedy dane zawarte w ofercie nie wystarczą do podjęcia decyzji o wyborze - przeprowadzone zostaną rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi osobami, po uprzednim zawiadomieniu.

  3. Wyniki z przeprowadzonego naboru zostaną podane do publicznej wiadomości w formie informacji na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.rewal.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rewal

4. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

5. Wszelkich informacji można uzyskać pod nr tel. 91 38 49 034.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys (CV) powinny być opatrzone klauzulą: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą   z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 z późn. zm) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz.1458)

Wójt Gminy

Robert Skraburski

   

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Małgorzata Kruszelnicka - Rogowska 07-10-2011 13:05:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Kruszelnicka - Rogowska 07-10-2011
Ostatnia aktualizacja: Małgorzata Kruszelnicka - Rogowska 07-10-2011 13:05:18