Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. promocji i turystyki w Referacie Turystyki i Promocji Gminy


Rewal, dn. 05.10.2011 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Na podstawie art.13 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych

(Dz. U. Nr 223, poz.1458 ) podaje się do publicznej wiadomości informację o wolnym stanowisku urzędniczym w Urzędzie Gminy Rewal na:

Stanowisko ds. promocji i turystyki w Referacie Turystyki i Promocji Gminy

W związku z powyższym ogłasza się otwarty i konkurencyjny nabór na to stanowisko.

Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy

ul. Mickiewicza 19

72-344 Rewal

Określenie stanowiska urzędniczego:

Stanowisko ds. turystyki i promocji gminy

2 etaty - pełny wymiar czasu pracy

 1. Niezbędne wymagania od kandydatów:

 1. obywatelstwo polskie,

 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw
  publicznych;

 3. brak skazania za przestępstwa umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne;

 4. wykształcenie wyższe,

 5. znajomość co najmniej jednego języka obcego,

 6. umiejętność redagowania tekstów,

 7. umiejętność obsługi komputera - pakiet Microsoft Office,

 8. dobra znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym, finansach publicznych, prawo prasowe, o bezpieczeństwie imprez masowych, oraz ustawy o usługach turystycznych.

 1. Wymagania dodatkowe:

 1. preferowane wykształcenie wyższe na kierunku zarządzanie marketing, dziennikarstwo, public relations.

 2. operatywność, komunikatywność,

 3. wysoka kultura osobista, duże zaangażowanie w pracę, samodzielność przy wykonywaniu zadań, samodyscyplina, kreatywność,

 4. umiejętność pracy w zespole.

 1. Zadania wykonywane na stanowisku:

 1. Gromadzenie informacji i przygotowywanie materiałów promujących gminę na zewnątrz.

 2. Koordynowanie i udział w imprezach promujących gminę (min. targi, wystawy).

 3. Organizacja szkoleń, odczytów, seminariów itp. form dla potrzeb gminy.

 4. Koordynacja i współorganizowanie imprez kulturalnych, patriotycznych, okolicznościowych, sportowych i turystycznych, których organizatorem jest Urząd Gminy w Rewalu.

 5. Opracowywanie materiałów do wydawnictw promocyjnych map i folderów, zlecenie do druku, współpraca z agencjami reklamowymi.

 6. Dbanie o wygląd i zawartość oficjalnego serwisu internetowego gminy.

 7. Redagowanie, zbieranie materiałów oraz realizacja wydruku gazety/informatora lokalnego.

 8. Prowadzenie bazy danych o gminie w tym informacja turystyczna.

 9. Współpraca z instytucjami kultury, stowarzyszeniami, zespołami artystycznymi, indywidualnymi twórcami oraz przedsiębiorcami.

 10. Współpraca z mediami lokalnymi, regionalnymi i ogólnopolskimi.

 11. Redagowanie informacji, sprostowań i polemik na artykuły prasowe dotyczące gminy.

 12. Organizowanie kontaktów z prasą podczas sytuacji kryzysowych.

 13. Zbieranie informacji niezbędnych dla prasy.

 14. Przygotowywanie przemówień, wystąpień i listów okolicznościowych .

 15. Dbałość o wizerunek gminy i urzędu.

 16. Prowadzenie spraw dotyczących herbu i logo Gminy

 17. Przygotowanie budżetu, specyfikacji przetargowych oraz prowadzenie ewidencji wydatków związanych z promocją gminy.

 18. Rozliczanie środków przyznanych na cele promocyjne.

 19. Przygotowywanie rocznych i wieloletnich planów dotyczących promocji gminy oraz stała ich aktualizacja.

 20. wykonywanie zadań określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96,poz.873), a w szczególności:
  -        opracowywanie Programu współpracy Gminy Rewal z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
  -        przygotowanie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego,
  -        egzekwowanie postanowień umowy podpisanej w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego.

 21. współpraca z organizacjami pozarządowymi.

4. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny;

 2. kwestionariusz osobowy - według wzoru dostępnego na stronie internetowej Urzędu Gminy, CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej;

 3. oświadczenie lub zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego;

 4. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;

 5. kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy;

 6. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje.

 7. Zaświadczenie lub oświadczenie o stanie zdrowia

 8. oświadczenie kandydata , że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanymi z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych , wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy.

5. Miejsce i termin złożenia dokumentów

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:

  1. w Urzędzie Gminy w Rewalu, ul. Mickiewicza 19, pok. Nr 6 ( sekretariat ) w godzinach pracy Urzędu,

  2. przesłać:

   1. drogą pocztową na adres Urzędu Gminy ( decyduje data stempla pocztowego )

   2. drogą elektroniczną na adres: ug@rewal.pl

Zgłoszenie należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „ Nabór na stanowisko ds. turystyki i promocji w terminie do dnia 25 października 2011r. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Uwagi

  1. Lista kandydatów, którzy złożyli oferty stanowi informację publiczną w zakresie objętych wymagań związanych ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze.

  2. Komisyjny wybór kandydata nastąpi po przeprowadzeniu przeglądu ofert i zapoznaniu się z ich treścią. W przypadku kiedy dane zawarte w ofercie nie wystarczą do podjęcia decyzji o wyborze - przeprowadzone zostaną rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi osobami, po uprzednim zawiadomieniu.

  3. Wyniki z przeprowadzonego naboru zostaną podane do publicznej wiadomości w formie informacji na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.rewal.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rewal

4. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

5. Wszelkich informacji można uzyskać pod nr tel. 91 38 49 022.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys (CV) powinny być opatrzone klauzulą: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą   z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 z późn. zm) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz.1458)

Wójt Gminy

Robert Skraburski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Małgorzata Kruszelnicka - Rogowska 07-10-2011 14:52:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Kruszelnicka - Rogowska 07-10-2011
Ostatnia aktualizacja: Małgorzata Kruszelnicka - Rogowska 07-10-2011 14:52:25