Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. ksiegowości budżetowej w Referacie Budżetu i Finansów

                   Rewal, dn. 05.10.2011 r.                                                             

 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE

 NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

 

Na podstawie art.13 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych

(Dz. U. Nr 223, poz.1458 ) podaje się do publicznej wiadomości informację o wolnym stanowisku urzędniczym w Urzędzie Gminy Rewal na:

 

Stanowisko  ds.  księgowości budżetowej  w Referacie Budżetu i Finansów

 

W związku z powyższym ogłasza się otwarty i konkurencyjny nabór na to stanowisko.

 

 1. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy

ul. Mickiewicza 19

72-344 Rewal

 

 1. Określenie stanowiska urzędniczego:

Stanowisko ds. księgowości budżetowej

1 etat – pełny wymiar czasu pracy

 

 

 

2. Niezbędne wymagania od kandydatów: 

 

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw
  publicznych;
 3. brak skazania za przestępstwa umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne;
 4. wykształcenie wyższe,
 5. umiejętność pracy na komputerze w zakresie obsługi programów księgowości budżetowej oraz w zakresie  Microsoft Office,
 6. dobra znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym, finansach publicznych, ordynacji podatkowej, o podatkach i opłatach lokalnych, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o rachunkowości

 

 1. Wymagania dodatkowe:

 

 1. preferowane wykształcenie wyższe na kierunku finanse, rachunkowość lub administracja samorządowa,
 2. operatywność, komunikatywność,
 3. umiejętność pracy w zespole,
 4. wysoka kultura osobista,
 5. duże zaangażowanie w pracę,
 6. samodzielność w podejmowaniu decyzji,
 7. samodyscyplina,
 8. kreatywność.

 

 

 

 

 1. Zadania wykonywane na stanowisku: 

 1. Przyjmowanie jednostkowych sprawozdań finansowych miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych)od jednostek organizacyjnych Gminy Rewal.
 2. Weryfikacja prawidłowości sporządzonych sprawozdań jednostkowych.
 3. Sporządzanie zbiorczych sprawozdań finansowych za okresy miesięczne, kwartalne, półroczne i roczne.
 4. Współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową, Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim, Krajowym Biurem Wyborczym.
 5. Czynny udział w opracowaniu i przygotowaniu projektu budżetu.
 6. Zmiany w planach finansowych jednostek organizacyjnych Gminy, sporządzane Zarządzeniami Wójta oraz uchwałami Rady Gminy w sprawie zmian w budżecie      oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu.
 7. Prowadzenie korespondencji przychodzącej i wychodzącej referatu.
 8. Dekretacja i ewidencja wydatków urzędu oraz rachunków pomocniczych.

 

 

 

4. Wymagane dokumenty:

 

 1. list motywacyjny;
 2. kwestionariusz osobowy – według wzoru dostępnego na stronie internetowej Urzędu Gminy, CV z informacjami o wykształceniu  i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej;
  1. oświadczenie lub zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego;
 3. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu  z pełni praw publicznych;
  1. kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy;
  2. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje.
  3. Zaświadczenie lub oświadczenie  o stanie zdrowia;
 4. oświadczenie kandydata , że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanymi z zajęciami,  które wykonuje w ramach obowiązków służbowych , wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającym z ustawy. 

 

 1. Miejsce i termin złożenia dokumentów

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:

 1.  w Urzędzie Gminy w Rewalu, ul. Mickiewicza 19, pok. Nr 6          ( sekretariat )      w godzinach pracy Urzędu,
 2. przesłać:
  1. drogą pocztową na adres Urzędu Gminy ( decyduje data stempla pocztowego )
  2. drogą elektroniczną na adres: ug@rewal.pl

Zgłoszenie należy złożyć  w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ Nabór na stanowisko ds. księgowości budżetowej”  w terminie do dnia 25 października 2011r.                                                                             Aplikacje, które wpłyną do Urzędu  Gminy po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

 

Uwagi

 1. Lista kandydatów, którzy złożyli oferty stanowi informację publiczną          w zakresie objętych wymagań związanych ze stanowiskiem określonym    w  ogłoszeniu          o naborze.
 2. Komisyjny wybór kandydata nastąpi po przeprowadzeniu przeglądu ofert                           i zapoznaniu się z ich treścią. W przypadku kiedy dane zawarte w ofercie nie wystarczą do podjęcia decyzji o wyborze – przeprowadzone zostaną rozmowy kwalifikacyjne  z wybranymi osobami, po uprzednim zawiadomieniu.
 3. Wyniki z przeprowadzonego naboru zostaną podane do publicznej wiadomości     w formie informacji  na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.rewal.ploraz na tablicy ogłoszeń                w Urzędzie Gminy Rewal

4.   Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

5.   Wszelkich informacji można uzyskać pod nr tel. 91 38 49 035.

 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys (CV) powinny być opatrzone klauzulą: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą   z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 z późn. zm) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz.1458)

 

 

   Wójt Gminy

 

Robert Skraburski

   

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Małgorzata Kruszelnicka - Rogowska 07-10-2011 15:02:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Kruszelnicka - Rogowska 07-10-2011
Ostatnia aktualizacja: Małgorzata Kruszelnicka - Rogowska 07-10-2011 15:03:59