Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 59/2011 Wójta Gminy Rewal z dnia 30 września 2011 w sprawie ustalenia Regulaminu Konkursu Nauczyciel Roku


Zarządzenie nr 59 /2011

Wójta Gminy Rewal

z dnia 30 września 2011roku

w sprawie wprowadzenia regulaminu konkursu Nauczyciel Roku

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

( DZ.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 - z późn. zm. )

zarządzam co następuje:

§ 1

Wprowadza się regulamin konkursu Nauczyciel Roku, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. edukacji i zdrowia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Robert Skraburski

Załącznik Nr1 do Zarządzenia nr 59/2011

Wójta Gminy Rewal

z dnia 30 września 2011r.

Regulamin konkursu

Nauczyciel Roku

§1

Postanowienia ogólne

  1. Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą:

Nauczyciel Roku.

  1. Organizatorem Konkursu jest Wójt Gminy Rewal.

  2. Konkurs będzie odbywał się co roku.

  3. Celem Konkursu jest wyłonienie Nauczyciela, który można wskazać za wzór

nauczycieli.

§ 2

Uczestnicy Konkursu

  1. Uczestnikiem Konkursu może być każdy nauczyciel zatrudniony w przedszkolu, szkole podstawowej, gimnazjum na obszarze Gminy Rewal.

§3

Przystąpienie do Konkursu

1 ) Do udziału w Konkursie konieczne jest przygotowanie przez Dyrektorów Szkół informacji na temat nominowanych nauczycieli w Konkursie Nauczyciel Roku wg kryteriów, załącznik Nr 1 do regulaminu.

2 ) Z każdej szkoły może być zgłoszony tylko jeden kandydat.

3 ) Uczestnik Konkursu obowiązany jest do złożenia w formie pisemnej oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

4 ) Zakończenie przyjmowania formularzy zgłoszeniowych przez organizatora nastąpi 30 września danego roku.

5 ) Przystąpienie do Konkursu na warunkach określonych niniejszym Regulaminem oznacza zgodę na udział w Konkursie na warunkach Regulaminu.

§ 4

Zasady Konkursu

1 ) Wójt Gminy może powołać Komisję, która dokona wyboru Nauczyciela Roku -zarządzeniem.

2 ) Spośród zgłoszonych kandydatów do tytułu Nauczyciela Roku Komisja bierze pod uwagę w szczególności szeroko rozumiane osiągnięcia wychowawcze i dydaktyczne kandydatów, postawę, zaangażowanie, promowanie pozytywnych wzorców zachowań kierując się kryteriami - załącznik Nr 1 .

3 ) Spośród nominowanych nauczycieli Komisja na podstawie kryteriów wybiera Nauczyciela Roku.

4 ) Nauczyciel, który w latach ubiegłych zdobył tytuł Nauczyciela Roku może być nominowany po raz kolejny.

§ 5

Nagrody

1 ) Wszystkie nagrody przewidziane w Konkursie funduje Wójt Gminy Rewal

2 ) Komisja ma prawo przyznać nominowanym nauczycielom w porozumieniu z Wójtem Gminy inne wyróżnienia i tytuły.

§ 6

Rozstrzygnięcie Konkursu

1 ) Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie do dnia 13 października danego roku.

2 ) Komisja sporządza protokół z posiedzenia i rozstrzygnięcia Konkursu, wskazując Nauczyciela Roku.

§ 8

Ogłoszenie wyników

1 ) Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone podczas uroczystej Gali z okazji Dnia Edukacji Narodowej w październiku danego roku.

§9

Postanowienia końcowe

1 ) Organizator z ważnych powodów zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu.

2 ) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie niewłaściwych danych przez Uczestników Konkursu.

3 ) Formularze zgłoszeniowe przesłane na adres Organizatora stanowią własność Organizatora Konkursu i nie podlegają zwrotowi.

4 ) Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Konkursu będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Małgorzata Kruszelnicka - Rogowska 10-10-2011 10:01:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Kruszelnicka - Rogowska 10-10-2011
Ostatnia aktualizacja: Małgorzata Kruszelnicka - Rogowska 10-10-2011 10:01:39