Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownika administracyjnego Straży Gminnej


Ogłoszenie

Wójta Gminy Rewal

z dnia 19 października 2011r.

o naborze na wolne stanowisko urzędniczeNa podstawie art.13 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych

(Dz. U. Nr 223, poz.1458 ) podaje się do publicznej wiadomości informację o wolnym stanowisku urzędniczym w Urzędzie Gminy Rewal na:

Stanowisko pracownika administracyjnego Straży Gminnej

W związku z powyższym ogłasza się otwarty i konkurencyjny nabór na to stanowisko.

 1. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy

ul. Mickiewicza 19

72-344 Rewal

 1. Określenie stanowiska urzędniczego:

Stanowisko pracownika administracyjnego Straży Gminnej

1 etat - pełny wymiar czasu pracy

 1. Wymagania związane ze stanowiskiem

Wymagania niezbędne

  1. posiadanie obywatelstwa polskiego,

  2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

  3. wykształcenie wyższe,

  4. brak skazania kandydata prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

  5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na powyższym stanowisku,

  6. znajomość kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość przepisów prawnych (ustaw i aktów wykonawczych) regulujących funkcjonowanie samorządu a w szczególności ustaw:

   1. o pracownikach samorządowych,

   2. o ochronie danych osobowych,

   3. o ochronie informacji niejawnych,

   4. kodeks postepowania administracyjnego

 1. preferowane wykształcenie wyższe o specjalności: ekonomia, administracja,

 2. biegła znajomość obsługi komputera (MS OFFice, exel, internet, poczta elektroniczna),

 3. samodzielność i komunikatywność,

 4. umiejętność pracy w zespole,

 5. umiejętność sporządzania dokumentacji urzędniczej,

 6. dyspozycyjność, wysoka kultura osobista.

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku

 1. Obsługa radarowego systemu kontroli prędkości pojazdów.

2. Przeprowadzanie postępowania mandatowego i innych środków przymusu

w przypadku przekroczenia prędkości.

3. Obsługa finansowa elektronicznego systemu parkowania.

 1. Przygotowywanie projektów wniosków do sądów

 1. Wymagane dokumenty:

  1. list motywacyjny,

  2. życiorys (CV),

  3. potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dyplomów, świadectw ukończenia szkół potwierdzających wykształcenie,

  4. potwierdzone za zgodność z oryginałem inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności,

  5. potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie świadectw pracy,

  6. zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie o braku przeciwwskazań , zdrowotnych do wykonywania pracy na w/w stanowisku,

  7. oryginał kwestionariusza osobowego,

  8. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie oraz że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,

  9. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

  10. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o pracownikach samorządowych,

 1. Składanie dokumentów

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:

  1. w Urzędzie Gminy w Rewalu, ul. Mickiewicza 19, pok. Nr 6 ( sekretariat ) w godzinach pracy Urzędu,

  2. przesłać:

   1. drogą pocztową na adres Urzędu Gminy ( decyduje data stempla pocztowego )

   2. drogą elektroniczną na adres: ug@rewal.pl

Zgłoszenie należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ Nabór na

stanowisko pracownika administracyjnego Straży Gminnej. w terminie do dnia

31 października 2011r.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy po wyżej określonym terminie, nie

będą rozpatrywane.

 1. Uwagi

  1. Lista kandydatów, którzy złożyli oferty stanowi informację publiczną w zakresie objętych wymagań związanych ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze.

  2. Komisyjny wybór kandydata nastąpi po przeprowadzeniu przeglądu ofert i zapoznaniu się z ich treścią. W przypadku kiedy dane zawarte w ofercie nie wystarczą do podjęcia decyzji o wyborze - przeprowadzone zostaną rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi osobami, po uprzednim zawiadomieniu.

  3. Wyniki z przeprowadzonego naboru zostaną podane do publicznej wiadomości w formie informacji na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.rewal.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rewal

4. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

5. Wszelkich informacji można uzyskać pod nr tel. 91 38 49 022.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys (CV) powinny być opatrzone klauzulą: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą   z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 z późn. zm) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz.1458)

Wójt Gminy

Robert Skraburski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Małgorzata Kruszelnicka - Rogowska 19-10-2011 18:45:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Kruszelnicka - Rogowska 19-10-2011
Ostatnia aktualizacja: Małgorzata Kruszelnicka - Rogowska 19-10-2011 18:45:12