Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 66/11 Wójta Gminy Rewal z dnia 15 listopada 2011roku w sprawie składu i zasad powoływania członków Rady Sportu oraz ustalenia regulaminu jej działania


Zarządzenie Nr 66/11

Wójta Gminy Rewal

z dnia 15 listopada 2011roku


w sprawie składu i zasad powoływania członków Rady Sportu oraz ustalenia regulaminu jej działania.


Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 30 ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 127,poz. 857 z późn. zm.)

zarządza się co następuje:


§ 1.

Powołuje się Radę Sportu w Rewalu, zwaną dalej „Radą”, jako organ opiniodawczo - doradczy w sprawach dotyczących organizacji i koordynacji działań w zakresie kultury fizycznej.

§ 2.

1. Do zadań Rady Sportu należy w szczególności :

 1. opiniowanie:

  1. strategii rozwoju Gminy Rewal w zakresie kultury fizycznej,

  2. projektu budżetu w części dotyczącej kultury fizycznej,

  3. projektów uchwał dotyczących rozwoju kultury fizycznej,

  4. programów bazy sportowej na terenie Gminy Rewal,

  5. planów imprez sportowych i rekreacyjnych organizowanych na terenie Gminy Rewal przez różne organizacje, dofinansowane i koordynowane przez Gminę,

 2. współorganizowanie imprez sportowych,

 3. inspirowanie działań w sferze kultury fizycznej oraz pomaganie w ustalaniu programu imprez,

 4. ustalanie zasad współpracy z towarzystwami, stowarzyszeniami, związkami i innymi podmiotami prowadzącymi działalność w kulturze fizycznej,

 5. dokonywanie bieżących ocen imprez sportowo - rekreacyjnych organizowanych w Gminie Rewal,

 6. propagowanie przedsięwzięć sportowo - rekreacyjnych.

§ 3.

1. Rada składa się z 12 członków powołanych przez Wójta Gminy Rewal spośród przedstawicieli organizacji i instytucji realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej
i sportu wg zasad:

 1. 7 członków spośród kandydatów zgłoszonych przez statutowe organy klubów sportowych działających na terenie Gminy nie więcej niż po 1 kandydacie z jednego klubu ( sekcji ),

 2. 1 pracownika Urzędu Gminy i 1 pracownika CIPR, wskazanego przez Wójta,

 3. 2 radnych delegowanych przez Radę Gminy,

 4. 1 przedstawiciela spośród nauczycieli w szkołach, wytypowanych prze dyrektorów szkół.

2. Ustala się skład Rady Sportu:

 1. Ciszek - Lewicka Małgorzata

 2. Gutowski Ryszard

 3. Jędrzejko Jacek

 4. Kruszelnicka - Rogowska Małgorzata

 5. Malczewski Wojciech

 6. Molenda Lucjan

 7. Ośliślok Krzysztof

 8. Pietrasik Paweł

 9. Rybacki Artur

 10. Tuła Bogusław

 11. Wojtowicz Michał

 12. Żoła Adrian


§ 4.

Regulamin działalności Rady Sportu stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

Wykonanie Zarządzenia powierza się inspektorowi ds. edukacji i zdrowia. W Gminie Rewal.

§ 6.

Traci moc Zarządzenie Nr 06/2008 Wójta Gminy Rewal z dnia 21 stycznia 2008 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Sportu, ustalenia składu i zasad powoływania jej członków oraz ustalenia regulaminu działania.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 66/2011

Wójta Gminy Rewal

z dnia 15 listopada 2011 r.

REGULAMIN DZIAŁANIA GMINNEJ RADY SPORTU

§ 1.

1. Rada Sportu, zwana dalej Radą działa w oparciu o niniejszy Regulamin.

2. Członkowie Rady wykonują swoje funkcje społecznie. Za udział w posiedzeniach nie

przysługuje wynagrodzenie, ani też rekompensata za utracone zarobki.

§ 2.

1. Rada Sportu składa się z 12 członków.

2. Członków Rady powołuje i odwołuje Wójta Gminy Rewal

3. Wójt Gminy Rewal odwołuje członków Rady w przypadku:

a) cofnięcia rekomendacji przez podmiot delegujący,

b) rezygnacji członka Rady,

c) na wniosek Przewodniczącego Rady,

d) z inicjatywy własnej.

4. Kadencja Rady trwa 4 lata począwszy od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia.

5. Mandaty członków Rady wygasają z dniem zakończenia kadencji.

6. Rada ze swego grona wybiera i odwołuje zwykłą większością głosów:

a) Przewodniczącego,

b) Zastępcę przewodniczącego,

c) Sekretarza.

7. Skład Rady może być uzupełniany w trakcie trwania jej kadencji.

§ 3.

1. Rada obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego lub jego Zastępcę

nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy.

2. Przewodniczący zwołuje posiedzenie Rady co najmniej 3 dni przed planowanym terminem

posiedzenia, podając proponowany porządek lub zakres problemów mających być

przedmiotem obrad.

3. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady może być dokonane telefonicznie, faxem lub mailem.

W zawiadomieniu podaje się termin i miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek

obrad.

4. Pierwsze posiedzenie Rady zwołuje i prowadzi Wójt Gminy Rewal.

5. Rada sama ustala porządek obrad. Rada jest zobowiązana zająć się sprawami

przedłożonymi przez Radę Gminy i Wójta.

6. Przewodniczący jest zobowiązany zwołać posiedzenie Rady w terminie 14 dni na żądanie:

 1. Wójta Gminy,

 2. 1/3 członków Rady,

 3. Rady Gminy.

7. Przewodniczący kieruje pracą Rady, prowadzi obrady, reprezentuje na zewnątrz, zapewnia

wykonywanie uchwał podjętych przez Radę.

8. Przewodniczący Rady może zapraszać na posiedzenia osoby nie będące członkami Rady,

posiadające wiedze i doświadczenie zawodowe z zakresu kultury fizycznej.

§ 4.

1. Obrady są prawomocne jeżeli uczestniczy w nich co najmniej połowa członków Rady,

w tym przewodniczący lub jego zastępca.

2. Rada rozstrzyga sprawy zwykłą większością głosów.

3. W przypadku równości rozstrzyga głos przewodniczącego.

§ 5.

 1. Rozstrzygnięcia, wnioski i opinie Rada podejmuje w formie uchwał.

 2. Uchwały Rady podpisuje przewodniczący obrad na których zostały podjęte.

 3. Uchwały podjęte przez Radę obowiązują wszystkich jej członków.

 4. Członek Rady glosujący przeciw podjęciu uchwały może zażądać umieszczenia

w protokole z obrad adnotacji o odrębności jego zdania wraz z uzasadnieniem.

 1. Uchwały podjęte przez Radę przedkładane są Wójtowi Gminy Rewal.

§ 6.

 1. Czynności administracyjne i obsługę Rady wykonuje Sekretarz Rady.

 2. Z przebiegu posiedzenia Rady sporządza się protokół, który podpisuje osoba

przewodnicząca obradom oraz protokolant.

 1. Do protokołu dołącza się porządek obrad, listę obecności członków i pozostałych obecnych osób oraz podjęte uchwały lub postanowienia wraz z wynikami głosowania.

 2. Obsługę kancelaryjno - administracyjną Rady zapewnia Urząd Gminy w Rewalu.

Wójt Gminy Rewal

Robert Skraburski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Małgorzata Kruszelnicka - Rogowska 18-11-2011 14:26:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Kruszelnicka - Rogowska 18-11-2011
Ostatnia aktualizacja: Małgorzata Kruszelnicka - Rogowska 18-11-2011 14:26:26