Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia - Regulamin wynagradzania


Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 32/2011

Wójta Gminy Rewal

z dnia 05 lipca 2011r.

Regulamin wynagradzania

pracowników Urzędu Gminy w Rewalu

Regulamin wynagradzania, zwany dalej regulaminem, został ustalony na podstawie:

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Regulamin określa:

 • wymagania kwalifikacyjne pracowników,

 • szczegółowe warunki wynagradzania, w tym maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego,

 • warunki przyznawania oraz warunki i sposób wypłacania premii i nagród innych niż nagroda jubileuszowa,

 • warunki i sposób przyznawania dodatku funkcyjnego i specjalnego.

§ 2

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

 1. ustawie - rozumie się przez to ustawę z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,

 2. rozporządzeniu - rozumie się przez to rozporządzenie Rady Ministrów z 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych,

 3. urzędzie - rozumie się przez to Urząd Gminy w Rewalu,

 4. kierowniku urzędu - rozumie się przez to Wójta Gminy Rewal,

 5. pracodawcy - rozumie się przez to Urząd Gminy w Rewalu,

 6. pracowniku - rozumie się przez to osobę zatrudnioną w Urzędzie Gminy w Rewalu na podstawie umowy o pracę, z wyjątkiem osób zarządzających urzędem, według art. 128 § 2 pkt 2 kodeksu pracy,

 7. najniższym wynagrodzeniu zasadniczym - rozumie się stawkę minimalnego wynagrodzenia zasadniczego określonego w I kategorii zaszeregowania, w załączniku nr 1 do rozporządzenia,

 8. referacie - rozumie się wyodrębnioną komórkę organizacyjną,

 9. budżecie - rozumie się przez to plan finansowy Urzędu Gminy w Rewalu,

 10. regulaminie - rozumie się przez to Regulamin wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Rewalu.

§ 3

 1. Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy nie może być niższe od wynagrodzenia ustalonego zgodnie z ustawą z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (DzU nr 200, poz. 1679 ze zm.).

 2. Pracownikowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy przysługuje wynagrodzenie zasadnicze i inne składniki wynagrodzenia w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy określonego w umowie o pracę. Wysokość minimalnego wynagrodzenia takiego pracownika ustala się w kwocie proporcjonalnej do liczby godzin pracy przypadającej do przepracowania przez pracownika w danym miesiącu, biorąc za podstawę wysokość minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U nr 200, poz. 1679 ze zm.).

 3. Minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę określa Rozporządzenie Rady Ministrów
  z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych ( Dz. U. Nr 50, poz. 398 ) - w Tabeli IV oraz w Regulaminie.

 4. Stawka wynagrodzenia zasadniczego wynika z kategorii zaszeregowania stanowiska, na którym pracownik zostaje zatrudniony.

 5. Kategorię zaszeregowania ustala się adekwatnie do kwalifikacji, odpowiedzialności i zakresu zadań pracownika wg grup stanowisk.

 6. Wynagrodzenie zasadnicze ustalane jest każdorazowo w umowie o pracę poprzez wskazanie kategorii zaszeregowania i oznaczenie kwoty należnej pracownikowi.

 7. Godzinową stawkę wynagrodzenia zasadniczego wynikającego z osobistego zaszeregowania pracownika, określonego stawką miesięczną, ustala się dzieląc miesięczną stawkę wynagrodzenia przez liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu.

II. Wymagania kwalifikacyjne

§ 4

Wymagania kwalifikacyjne pracowników niezbędne do wykonywania pracy na poszczególnych stanowiskach ustala się na poziomie minimalnych wymagań kwalifikacyjnych, określonych w rozporządzeniu oraz w załączniku nr 3 do regulaminu.

III. Szczegółowe warunki wynagradzania

§ 5

Pracownikom przysługuje:

1) wynagrodzenie zasadnicze,

2) dodatek za wieloletnią pracę, zgodnie z ustawą i rozporządzeniem,

3) dodatek funkcyjny, zgodnie z § 9 regulaminu,

4) dodatek specjalny, zgodnie z § 10 regulaminu,

5) premia, zgodnie z § 7 regulaminu,

6) wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, zgodnie z ustawą i kodeksem pracy,

7) nagroda jubileuszowa, zgodnie z ustawą i rozporządzeniem,

8) nagroda z funduszu nagród za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej, zgodnie z § 9 regulaminu,

9) dodatkowe wynagrodzenie roczne, zgodnie z ustawą z 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz.U. nr 160, poz. 1080 ze zm.),

10) jednorazowa odprawa pieniężna w związku z przejściem na emeryturę lub rentę, zgodnie z ustawą i rozporządzeniem,

11) odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, zgodnie z ustawą z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (DzU nr 90, poz. 844 ze zm.).

§ 6

Ustala się:

1) tabelę stawek miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, stanowiącą załącznik nr 1 do regulaminu;

2) tabelę stawek dodatku funkcyjnego, stanowiącą załącznik nr 2 do regulaminu;

3) tabelę stanowisk, zaszeregowania i wymagań kwalifikacyjnych oraz stawek dodatku funkcyjnego dla stanowisk, na których stosunek pracy nawiązano na podstawie umowy o pracę, stanowiącą załącznik nr 3 do regulaminu;

4) Regulamin premiowania pracowników pomocniczych i obsługi Urzędu Gminy w Rewalu, w brzmieniu określonym w załączniku nr 4 do niniejszego regulaminu;

5) System motywacyjny pracowników Urzędu Gminy w Rewalu, w brzmieniu określonym w załączniku nr 5 do niniejszego regulaminu.

IV. Warunki przyznawania oraz warunki i sposób wypłacania premii i nagród innych niż nagroda jubileuszowa

§ 7

    1. Dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi tworzy się, w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia, fundusz premiowy.

    2. Zasady i warunki przyznania premii określa regulamin premiowania pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi w Urzędzie Gminy w Rewalu stanowiący załącznik nr 4 do regulaminu.

§ 8

1. Dla pracowników samorządowych za wyjątkiem osób zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi tworzy się, w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia, fundusz nagród.

2. Zasady i warunki przyznania nagród uznaniowych oraz specjalnych określa System motywacyjny pracowników Urzędu Gminy w Rewalu, stanowiący załącznik nr 5 do regulaminu.

V. Warunki i sposób przyznawania dodatku funkcyjnego i specjalnego

§ 9

 1. Pracownikom, którym w załączniku nr 3 do regulaminu przewidziano dodatek funkcyjny a w szczególności zatrudnionym na stanowiskach związanych z kierowaniem zespołem przysługuje dodatek funkcyjny.

2. Dodatek funkcyjny jest wypłacany w pełnej wysokości za okresy nieobecności w pracy spowodowanej urlopem wypoczynkowym, niezdolnością do pracy wywołaną chorobą oraz korzystaniem ze zwolnień od pracy, których pracodawca ma obowiązek udzielić na podstawie kodeksu pracy i jego przepisów wykonawczych, w terminie wypłaty wynagrodzenia zasadniczego.

§ 10

1. Dodatek specjalny może być przyznany pracownikowi z tytułu okresowego zwiększenia zakresu obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań. Dodatek specjalny ma charakter uznaniowy.

2. Na wniosek Sekretarza dodatek specjalny jest przyznawany pracownikom, zatrudnionym na stanowiskach niezwiązanych z kierowaniem zespołem, a którzy koordynują wykonywanie zadań przez daną komórkę organizacyjną Urzędu, na czas nieobecności Kierownika trwającej co najmniej 30 dni kalendarzowych.

3. Dodatek specjalny przyznaje się na czas określony, nie dłuższy niż rok,

a w indywidualnych przypadkach także na czas nieokreślony.

4. Decyzję o przyznaniu dodatku i czasie, na jaki dodatek zostaje przyznany podejmuje

Wójt.

5. Dodatek specjalny jest wypłacany w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia, w kwocie nieprzekraczającej 40%. łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego pracownika.

6. Dodatek specjalny jest wypłacany w pełnej wysokości za okresy nieobecności w pracy, spowodowanej urlopem wypoczynkowym, niezdolnością do pracy wywołaną chorobą oraz korzystaniem ze zwolnień od pracy, których pracodawca ma obowiązek udzielić na podstawie kodeksu pracy oraz jego przepisów wykonawczych, w terminie wypłaty wynagrodzenia zasadniczego.

7. Dodatek specjalny może być w każdym czasie zwiększony, zmniejszony lub cofnięty.

8. Wójt na wniosek Sekretarza lub z własnej inicjatywy podejmuje decyzję w sprawie zmiany wysokości dodatku specjalnego lub jego cofnięcia konkretnemu pracownikowi.

§ 11

Procedura wnioskowania o dodatek specjalny

 1. Podpisany przez Kierownika referatu wniosek o przyznanie dodatku dla pracownika składany jest do Sekretarza. Po analizie formalnej przekazywany jest Skarbnikowi.

 2. Formularz wniosku o przyznanie dodatku stanowi załącznik nr 6 do regulaminu.

 3. Skarbnik dokonuje analizy pod kątem posiadania środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie. W przypadku posiadania w budżecie odpowiedniej ilości środków finansowych opiniuje pozytywnie wniosek i przekazuje Wójtowi celem akceptacji.

 4. Zaakceptowany wniosek trafia do pracownika ds. kadr, który dokonuje dalszych czynności w sprawie.

 5. Wniosek o przyznanie dodatku dla kierowników podległych bezpośrednio Wójtowi referatów oraz samodzielnych stanowisk składa Wójt, z zachowaniem procedury opisanej w pkt. 3-4

 6. Sekretarz składa wniosek o przyznanie dodatku dla kierowników podległych bezpośrednio z zachowaniem procedury opisanej w pkt. 3-4 .

 7. Skarbnik składa wniosek o przyznanie dodatku dla kierowników podległych bezpośrednio z zachowaniem procedury opisanej w pkt. 3-4.

IV. Postanowienia końcowe

§ 12

W sprawach nieuregulowanych w regulaminie stosuje się przepisy: ustawy o pracownikach samorządowych, rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, kodeksu pracy oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

§ 13

Każdy nowo zatrudniony pracownik przed przystąpieniem do pracy zostaje zapoznany z niniejszym regulaminem, co potwierdza w pisemnym oświadczeniu, które jest włączane do jego akt osobowych.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Owczarek 28-11-2011 12:15:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Owczarek 28-11-2011
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Owczarek 28-11-2011 12:15:00