Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Załącznik Nr 4 do Regulaminu wynagradzania - Regulamin premiowania


Załącznik nr 4

do Regulaminu Wynagradzania

pracowników Urzędu Gminy w Rewalu

z dnia 05 lipca 2011r.

REGULAMIN PREMIOWANIA PRACOWNIKÓW POMOCNICZYCH I OBSŁUGI URZĘDU GMINY W REWALU

Dział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Zakres przedmiotowy

 1. Regulamin premiowania określa zasady (sposób i tryb) przyznawania premii.

 2. Tworzy się fundusz premii dla pracowników urzędu w wysokości do 10 % rocznego planowanego funduszu wynagrodzeń osobowych.

 3. Fundusz premii pieniężnych pozostaje w wyłącznej dyspozycji Wójta.

 4. Wysokość funduszu premii może być podwyższana przez Wójta w ramach powstałych oszczędności w wynagrodzeniach osobowych pracowników.

 5. Odpowiedzialnym za obsługę finansową funduszu premii jest Kierownik Referatu Finansów i Budżetu.

 6. Odpowiedzialnym za obsługę techniczno - organizacyjną funduszu premii jest Pracownik prowadzący sprawy kadrowe.

§2

Zakres podmiotowy

Regulamin Premiowania dotyczy pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi

§ 3

Słowniczek

Użyte w systemie motywacji określenia oznaczają:

 1. Urząd - Urząd Gminy w Rewalu,

 2. Wójt - Wójta Gminy Rewal,

 3. Skarbnik - Skarbnika Gminy Rewal,

 4. Sekretarz - Sekretarza Gminy Rewal,

 5. kierownik - kierownika referatu, komendanta Straży Gminnej,

 6. Referat - wyodrębnioną komórkę organizacyjną,

 7. Budżet - plan finansowy Urzędu Gminy w Rewalu,

 1. Dokument - regulamin premiowania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Rewalu,

 2. Rozporządzenie - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18.03.2009r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2009r. Nr 50 poz. 398 z pzn. zm.),

 3. Ustawa - z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 223 poz. 1458 z pzn. zm.),

 4. Regulamin - Regulamin wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Rewalu,

Dział II

Zasady przyznawania premii

§4

Premie miesięczne

1. Premia miesięczna przyznawana na podstawie niniejszego dokumentu ma charakter uznaniowy i służy preferowaniu dobrej i efektywnej pracy.

2. Podstawą ustalenia premii jest terminowość, jakość pracy oraz zaangażowanie pracownika na powierzonym stanowisku, przez terminowość rozumie się wykonanie powierzonych zadań w przewidzianym na to czasie.

3. Przyznanie premii, jej wysokość mają charakter uznaniowy i z tego tytułu nie przysługują pracownikowi żadne roszczenia.

4. Premia miesięczna przyznawana jest miesięcznie za przepracowany miesiąc i płatna jest w terminie wypłaty wynagrodzeń w wysokości do 50 % wynagrodzenia zasadniczego.

5. Premia nie przysługuje w przypadku usprawiedliwionej nieobecności pracownika trwającej dłużej niż 14 dni roboczych w danym miesiącu.

6. Sekretarz może wnioskować do Wójta o całkowite lub częściowe pozbawienie pracownika premii w uzasadnionych przypadkach nienależytego wykonania obowiązków. Wójt podejmuje ostateczną decyzje o całkowitym lub częściowym pozbawieniu premii po wcześniejszym wysłuchaniu wyjaśnień pracownika.

7. Podstawę do wypłaty premii stanowi, zaakceptowany przez Wójta , wniosek premiowy, sporządzony przez Sekretarza, wzór wniosku premiowego stanowi załącznik nr 1 do dokumentu.

§5

Premie kwartalne

 1. Premie kwartalne przyznawane są kwartalnie, przy czym premia za IV kwartał roku jest jednocześnie premią roczną.

 2. Przyznanie premii, jej wysokość mają charakter uznaniowy i z tego tytułu nie przysługują pracownikowi żadne roszczenia.

 3. Premie przyznawane są pod warunkiem posiadania odpowiednich środków w budżecie.

 4. Sekretarz przyznaje premię kwartalną w ramach limitu środków przeznaczonych dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi.

 5. Premia kwartalna może być przyznana pracownikowi zatrudnionemu co najmniej 1 rok.

 6. Sekretarz zobowiązany jest do różnicowania wysokości przyznawanych premii kwartalnych na podstawie dokonanej oceny pracownika, zgodnie z kryteriami określonymi w załączniku nr 2 do dokumentu.

§ 6

Procedura przyznawania premii kwartalnych

 1. Premie kwartalne przyznawane są na podstawie oceny kwartalnej pracownika dokonanej odpowiednio przez Sekretarza.

 2. Wzór formularza oceny kwartalnej pracownika stanowi załącznik nr 2 do dokumentu.

 3. Ocena jest dokonywana przy pomocy punktacji 0-10.

 4. Do końca miesiąca kwartału, którego ocena dotyczy, ustalana jest przez Wójta, na podstawie informacji Skarbnika, wysokość stawki za 1 punkt.

 5. Do 10 dnia miesiąca następującego po kwartale, którego ocena dotyczy Sekretarz dokonuje oceny podległych pracowników obsługi, następnie lista przekazywana jest, Wójtowi, wzór tabeli stanowi załącznik nr 3 do dokumentu.

 6. Ostatecznej weryfikacji wysokości przyznanych nagród dokonuje Wójt w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po kwartale, którego ocena dotyczy.

 7. Po ostatecznej akceptacji przez Wójta, lista przekazywana jest do pracownika prowadzącego sprawy kadrowe, który dokonuje dalszych czynności w sprawie.

 8. W przypadku premii za I, II, III kwartał wypłata nagrody pracownikom dokonywana jest do 30 dnia miesiąca następującego po kwartale, którego ocena dotyczy natomiast nagroda za IV kwartał wypłacana jest do 30 grudnia danego roku.

 9. W przypadku premii za IV kwartał ocenie podlegają wszystkie miesiące danego roku, ocena dokonywana jest z zachowaniem procedury opisanej w pkt. 1-7, i powinna być zakończona do 10 grudnia.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Załącznik Nr 1 do Regulaminu premiowania.doc (DOC, 30.00Kb) 2011-11-28 12:50:12 1078 razy
2 Załącznik Nr 2 do Regulaminu premiowania.doc (DOC, 33.00Kb) 2011-11-28 12:50:12 1024 razy
3 Załącznik Nr 3 do Regulaminu premiowania.doc (DOC, 30.00Kb) 2011-11-28 12:50:12 918 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Owczarek 28-11-2011 12:50:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Owczarek 28-11-2011
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Owczarek 28-11-2011 12:50:12