Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Załącznik Nr 5 do Regulaminu wynagradzania - System motywacji


Załącznik nr 5

do Regulaminu Wynagradzania

pracowników Urzędu Gminy w Rewalu

z dnia 05 lipca 2011r.

 

 

 

SYSTEM MOTYWACJI PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W URZĘDZIE GMINY W REWALU

 

 

 

Dział I

Postanowienia ogólne

 

 

§ 1

Zakres przedmiotowy

 

    1. System motywacyjny określa zasady (sposób i tryb):

  1. przyznawania nagród:

a. uznaniowych,

  1. specjalnych.

 1. awansowania,

 2. podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników.

 1. Tworzy się fundusz nagród dla pracowników urzędu w wysokości do 10% rocznego planowanego funduszu wynagrodzeń osobowych.

 2. Fundusz nagród pozostaje w wyłącznej dyspozycji Wójta.

 3. Wysokość funduszu nagród może być podwyższany przez Wójta w ramach powstałych oszczędności w wynagrodzeniach osobowych pracowników.

 4. Odpowiedzialnym za obsługę finansową funduszu nagród jest Kierownik Referatu Budżetu i Finansów.

 5. Odpowiedzialnym za obsługę techniczno - organizacyjną funduszu nagród jest pracownik prowadzący sprawy kadrowe.

 

§ 2

Zakres podmiotowy

 

System motywacyjny dotyczy pracowników samorządowych za wyjątkiem:

 1. Wójta Gminy Rewal,

 2. osób zatrudnionych na podstawie powołania, z zastrzeżeniem § 4, i 6

 3. osób zatrudnionych na stanowiskach pracowników obsługi.

 

 

§ 3

Definicje

 

Użyte w systemie motywacji określenia oznaczają:

 1. Urząd - Urząd Gminy w Rewalu,

 2. Wójt - Wójt Gminy Rewal,

 3. Skarbnik - Skarbnik Gminy Rewal,

 4. Sekretarz - Sekretarz Gminy Rewal,

 5. Kierownik - kierownik referatu, komendant Straży Gminnej,

 6. Referat - wyodrębnioną komórkę organizacyjną,

 7. Budżet - plan finansowy Urzędu Gminy w Rewalu,

 8. Dokument - system motywacji pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Rewalu,

 9. Rozporządzenie - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18.03.2009r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2009r. Nr 50 poz. 398 z pzn. zm.),

 10. Ustawa - z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 223 poz. 1458 z pzn. zm.),

 11. Regulamin - Regulamin wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Rewalu,

 12. studia - studia licencjackie, magisterskie, podyplomowe, doktoranckie.

 

 

Dział II

Zasady przyznawania nagród

 

 

§ 4

Zasady przyznawania nagród uznaniowych

 

 1. Nagrody przyznawane są kwartalnie, przy czym nagroda za IV kwartał roku jest jednocześnie nagrodą roczną.

 2. Przyznanie nagrody, jej wysokość mają charakter uznaniowy i z tego tytułu nie przysługują pracownikowi żadne roszczenia.

 3. Nagrody przyznawane są pod warunkiem posiadania odpowiednich środków w budżecie.

 4. W uzasadnionych przypadkach Wójt, Sekretarz, Skarbnik może wnioskować o przyznanie nagrody w wysokości wyższej niż wynika to z wyliczeń punktowych zawartych w załączniku nr 1, z zastrzeżeniem ust. 5.

 5. Kierownicy wnioskują wysokość nagrody dla podległych pracowników referatu.

 6. Kierownicy zobowiązani są do różnicowania wysokości przyznawanych nagród na podstawie dokonanej oceny pracownika, zgodnie z kryteriami określonymi w załączniku nr 1 do dokumentu, dotyczącym właściwej komórki organizacyjnej.
 7. Kierownik winien poinformować pracowników danej komórki organizacyjnej o proponowanej wysokości nagrody i uzasadnić tę propozycję.

 

§ 5

Procedura przyznawania nagród uznaniowych

 

 1. Nagrody przyznawane są okresowo na podstawie oceny pracownika dokonanej odpowiednio przez: Wójta, Sekretarza, Skarbnika, Kierownika. Ocena dokonywana jest za: I etap luty - przygotowanie budżetu, II etap maj - terminowa realizacja zadań wynikających z uchwały budżetowej na dany rok (absolutorium) oraz przygotowanie do sezonu letniego, III etap wrzesień - przebieg i podsumowanie sezonu letniego, IV etap grudzień - podsumowanie całego roku.

 2. Wzór formularza oceny okresowej pracownika stanowi załącznik nr 1 do dokumentu.

 3. Ocena jest dokonywana przy pomocy punktacji 0-10.

 4. Do końca miesiąca , którego ocena dotyczy ustalana jest przez Wójta, na podstawie informacji Skarbnika, wysokość stawki za 1 punkt.

 5. Informacja o wysokości stawki za 1 punkt przekazywana jest przez Sekretarza.

 6. Do końca miesiąca, którego ocena dotyczy, Kierownicy dokonują oceny podległych pracowników i przekazują formularze ocen Sekretarzowi wzór formularza stanowi załącznik nr 1 do dokumentu.

 7. Ostatecznej weryfikacji ocen pracowników dokonuje Wójt.

 8. Następnie oceny przekazywane są do pracownika prowadzącego sprawy kadrowe,

gdzie sporządzana jest zbiorcza lista, który dokonuje dalszych czynności w sprawie. Wzór listy stanowi załącznik nr 2 do dokumentu.

 

 

 

§ 6

Zasady przyznawania nagród specjalnych

 

1. Wójt może przyznać nagrodę specjalną za szczególne osiągnięcia w pracy, w szczególności złożoność i skomplikowany charakter załatwianych spraw, inicjatywę i zaangażowanie w wykonywaniu przydzielonego zakresu obowiązków, wzorowe wykonywanie powierzonych zadań, w tym wykraczających poza zlecony zakres czynności, efektywność wykonywanej pracy.

2. Nagrody przyznawane są pod warunkiem posiadania odpowiednich środków w budżecie.

 

§ 7

Procedura przyznawania nagród specjalnych

 

 

    1. Sekretarz, Skarbnik, Kierownicy mogą wnioskować o przyznanie nagrody specjalnej dla podległych im pracowników.

    2. Wniosek o przyznanie nagrody specjalnej powinien być szczegółowo umotywowany.

    3. Wniosek o przyznanie nagrody specjalnej składany jest do Wójta, który dokonuje ostatecznej weryfikacji wnioskowanej nagrody.

Wzór wniosku o przyznanie nagrody specjalnej stanowi załącznik nr 8 do dokumentu.

 

 

 

Dział III

Zasady awansowania

 

§ 8

 1. Pracownik może być awansowany płacowo ( podwyżka) w ramach przyznanej i posiadanej już kategorii zaszeregowania lub płacowo wraz z przyznaniem mu wyższej kategorii zaszeregowania.

 2. Pracownik może otrzymać awans stanowiskowy ( tj. zmiana stanowiska). Awans

stanowiskowy winien łączyć się z awansem płacowym wraz z przyznaniem wyższej kategorii zaszeregowania.

 1. Awansowanie pracownika może odbywać się nie częściej niż co 2 lata z wyjątkiem

szczególnych sytuacji podyktowanych potrzebami Urzędu.

 1. Kandydaci do awansowania powinni spełniać następujące warunki:

1) wykazać się szczególnymi osiągnięciami na dotychczasowym stanowisku pracy,

2) posiadać wiedzę, umiejętności, predyspozycje i doświadczenie niezbędne do realizacji zadań na stanowisku, do awansowania na które są kandydatami,

3) otrzymali dwukrotnie z rzędu co najmniej dobrą okresową ocenę,

4) postępem w doskonaleniu zawodowym w ramach samokształcenia, szkoleń, kursów, studiów, studiów podyplomowych.

5. Decyzję o awansie pracownika podejmuje jednoosobowo Wójt.

 

 

 

 

§ 9

Procedura awansowania pracowników

 

 1. Podpisany przez Kierownika wniosek o awans pracownika składany jest do Sekretarza. Wniosek przekazywany jest Skarbnikowi, który dokonuje analizy pod kątem środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie. W przypadku posiadania w budżecie odpowiedniej ilości środków finansowych opiniuje pozytywnie wniosek. Wniosek przekazywany jest Wójtowi celem akceptacji.

 2. Formularz wniosku o awans stanowiskowy stanowi załącznik nr 3 do dokumentu.

 3. Wójt podczas podejmowania decyzji o akceptacji bądź odrzuceniu wniosku może prosić o opinię: Skarbnika lub Sekretarza.

 4. Zaakceptowany bądź odrzucony wniosek trafia do pracownika prowadzącego sprawy kadrowe, który dokonuje dalszych czynności w sprawie.

 

 

 

Dział IV

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników

 

 

§ 10

 1. Pracownicy Urzędu mają możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji i doskonalenia umiejętności w ramach:

 1. samokształcenia,

 2. szkoleń wewnętrznych ,

 3. szkoleń zewnętrznych ,

 4. dokształcania w formach pozaszkolnych ,

 5. obowiązkowych szkoleniach wymaganych przepisami prawa.

 1. Szkolenia oraz kursy finansowane są do 100% kosztów udziału w kursach, szkoleniach wraz z kosztami delegacji.

 2. Pracownikowi może zostać przyznane dofinansowanie na podnoszenie kwalifikacji zawodowych z zastrzeżeniem pkt. 4 - 9.

 3. Dofinansowanie może być przyznane jedynie na podnoszenie kwalifikacji związanych bezpośrednio z zakresem pracy wykonywanym przez pracownika w Urzędzie.

 4. Dofinansowanie w przypadku dokształcania w formach pozaszkolnych nie może przekroczyć 50% wysokości czesnego.

 5. W przypadku dofinansowania dokształcania w formach pozaszkolnych dofinansowanie nie obejmuje kosztów delegacji.

 6. Decyzję o przyznaniu dofinansowania i wysokości przyznanego dofinansowania podejmuje Wójt.

 7. Z pracownikiem, który otrzymał dofinansowanie na dokształcanie Wójt podpisuje umowę, w której pracownik zobowiązuje się do przepracowania w urzędzie, od daty podpisania umowy, odpowiednio:

 1. kwota dofinansowania do 3 000 zł - 3 lata,

 2. następnie odpowiednio za każde kolejne 1 000 zł, kolejny rok.

 1. Pracownik podnoszący kwalifikacje zawodowe:

1) który bez uzasadnionych przyczyn przerwie podnoszenie kwalifikacji,

2) z którym pracodawca rozwiąże stosunek pracy bez wypowiedzenia z jego winy,

- jest zobowiązany do zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na ten cel , w wysokości proporcjonalnej do przepracowanego okresu od momentu podpisania umowy.

 

 

§ 11

Procedura planowania szkoleń w Urzędzie

 

 1. W terminie do 15 października danego roku Kierownicy oraz osoby zatrudnione na samodzielnych stanowiskach pracy podległych bezpośrednio Wójtowi zgłaszają Sekretarzowi potrzeby szkoleniowe na następny rok celem opracowania projektu budżetu. Zgłoszenie dokonywane jest na formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do dokumentu.

 2. Pracownik zajmujący się sprawami kadrowymi w terminie do 15 stycznia opracowuje projekt planu szkoleń na dany rok uwzględniając środki zaplanowane w budżecie na ten cel, załącznik nr 9 do dokumentu

 3. Skarbnik akceptuje plan szkoleń pod kątem możliwości ich sfinansowania.

 4. Pracownik zajmujący się sprawami kadrowymi nadzoruje na bieżąco wykonanie planu i o wszystkich nieprawidłowościach i zmianach informuje Sekretarza Gminy.

 5. Szkolenia zewnętrzne są zlecane wyspecjalizowanym instytucjom edukacyjnym.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Załącznik Nr 7 do Systemu motywacji.doc (DOC, 27.50Kb) 2011-11-28 13:53:13 884 razy
2 Załącznik Nr 8 do Systemu motywacji.doc (DOC, 27.00Kb) 2011-11-28 13:53:13 815 razy
3 Załącznik Nr 9 do Systemu motywacji.doc (DOC, 39.00Kb) 2011-11-28 13:53:13 866 razy
4 Załącznik Nr 1 do Systemu motywacji.doc (DOC, 35.50Kb) 2011-11-28 13:52:42 1269 razy
5 Załącznik Nr 2 do Systemu motywacji.doc (DOC, 46.00Kb) 2011-11-28 13:52:42 931 razy
6 Załącznik Nr 3 do Systemu motywacji.doc (DOC, 33.00Kb) 2011-11-28 13:52:42 1000 razy
7 Załącznik Nr 4 do Systemu motywacji.doc (DOC, 29.00Kb) 2011-11-28 13:52:42 828 razy
8 Załącznik Nr 5 do Systemu motywacji.doc (DOC, 92.00Kb) 2011-11-28 13:52:42 873 razy
9 Załącznik Nr 6 do Systemu motywacji.doc (DOC, 91.00Kb) 2011-11-28 13:52:42 827 razy
10 Załącznik Nr 7 do Systemu motywacyji.doc (DOC, 27.50Kb) 2011-11-28 12:55:46 0 razy
11 Załącznik Nr 8 do Systemu motywacyji.doc (DOC, 27.00Kb) 2011-11-28 12:55:46 0 razy
12 Załącznik Nr 9 do Systemu motywacyji.doc (DOC, 39.00Kb) 2011-11-28 12:55:46 0 razy
13 Załącznik Nr 1 do Systemu motywacyji.doc (DOC, 35.50Kb) 2011-11-28 12:51:41 0 razy
14 Załącznik Nr 2 do Systemu motywacyji.doc (DOC, 46.00Kb) 2011-11-28 12:51:41 0 razy
15 Załącznik Nr 3 do Systemu motywacyji.doc (DOC, 33.00Kb) 2011-11-28 12:51:41 0 razy
16 Załącznik Nr 4 do Systemu motywacyji.doc (DOC, 29.00Kb) 2011-11-28 12:51:41 0 razy
17 Załącznik Nr 5 do Systemu motywacyji.doc (DOC, 92.00Kb) 2011-11-28 12:51:41 2 razy
18 Załącznik Nr 6 do Systemu motywacyji.doc (DOC, 91.00Kb) 2011-11-28 12:51:41 0 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Owczarek 28-11-2011 12:51:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Owczarek 28-11-2011
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Owczarek 15-04-2013 09:06:40