Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 72/2011


Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Wójta Gminy Rewal Nr 72/2011

z dnia 23 grudnia 2011r.

Konkurs Nr 1/2011


Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr  234, poz1536 z późn. zm.) oraz Uchwały nr Uchwały Nr XIV/105/11 Rady Gminy Rewal z dnia 02 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia „ Rocznego programu współpracy Gminy Rewal z organizacjami pozarządowymi w roku 2012”


Wójt Gminy Rewal

72-344 Rewal, ul. Mickiewicza 19

O g ł a s z a

otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2012 w Gminie Rewal

dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Rewal w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2012 roku.

 

I. Rodzaj zadania publicznego zgłaszanego do otwartego konkursu ofert:

 

1. piłka nożna (dzieci, grupy młodzieżowe )szkolenie, udział w rozgrywkach piłki nożnej, organizacja zawodów i turniejów piłki nożnej, w tym także zajęć ogólnodostępnych.) - kwota 85 000 zł;

2. piłka nożna (oldboye- szkolenie, udział w rozgrywkach piłki nożnej, organizacja zawodów i turniejów piłki nożnej, w tym także zajęć ogólnodostępnych dla oldboi) - kwota 16 000 zł;

3. piłka nożna (seniorzy ) szkolenie, udział w rozgrywkach piłki nożnej, organizacja zawodów i turniejów piłki nożnej, w tym także zajęć ogólnodostępnych dla oldboi) - kwota 140 000 zł;

4. siatkówka (szkolenie, udział w rozgrywkach piłki siatkowej, organizacja zawodów i turniejów piłki siatkowej, w tym także zajęć ogólnodostępnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych) - kwota 35 000 zł;

5. badminton (szkolenie, udział w rozgrywkach badmintona, organizacja zawodów i turniejów badmintona, w tym także zajęć ogólnodostępnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych). - kwota 22 000 zł;

6. tenis stołowy (szkolenie, udział w rozgrywkach tenisa stołowego, organizacja zawodów i turniejów tenisa stołowego, w tym także zajęć ogólnodostępnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych) - kwota 17 000 zł;

7. sekcja jeździecka (organizacja i prowadzenie zajęć dla sekcji jeździeckiej, w tym dla dzieci i młodzieży) - kwota 35  000 zł.

II. Wysokość środków finansowych:

 

Na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, wyłonionych w otwartym konkursie ofert w 2012 roku Gmina Rewal przewiduje przeznaczyć kwotę w wysokości 350 000 zł ( słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych ), ujętą w budżecie Gminy Rewal, dział 926, rozdział 92605.

III. Zasady przyznawania dotacji:

 

1. Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które łącznie spełniają następujące warunki:

1) zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców gminy Rewal lub na rzecz Gminy Rewal,

2) prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,

3) dysponują odpowiednią kadrą zdolną do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu,

4) posiadają doświadczenie oraz warunki niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu,

5) przedstawią poprawnie wypełnioną ofertę na stosownym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.

2. W przypadku udzielenia dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego wkładem własnym podmiotu realizującego zadanie oraz środkami z innych źródeł przeznaczonymi na realizację zadania nie mogą być środki finansowe pochodzące z dotacji z budżetu Gminy Rewal.

3. Na stronie tytułowej oferty należy podać rodzaj zadania publicznego zgodny z nazwą rodzaju zadania publicznego wymienionego w Rozdziale I ogłoszenia, natomiast w Rozdziale II oferty (opis zadania ) ust. 1 nazwa zadania należy podać szczegółową nazwę zadania realizowanego w ramach rodzaju zadania publicznego.

4.Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji lub z przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości.

5. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem trybów określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie.

6. Złożone oferty będą rozpatrywane pod względem formalnym przez komisję konkursową powołaną przez Wójta Gminy Rewal. Skład osobowy Komisji Konkursowej określa zarządzenie Wójta Gminy.

7. Oferty spełniające kryteria formalne, oceniane będą pod względem merytorycznym przez komisję konkursową powołaną przez Wójta Gminy Rewal.

8. Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Rewal w formie zarządzenia, po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej, której zadaniem jest rozpatrzenie i ocenienie złożonych ofert..

9. Wójt Gminy Rewal może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania z nim umowy w przypadku, gdy okaże się, że:

  1. rzeczywisty zakres zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie,

  2. podmiot lub jego reprezentanci utracili zdolność do czynności prawnych,

  3. zostały ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność czy rzetelność oferenta.

  1. Od podjętych przez Prezydenta Miasta decyzji nie przysługuje odwołanie.

  2. Wyniki konkursu będą podane niezwłocznie do publicznej wiadomości.

  3. Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo do:

    1. odwołania konkursu bez podania przyczyny i pozostawienia go bez rozstrzygnięcia,

    2. przesunięcia terminu składania ofert,

zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego

10. O podjętych decyzjach składający ofertę powiadamiani będą pisemnie.

11. Przekazanie dotacji następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Rewal, a podmiotem wskazanym w zarządzeniu.

12. Jeśli w wyniku realizacji zadania ulegnie zmniejszeniu wartość zadania, odpowiedniemu zmniejszeniu może ulec wysokość dotacji z zachowaniem udziału procentowego dotacji w całkowitych kosztach zadania. Jeśli zaś ulegnie zwiększeniu całkowity koszt realizacji zadania, wysokość dotacji pozostaje bez zmian.

13. W przypadku otrzymania niższej niż wnioskowana kwota dotacji, oferent zobowiązany jest do przedłożenia korekty kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania w zakresie różnicy pomiędzy wnioskowaną, a przyznaną kwotą dotacji.

14. Z dotacji nie mogą być dofinansowane koszty nie związane z realizacją zadania, a w szczególności:

1) remonty budynków,

2) zobowiązania powstałe przed datą zawarcia umowy,

3) pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć,

4) budowa, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów,

5) działalność gospodarcza

15. Wnioskowana kwota dotacji w przypadku wsparcia realizacji zadania nie może przekroczyć 90 % całości zadania.

16. Rozstrzygnięcie konkursu podaje się do publicznej wiadomości na stronach internetowych Gminy Rewal, wywiesza na tablicy ogłoszeń w siedzibie  Urzędu oraz drukuje się w lokalnej prasie.

 

IV. Terminy i warunki realizacji zadania:

 

1. Do konkursu mogą być składane oferty, których zadania realizowane są lutego do grudnia 2012 roku.

2. Zadania powinny być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartymi umowami oraz obowiązującymi standardami i przepisami prawa.

3. W trakcie realizacji zadań, w ramach prowadzonego nadzoru merytorycznego zwraca się szczególną uwagę na:

1) wykorzystanie przyznanych kwot dotacji zgodnie z przeznaczeniem oraz z zapisami  umów stanowiących podstawę przekazania dotacji,

2) prawidłowe, rzetelne oraz terminowe sporządzanie sprawozdań finansowych i merytorycznych,

3) oszczędne i celowe wydatkowanie przyznanych środków finansowych.

 

V. Terminy składania ofert.

 

1. Oferty należy składać z dopiskiem „Konkurs ofert- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - …(rodzaj zadania z rozdziału I)” na pierwszej stronie oferty w sekretariacie Urzędu Gminy Rewal w godz. 8.00 - 15.30,ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal  lub za pośrednictwem poczty, w terminie 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia, tj. do dnia 13 stycznia 2012 r.

2. O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Gminy w Rewalu (decyduje data stempla pocztowego). Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie.

3. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r., w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r., Nr 6 poz. 25).

Wzór formularza oferty dodatkowo dostępny będzie na stronach internetowych Urzędu Gminy Rewal oraz w siedzibie Urzędu Gminy Rewal, pok. Nr 105.

4. Do oferty należy dołączyć:

1) aktualny wypis z krajowego rejestru sądowego lub odpowiednio wyciąg z ewidencji potwierdzającej status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących - ważny 3 miesiące od daty wystawienia,

2) statut organizacji lub jego kserokopię,

3) sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek zysku i strat oraz informacje dodatkowe) działalności podmiotu za ostatni rok,

4) zaświadczenie o nieposiadaniu wymagalnych zobowiązań wobec Skarbu Państwa ZUS, US - ważne 3 miesiące od daty wystawienia,

5) oświadczenie o nie podleganiu sankcjom wynikającym z art.145 ust 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.

o finansach publicznych ( DZ.U z 2005 r. Nr 249, poz. 2104z póżn. zm ).

5. Wszystkie dokumenty przedstawione w formie kserokopii muszą zostać potwierdzone za zgodność

z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta. Niespełnienie tego wymogu spowoduje nieważność dokumentu.

 

VI. Terminy, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty

1. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi nie później niż w terminie do 28 stycznia 2012r..

2. Odrzuceniu podlegają oferty:

1) złożone na niewłaściwych formularzach, sporządzone wadliwie, niekompletne bądź złożone po terminie,

2) nie odpowiadające zadaniom wskazanym w ogłoszeniu konkursowym,

3) dotyczące zadania, które nie jest objęte celami statutowymi podmiotu składającego ofertę,

4) złożone przez podmiot nieuprawniony do wzięcia udziału w konkursie,

3. Oferty spełniające wymogi formalne, zostaną ocenione pod względem merytorycznym. Ocenie podlegać będą:

1) jakość, sposób realizacji, możliwości kontynuacji,

2) koszty realizacji zadania,

- stosunek dotacji do wkładu własnego

- wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadnia

- stopień zabezpieczenia środków gwarantujących realizację zadania

3) wiarygodność organizatora:

- ocena finansowa wnioskodawcy,

- doświadczenie w realizacji zadań,

- posiadane zasoby materialne, kadrowe, rzeczowe potrzebne do realizacji zadania,

- analiza prawidłowości i terminowości rozliczenia dotacji zadań zleconych przez Gminę Rewal w ubiegłych latach.

4) charakter, zasięg i ranga zadania

- ponadlokalny charakter zadania (wojewódzki, ogólnopolski, międzynarodowy)

- miejsce i ranga zadania w strategii Polityki Rozwoju Lokalnego

- zasięg oddziaływania imprezy (promocja Gminy ).

VII. Koszty realizacji zadania w roku poprzednim

W roku 2011 na realizację zadań publicznych w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu przekazano organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionych w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie środki finansowe z budżetu Gminy w łącznej kwocie 270 000,00 zł ( słownie: dwieście siedemdziesiąt tysięcy złotych ).

VIII. Wszelkich informacji i wyjaśnień udziela p. Małgorzata Kruszelnicka - Rogowska

tel. 91 / 38 49 025 w godz. 8.00-15.00, Urząd Gminy w Rewalu ul. Mickiewicza 19, pok. nr 105.

Wójt Gminy Rewal

Robert Skraburski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Małgorzata Kruszelnicka - Rogowska 23-12-2011 12:02:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Kruszelnicka - Rogowska 23-12-2011
Ostatnia aktualizacja: Małgorzata Kruszelnicka - Rogowska 23-12-2011 12:02:46