Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Przetarg


0x08 graphic
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

o wartości

powyżej 30 000 euro poniżej 30 000 euro

Przed wypełnieniem proszę zapoznać się z instrukcją na str. 5.

1) Zamawiający:

a) pełna nazwa zamawiającego:

Urząd Gminy Rewal

b) REGON: |__0_|__0_|_0__|__5_|_4__|__4_|_2__|_3__|_7__|

c) kod, miejscowość, województwo, powiat:

72 -344 Rewal, zachodniopomorskie, gryficki

d) ulica, nr domu, nr lokalu:

Mickiewicza 19, 107

e) internet: http://www.rewal.pl e-mail: gminarewal@poczta.onet.pl

f) numer kierunkowy 0-91

tel. 3862624 faks 3862758

2) Ogłoszenie o planowanych zamówieniach publicznych (ZP-190) o wartości powyżej 500 000 euro, dotyczące tego postępowania, zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych:

Nr |___|___|___| rok wydania |___|___|___|___| poz. |___|___|___|___|___|___|

nie opublikowano ogłoszenia o planowanych zamówieniach publicznych

3) Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest:

a) imię i nazwisko: Tomasz Bartkowski

b) telefon: 091 38 62 963

c) e-mail: gminarewal@poczta.onet.pl

d) nr lokalu: 107

e) godziny, w których udziela się informacji dotyczących przetargu: |__0_|_9__| : |__0_|__0_| - |_1__|_4__| : |_0__|_0__|

4) Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych bez zastosowania preferencji krajowych


5) Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony na:

BUDOWA DWORCA KOMUNIKCAJI AUTOBUSOWEJ W POBIEROWIE WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

Polska Norma (lub norma ISO) _____________________________ PKWiU: |_4_|_5_| . |_2_|_1_| . |___|

miejsce realizacji zamówienia:

Pobierowo

rodzaj zamówienia: roboty budowlane dostawy usługi

Dopuszcza się składanie ofert częściowych, liczba zadań: ________

dopuszcza się składanie ofert równoważnych dopuszcza się składanie ofert wariantowych

warunki minimalne:

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

6) Termin (okres) realizacji zamówienia:

30.06.2004 r.

- wymagany - pożądany

7) Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium:

w wysokości: 20.000,00 zł.

słownie: dwadzieścia tysięcy zł.

8) Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %):

cena (koszt) 100 %

inne kryteria oceny ofert odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

________________________________________________________ ______%

________________________________________________________ ______%

________________________________________________________ ______%

________________________________________________________ ______%

________________________________________________________ ______%

________________________________________________________ ______%

________________________________________________________ ______%

________________________________________________________ ______%

suma 100 %

9) Środki finansowe na realizację zamówienia przyznane zostały na podstawie umowy międzynarodowej lub pochodzą ze środków Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego.

Umowa: ___________________________________________________________________________________________________

10) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

a) formularz można odebrać:

osobiście w siedzibie zamawiającego, nr lokalu: 107

innym miejscu:_______________________________________________

pocztą elektroniczną, adres:_______________ @ ____________________

faksem: _______________________________________________

lub za zaliczeniem pocztowym.

b) cena formularza: 61,00

słownie: sześćdziesiąt jeden.

11) W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy, spełniający następujące warunki:

określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

12) Miejsce i termin składania ofert:

  1. miejsce składania:

siedziba zamawiającego (nr lokalu): 6

inne miejsce: _____________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

b) w terminie do: |_2_|_0_|_0_|_4_| . |_0_|_1_| . |_2_|_9_| godz. |_1_|_2_| : |_0_|_0_|

13) Miejsce i termin otwarcia ofert:

  1. miejsce otwarcia :

w siedzibie zamawiającego (nr lokalu): 5

w innym miejscu: __________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

b) data: jak data składania ofert, godz. |_1_|_2_| : |_0_|_0_|

________________________________

imię, nazwisko i podpis osoby uprawnionej

Tylko do wiadomości Urzędu Zamówień Publicznych:

1) Informacja o wnioskach skierowanych do Urzędu w przedmiotowej sprawie:

- odstąpienia od wnoszenia wadium

złożono wniosek (dnia) |___|___|___|___| . |___|___| . |___|___|,

uzyskano decyzję nr ____________________________ z |___|___|___|___| . |___|___| . |___|___|

- dotyczących preferencji krajowych

złożono wniosek (dnia) |___|___|___|___| . |___|___| . |___|___| ,

uzyskano decyzję nr ____________________________ z |___|___|___|___| . |___|___| . |___|___|

- publikacja ogłoszenia o wartości poniżej 30 000 euro

złożono wniosek (dnia) |___|___|___|___| . |___|___| . |___|___| ,

uzyskano decyzję nr ___________________________ z |___|___|___|___| , |___|___| . |___|___|

- inne:

złożono wniosek o __________________________________________ dnia |___|___|___|___| . |___|___| . |___|___|,

uzyskano decyzję nr ______________ z dnia |___|___|___|___| . |___|___| . |___|___|

2) Osoba uprawniona do kontaktów z Urzędem w sprawie publikacji ogłoszeń:

- imię i nazwisko Tomasz Bartkowski

- telefon 091 38 62 963

- e-mail gminarewal@poczta.onet.pl

________________________________

imię, nazwisko i podpis osoby uprawnionej

POUCZENIE

Użyte w formularzu określenie „ustawa” oznacza ustawę z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (DZ.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664).

Jeżeli ogłoszenie nie spełnia wymogów określonych w ustawie oraz w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 14a ust. 6 pkt 1 ustawy, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych odmówi na podstawie art. 14a ust. 3 ustawy zamieszczenia takiego ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych .

Instrukcja wypełniania druku ZP-110

Wypełniony formularz należy przesłać do Urzędu Zamówień Publicznych tylko jeden raz: pocztą, faksem lub za pomocą kuriera.

Formularz należy wypełnić maszynowo (lub na komputerze). Rubrykę, w której nie wpisuje się żadnych danych, należy przekreślić. Jeżeli przewidziano pola wyboru, należy dokonać wyboru poprzez zaznaczenie krzyżykiem odpowiedniego pola.

Daty należy wypełniać w kolejności: rok, miesiąc, dzień.

Znak sprawy: oznaczenie nadane przez zamawiającego dla identyfikacji danego postępowania należy wpisać na każdej stronie formularza.

Nagłówek

Należy zaznaczyć jedno z pól wskazując wartość zamówienia (powyżej/poniżej 30 000 euro).

Punkt 1

Numer REGON należy wpisać za pomocą 9 cyfr.

Punkt 4

Zamawiający zaznacza pole „bez stosowania preferencji” jeśli uzyskał stosowane zwolnienie na podstawie decyzji Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych (§ 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie stosowania preferencji krajowych przy udzieleniu zamówień publicznych) lub zwolnienie takie wynika z umowy międzynarodowej (art. 18 ust. 5 ustawy)

Punkt 5

Jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, należy zaznaczyć odpowiednie pole oraz wpisać liczbę zadań. Jeśli dopuszczono składanie ofert częściowych, opis przedmiotu zamówienia należy ograniczyć do ogólnego opisu, nie należy opisywać kolejnych zadań.

PKWiU należy rozumieć zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz. U. z 1997 r. Nr 42 poz. 264, z 1999 r. Nr 92, poz. 1045 oraz z 2001 r. Nr 12, poz. 94 ). PKWiU należy wpisać za pomocą 5 znaków dla dostaw i usług. Jeśli nie da się wskazać jednego symbolu PKWiU dla przedmiotu zamówienia, należy wpisać PKWiU dla części zamówienia o największej wartości. Jeżeli przedmiotem zamówienia są roboty budowlane należy podać nazwę miejscowości, w której realizowane będzie zamówienie. Jeśli przedmiot zamówienia jest inny niż roboty budowlane informacja o miejscu (miejscowości) realizacji zamówienia nie jest konieczna.

Punkt 6

Pole wypełnia się poprzez podanie dokładnej daty lub określenie okresu od podpisania umowy (liczba dni, tygodni, miesięcy). Jeśli dopuszczono składanie ofert częściowych, a terminy realizacji zamówienia są różne dla różnych zadań, należy podać najpóźniejszy z terminów cząstkowych - należy podać termin realizacji całego zamówienia.

Punkt 7

Kwotę wadium należy podać w wysokości od 0,5% do 3% wartości zamówienia (art. 41 ustawy). W przypadku dopuszczenia składania ofert częściowych należy podać sumę wadiów dla wszystkich zadań.

Punkt 8

Należy określić procentowy udział danego kryterium w ogólnej ocenie (1-100%). Cena jest obowiązkowym kryterium oceny oferty. Jeśli dopuszczono składanie ofert częściowych, to kryteria oceny ofert odnoszą się do każdego z zadań.

Punkt 9

Pole należy zaznaczyć tylko wówczas, jeśli środki na realizację zamówienia (choćby w części) pochodzą ze wskazanych w tym punkcie źródeł.

Punkt 10

Należy wpisać cenę formularza w wysokości pokrywającej koszt jego druku (lub powielenia) i rozesłania do oferentów.

Tylko do wiadomości UZP

Należy podać informacje dot. złożonych wniosków i uzyskanych decyzji administracyjnych związanych z tą sprawą.

Załączniki

do rozporządzenia

Ministra Spraw

Wewnętrznych i Administracji

z dnia... (poz....)

Załącznik nr 1

Znak sprawy UAS/341/32/03

DRUK ZP-110

strona 1

DRUK ZP-110

strona 2

pieczęć zamawiającego

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Zwoliński 29-12-2003 10:07:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wojciech Zwoliński 29-12-2003
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Zwoliński 29-12-2003 10:07:14